Menu strony
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
Szkoła Podstawowa

Szkolnik

Statut Szkoły Podstawowej

Foto galeria


Kontakt

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

Zapraszamy

Kalendarz
Administrator

janbankowski@wp.pl

Statut Szkoły Podstawowej cz.4

Rozdział 4.

Szczegółowe zasady oceniania – klasy I – III szkoły podstawowej

§ 109

1.    W klasach  I – III  szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna
i roczna oraz ocena zachowania jest oceną opisową.
1)    klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2)    klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w klasach I – III szkoły podstawowej w przypadku:
a)    obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
b)    dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
3) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 44 i ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, o których mowa w art. 44 b ust. 3 ustawy, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe
i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
2.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
4.    Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
4a) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa  w § 109  pkt. 2 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1)    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, uwzględniającym zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
2)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
3)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującej na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii
4)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1) – 3), który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychologicznych ucznia dokonywanych przez nauczycieli i specjalistów (art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty)
5)    posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
4b) Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa § 109 pkt. 2, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,
o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4c) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
4d) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
4e) Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania 
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących z uczniem zajęcia w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w pkt. 4d) może być wydana także uczniowi gimnazjum. Wniosek, o którym mowa, wraz
z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców
5.    Klasyfikacja uczniów klas I - III na koniec roku szkolnego będzie podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie ocen opisowych.
5a) Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5b)  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6. Uczniowie otrzymują na koniec roku szkolnego ocenę klasyfikacyjną opisową z zajęć                     edukacyjnych oraz z zachowania wpisywaną do e-dziennika, arkusza ocen
i świadectwa szkolnego.
7.    Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej
i ruchowo – sportowej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w  wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć.
8.    Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
9.    Ocena śródroczna ucznia kl. I-III szkoły podstawowej  redagowana jest pisemnie na koniec semestru, informuje o osiągnięciach ucznia, zawiera wskazania, nad czym uczeń powinien intensywniej popracować w następnym semestrze. Forma oceny opisowej śródrocznej zależy od nauczyciela i napisana jest na komputerze (list do rodziców, opinia o dziecku, charakterystyka osiągnięć) i w e-dzienniku.
10.    Tryb i formy informowania rodziców:
    przekazywanie informacji w rozmowach indywidualnych
    na zebraniach z rodzicami
    informacje w zeszytach
    oceny i recenzje pod wybranymi pracami i sprawdzianami
    poprzez pocztę elektroniczną w ramach e-dziennika
11.    Uczeń klasy I-III  szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
a)    W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
b)    Na wniosek rodziców  i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
12.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ocenę w formie ustnej lub pisemnej jako komentarz do pracy ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane każdorazowo uczniowi, a jego rodzicom na ich prośbę.
12a) skreślony
13.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych    możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas  określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 110

1.    Osiągnięcia i postępy uczniów ocenia się na bieżąco stosując cyfry od 1 do 6, które oznaczają:
1 – źle
2 – słabo
3 – przeciętnie
4 – dobrze
5 – bardzo dobrze
6 – wzorowo 
2.    W ocenianiu zachowania uczniów – ich postawy, uwzględnia się: kulturę osobistą, obowiązkowość, kontakty koleżeńskie, wypełnianie poleceń nauczyciela
i utrzymywanie porządku wokół siebie.
3.    Nauczyciele i wychowawca wpisują w zakładce „Uwagi” informacje dotyczące pozytywnych i negatywnych zachowań ucznia bez podawania punktacji.  

 
Rozdział 5.

Szczegółowe zasady oceniania – klasy IV – VI szkoły podstawowej

§ 111

1.    Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne, począwszy od klasy czwartej, ustala się według następującej skali:
a)    stopień celujący               -  6                        
b)    stopień bardzo dobry     -  5                            
c)    stopień dobry                  -  4
d)    stopień dostateczny        -  3
e)    stopień dopuszczający   -  2
f)    stopień niedostateczny   -  1
1a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach
od 2 do 6.
Negatywna ocena klasyfikacyjna jest wyrażona stopniem 1.
2.    W dzienniku elektronicznym można ustalić wagę oceny cząstkowej w skali od 1 do 10. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów stosują wagę oceny cząstkowej wg własnych kryteriów.
3.    a) Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych mogą być rozszerzone o plusy (+) lub minusy (-), które wynikają z zasad punktacji określonych przez nauczyciela, przyporządkowując im odpowiednie wartości w e-dzienniku według skali:

