Menu strony
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
Szkoła Podstawowa

Szkolnik

Statut Szkoły Podstawowej

Foto galeria


Kontakt

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

Zapraszamy

Kalendarz
Administrator

janbankowski@wp.pl

Statut Szkoły Podstawowej cz.5

§ 127

Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia

1.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
2.    Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach IV – VI szkoły podstawowej.
3.    W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową.
4.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5.    Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
6.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności
•    wywiązywanie się z obowiązków ucznia
•    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
•    dbałość o honor i tradycje szkoły
•    dbałość o piękno mowy ojczystej
•    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
•    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
•    okazywanie szacunku innym osobom
7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich   rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
8. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami.
9. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
10. Nauczyciele i wychowawca wpisują w zakładce Uwagi informacje o pozytywnych
i negatywnych zachowaniach ucznia bez podawania punktacji.
11. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny.
12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,  uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.
14. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem par. 127 ust. 1, 3/2, 5/2, 7, 8/2, 12.
15. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych sytuacjach zmienić ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę na inna w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów.
16. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
 zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
17. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
-    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
-    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
z zastrzeżeniem ust. 18.
18. skreślony
19. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania.
20. O grożącej uczniowi ocenie nagannej uczeń i jego rodzice informowani są pisemnie
za potwierdzeniem na miesiąc przez radą klasyfikacyjną.
21. Jeśli uczeń, któremu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną nie ustalono oceny nagannej, dopuści się rażących czynów nagannych w okresie krótszym niż jeden miesiąc przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia oceny zachowania na naganną, informując o tym rodziców po podjęciu decyzji.

§ 128

Tryb odwoławczy i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania

1.    W przypadku, kiedy uczeń lub jego rodzice wystąpią z wnioskiem o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uruchamia się następującą procedurę:
a)    Wychowawca spisuje z uczniem kontrakt
b)    W kontrakcie wyszczególnione są warunki i działania, które uczeń musi podjąć celem poprawy oceny (dotyczy głównie zachowań, z których uczeń uzyskał najwięcej wpisów negatywnych w e-dzienniku)
c)    Kontrakt podpisuje wychowawca, uczeń i jego rodzic.
d)    Kontrakt musi być bezwzględnie przestrzegany.
e)    Wychowawca czuwa  nad realizacją kontraktu.
2.    W przypadku zastrzeżeń ucznia lub rodzica odnośnie uzyskanej przez ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania stosuje się przepisy par. 127 ust. 1, 3/2, 5/2, 7, 8/2, 12.
§ 129

Kryteria ocen

Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:

    jest wzorem do naśladowania,
    sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się
z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac
 i zadań, można na nim polegać,
    bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych
i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
    godnie reprezentuje szkołę,
    wzorowo wykonuje obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły,
    nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
    ma nie więcej niż 2 spóźnienia w semestrze,
    dba o kulturę słowa w szkole i poza nią,
    jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
    jest uczynny, chętnie pomaga innym,
    nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności,
    dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
    zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
    respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
    nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne).
Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

    uczeń może być wzorem do naśladowania,
    wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły,
    angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału
w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
    godnie reprezentuje szkołę,
    ma nie więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwiony,
    ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze,
    dba o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią,
    jest uczynny, miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
    zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
    szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
    angażuje się w życie klasy,
    dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
    respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
    nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne).

Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

    podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
    przestrzega obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły;
    ma  nie więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,
    ma nie więcej niż pięć spóźnień w semestrze,
    zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
    nie używa wulgarnych słów,
    stosuje zwroty grzecznościowe,
    respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
    zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),
    wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
    stara się angażować w życie klasy w wybrany przez siebie sposób,
    dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
    nie przejawia agresji słownej i fizycznej.
    szanuje mienie własne, innych osób i szkolne,
    stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
    nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne).

Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:

    nie podejmuje dodatkowych działań pomimo motywowania ze strony nauczycieli i pedagoga,
    zdarza mu się nie przestrzegać obowiązków zapisanych w Statucie Szkoły,
    ma więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,
    ma więcej niż pięć spóźnień w semestrze
    pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela lub innego pracownika szkoły,
    wykazuje elementarną kulturę osobistą,
    zdarza mu się stosować agresję słowną i fizyczną wobec kolegów i koleżanek,
    sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
    jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,
    zdarza mu się zakłócać przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
    stosowane środki zaradcze nie zawsze przynoszą pozytywne rezultaty,
    nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne)

Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:

    systematycznie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych
w Statucie Szkoły,
    nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela i innych pracowników szkoły,
    nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
    ma negatywny wpływ na innych
    ma więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,
    ma więcej niż pięć spóźnień w semestrze
    przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
    używa wulgarnych słów,
    często zakłóca przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
    nie szanuje i niszczy mienie własne, kolegów i szkolne,
    stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,
    kłamie, oszukuje,
    celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,
    nie dba o własną godność osobistą,
    często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,
    stosuje szkodliwe używki typu papierosy, alkohol i inne.

Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który:

    rażąco nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły,
    jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
    ma więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,
    ma więcej niż pięć spóźnień w semestrze
    bez pozwolenia nauczyciela opuszcza teren szkoły w czasie zajęć szkolnych,
    nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
    często i świadomie używa wulgarnych słów i gestów,
    wpływa demoralizująco na innych uczniów (pali papierosy, pije alkohol, stosuje i rozprowadza narkotyki i inne środki odurzające)
    nakłania innych do nieodpowiednich zachowań,
    przebywa w miejscach nieprzeznaczonych dla młodzieży do lat 16-stu,
    kłamie, oszukuje,
    jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunku do innych osób,
    jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),
    odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
    celowo niszczy mienie kolegów i szkolne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
    swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
    wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc, narkotyki),
    przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.
    stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą pozytywnych rezultatów.

Uwagi
1.    W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego ocena z zachowania może ulec zmianie nawet w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych.
2.    Usprawiedliwienia nieobecności muszą nastąpić w terminie 14 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły w formie tradycyjnej pisemnej informacji lub indywidualnie ustnie przekazanej wychowawcy lub innemu nauczycielowi.
DZIAŁ VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 130


1.    Na zasadach określonych w art. 56 Ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
2.    Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.


§ 131

1.    Szkoła jest samodzielną jednostką budżetową.
2.    W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.
3.    Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.


§ 132

1.    Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o następującej treści:
Szkoła Podstawowa w Nowym Lublińcu
Nowy Lubliniec 75
37 – 611 Cieszanów
3.    Pieczątka nagłówkowa może ponadto zawierać numer identyfikacji podatkowej, numer REGON lub numer telefonu.
4.    Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
5.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

§ 133

1.    Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
2.    Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

§ 134

1.    Organem uprawnionym do dokonywania zmian w Statucie jest Rada Szkoły,
a do momentu jej utworzenia Rada Pedagogiczna Szkoły.
2.    Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa Ustawa.
3.    Załączniki stanowią integralną część Statutu. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 135

Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 136

Statut wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.


Nowy Lubliniec, 29.08.2016 r.


Samorząd Uczniowski                 Szkolna Rada               Rada Pedagogiczna
                                                          Rodziców                          (dodano: 08-10-2016, odsłon: 527)

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2017/2018

Publiczne Gimnazjum

Statut Publicznego Gimnazjum

Nasza szkoła


Adres


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

Galeria


Linki

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
Pogoda

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0055
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2017 Jan Bańkowski