Ocena    6    -6    +5    5    -5    +4    4    -4    +3    3    -3    +2    2    -2    +1    1
wartość    6,0    5,75    5,25    5,0    4,75    4,25    4,0    3,75    3,25    3,0    2,75    2,25    2,0    1,75    1,25    1,0

       b) Nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku w zakładce aktywności nieprzygotowanie ucznia, brak zadania, brak stroju, brak odpowiedzi, odpowiedź poprawną, dodatkową pracę domową.
4.    Ocena wyrażać powinna:
a)    posiadaną wiedzę
b)    opanowanie umiejętności i aktywność
c)    przyrost wiedzy, umiejętności praktycznych i sprawności fizycznych.
5.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania
6.    Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
-     posiada wiedzę wykraczającą poza ramy programu
-    biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązać nowy problem
-    aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym
-    samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji, jest inicjatorem rozwiązywania problemów w pracy pozalekcyjnej
-    potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę
-    potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych
-    wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją
-    posługuje się poprawną polszczyzną
-    uczestniczy w konkursach przedmiotowych i sprawnościowych co najmniej na poziomie powiatu

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
-    w sposób zadawalający opanował wiedzę z danych zajęć edukacyjnych oraz  sprawnie posługuje się nią w samodzielnym rozwiązywaniu problemów
-    potrafi rozwiązywać zadania innego typu niż były przerabiane na lekcji
-    poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń, zjawisk charakterystycznych dla danego przedmiotu
-    postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
-    poprawnie rozwiązuje typowe zadania z danych zajęć edukacyjnych dzięki swoim wiadomościom rozumie większość materiału
-    postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań trudniejszych pod kierunkiem nauczyciela
-    aktywnie uczestniczy w lekcji
-    systematycznie przygotowuje się do lekcji, przynosi potrzebne materiały

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
-    opanował podstawowe wiadomości z zajęć edukacyjnych
-    jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności
-    w czasie lekcji wykazuje się aktywnością
-    systematycznie prowadzi zeszyt

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
-    ma poważne braki w wiedzy, ale nie przekreślają one możliwości dalszej nauki
-    polecenia na miarę swoich możliwości wykonuje chętnie
-    przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności
-    niesystematycznie przygotowuje się do lekcji
-    ma uzupełniony zeszyt i ćwiczenie

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
-    nie opanował podstawowych wiadomości z zajęć edukacyjnych, nie potrafi rozwiązywać prostych problemów nawet przy pomocy nauczyciela, jego zasób wiadomości, umiejętności i sprawności uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy
-    nie prowadzi zeszytu ani ćwiczeń lub ma braki w ich prowadzeniu.
§ 112

1.    Nauczyciele  na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
c)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2a) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa  w § 112  pkt. 1a) do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1)    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, uwzględniającym zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
2)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
3)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazujące na potrzeby takiego dostosowania – na podstawie tej opinii
4)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1 – 3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanych przez nauczycieli i specjalistów (art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie światy)
5)    posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
2b) Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa § 112 pkt. 1a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,
o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2c) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2d) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
2e) Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania 
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących z uczniem zajęcia w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w pkt. 2d) może być wydana także uczniowi gimnazjum. Wniosek, o którym mowa, wraz
z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców.

§ 113

1.    Uczniowie oceniani są za :
a)    odpowiedzi ustne, w tym recytacje
b)    odpowiedzi pisemne
-    klasówki (45 lub 90 min.) obejmujące pewien zakres materiału,
-    kartkówki do 15 min obejmujące zakres wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału,
-    sprawdziany (45 lub 90 min.) obejmujące pewien zakres materiału,
-    prace domowe,
-    testy,
-    notatki samodzielne w zeszytach lub ćwiczeniach,
-    referaty,
c)    umiejętności praktyczne
-    doświadczenia,
-    obserwacje,
-    prace plastyczne,
-    prezentacje multimedialne,
-    praktyczne wykorzystanie wiedzy,
-    wykonywanie pomocy naukowych
-    sprawność fizyczną,
-    prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
d)    umiejętności komunikatywne (prace grupowe)
e)    Każdy nauczyciel ustala odpowiednie wagi dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów i uwzględnia je w PSO.
2.    W procesie oceniania stosowane i wykorzystywane są różne metody i narzędzia pomiaru dydaktycznego. Są to testy wielopoziomowe, testy kreatywnego myślenia
i działania, wypracowania, referaty, prace domowe, wypowiedzi ustne lub inne po uprzednim uzgodnieniu z uczniami.
3.    Oceny cząstkowe wpisywane są do e-dziennika poszczególnymi kolorami według ustalonych kryteriów:
czerwony – sprawdziany, testy, dyktanda
niebieski – odpowiedzi ustne
czarny – odpowiedzi pisemne
zielony – referaty, udział w konkursie, dyktanda.
4.    W ciągu jednego tygodnia w danej klasie mogą być przeprowadzone maksymalnie
2 sprawdziany (zadania klasowe), a w ciągu jednego dnia – 1 sprawdzian (zadanie klasowe). Dopuszcza się odstępstwo od tych zasad za zgodą klasy.
5.    O terminie pisemnej pracy sprawdzającej (oprócz kartkówek) nauczyciel informuje klasę z tygodniowym wyprzedzeniem oraz dokonuje odpowiedniego wpisu
w e-dzienniku.
6.    W przypadku nieobecności nauczyciela lub znacznej liczby uczniów danej klasy
w dniu sprawdzianu, pracy klasowej termin należy ponownie ustalić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie i nie obowiązuje limit dwóch sprawdzianów w tygodniu).

§ 114

1.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej lub pisemnej jako komentarz do pracy ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane każdorazowo uczniowi, a jego rodzicom na ich prośbę.
2.    skreślony
3.    Nauczyciel przechowuje prace pisemne do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia, po tym okresie są niszczone.

§ 115

1.    Częstotliwość oceniania:
-    odpowiedzi ustne i zadania domowe według konkretnych potrzeb i stopnia zaangażowania uczniów,
-    kartkówki z danego przedmiotu nie częściej niż jeden raz w tygodniu,
-    sprawdziany, testy, zadania klasowe - na zakończenie działu od 1 - 3 w semestrze (zapowiedziane tydzień wcześniej i uzgodnione z nauczycielami innych zajęć edukacyjnych poprzez odnotowanie tego faktu w e-dzienniku).
-     dłuższe prace domowe, wypracowania - od 3 do 6 w semestrze.

§ 116

1.    Kryteria wystawiania ocen z prac pisemnych :
-    ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone w kryteriach zajęć edukacyjnych,
-    ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 100% - 90% maksymalnej liczby punktów,
-    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 89% - 70% maksymalnej liczby punktów,
-    ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał od 69% - 50% maksymalnej liczby punktów,
-    ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 49% - 30% maksymalnej liczby punktów,
-    ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał mniej niż 30% maksymalnej liczby punktów.

§ 117

1.    Warunki poprawiania  cząstkowych ocen  niedostatecznych:
a)    spośród ocen cząstkowych poprawia się tylko stopnie z prac kontrolnych pisanych w szkole,
b)    prace kontrolne są obowiązkowe, jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły. Jeżeli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie pisze zaległą pracę na dowolnej godzinie po okresie dwóch tygodni, bez wcześniejszego zapowiadania jej przez nauczyciela,
c)    poprawa prac kontrolnych jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami, w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ustalonym z uczniem. Uczeń pisze ją tylko raz a uzyskana ocena zostaje wpisana
w e-dzienniku. Z poprawy pracy kontrolnej uczeń może uzyskać każdy stopień ze skali ocen,
d)    dokumentowanie faktu poprawy oceny polega na wpisaniu oceny poprawionej
w nowej kolumnie ocen z dopiskiem „poprawa”,
e)    przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej uwzględniane są obie oceny,
f)    jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej (był nieobecny) w kolumnie ocen z danej pracy klasowej wpisuje mu się nb.
2.    Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych
a) uczeń może ubiegać się o ocenę o 1 stopień wyższą od oceny proponowanej,
b) uczeń w okresie od uzyskania informacji o ocenie proponowanej do 5 dni przed  planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej uzyskuje z bieżących ocen przynajmniej taką ocenę, o jaką się stara,
c) uczeń w w/w terminie zaliczy materiał wyznaczony przez nauczyciela,
d) uczeń przestrzega zapisów w pkt. 1,
e) uczeń ma prawo do postępowania wg par. 122.

§ 118

1.    Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mają prawo wyboru formy poprawienia oceny z zastrzeżeniem par. 117.
2.    Uczniom, o których mowa w pkt. 1, nauczyciel może wydłużyć czas przygotowania się do poprawy .
3.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.


§ 119

1.    Nauczyciel wychowania fizycznego na prośbę rodziców może zwolnić ucznia
z wykonywania ćwiczeń na jednostkowych lekcjach, a dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
4.    Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
5.    W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 4, posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6.    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
 przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.§ 120

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wg skali określonej w par. 111 pkt. 1.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na koniec I semestru.
3. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen rocznych klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych  wg skali zawartej w par. 111 pkt. 1.
4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
6.Uczeń, który uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od  oceny niedostatecznej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem      § 121 pkt 9 i § 127 pkt 18.
7. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyska ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, także tych, których realizację zakończyło się w klasach programowo niższych, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
7a) Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
o której mowa w pkt. 7, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
7b) Uczniowi, który uczęszcza na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, której mowa w pkt. 7a), wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
7c) O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami.
8. SKREŚLONY
9. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna roczna może być zmieniona tylko
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 121 pkt. 9 i § 122.
10. Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy.
11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
12. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75  oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem
(z zastrzeżeniem § 121 pkt. 7) .
13. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt. 12,  wlicza się także roczne oceny uzyskane
z tych zajęć.
1) SKREŚLONY
14. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.
15. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie  edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów,
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z  par. 120 ust. 17.
16. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z  par. 120 ust. 17.
17. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
18. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
19. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
20. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 6, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem par. 121 pkt. 9.
21. W przypadku nieklasyfikowania ucznia  z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”


Rozdział 6.

Egzamin poprawkowy

§ 121


1.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego,
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5.    Nauczyciel  egzaminujący wymieniony w punkcie 4b może być na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolniony
z udziału pracy komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
-    skład komisji
-    termin egzaminu poprawkowego
-    pytania egzaminacyjne
-    wynik egzaminu poprawkowego
-    ocenę ustaloną przez komisję
        Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
8.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 9.
9.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej  ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, będą realizowane w klasie programowo wyższej.


Rozdział 7.

Egzamin sprawdzający i klasyfikacyjny

Egzamin sprawdzający

§ 122

1.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4.    Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 3 1) przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt.1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 3 1) uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5.    W skład komisji wchodzą:
1)    w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b)    wychowawca klasy,
c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e)    przedstawiciel rady rodziców,
f)    pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole
g)    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.
6.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 121 ust. 1.
8.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)    skład komisji,
b)    termin sprawdzianu, o którym mowa ust. 3 pkt 1,
c)    zadania (pytania) sprawdzające,
d)    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)    skład komisji,
b)    termin posiedzenia komisji,
c)    wynik głosowania,
d)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9.    Pytania (ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący,
a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń praktycznych) powinien odpowiadać kryteriom wymagań edukacyjnych na stopień, o który ubiega się uczeń.
10.    Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
11.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
12.    Przepisy ust 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


Egzamin klasyfikacyjny

§ 123


1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
a)    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
b)    Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na swój wniosek lub wniosek rodziców może uzyskać zgodę rady pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny.
c)    Uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki zdaje egzamin klasyfikacyjny.
d)    Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdaje egzamin klasyfikacyjny. 
2.    Egzamin klasyfikacyjny może być wyznaczony dla ucznia tylko na jego pisemną prośbę lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Po uzgodnieniu z radą pedagogiczną dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu uzgodniony
z uczniem i jego rodzicami.
a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
3.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 123 pkt 1d, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych..
4.    Uczniowi, o którym mowa wyżej, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
5.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 123 pkt 1d, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2)    nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
6.    Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 1d, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
7.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie  pisemnej i ustnej.
8.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1a, b, c, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)    imiona nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 8,
a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1d – skład komisji,
b)    termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
d)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
12.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
13.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem  § 122.
14.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 122.
15.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowana” lub „nieklasyfikowany.


Rozdział 8.

Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami uczniów

§ 124

1.    Dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli z rodzicami uczniów:
a)    kontakty bezpośrednie
-    zebranie ogólnoszkolne (IX, V)
-    zebranie klasowe (IX, XII, I, III, V)
-    indywidualne rozmowy (planowane i doraźne)
-    zapowiedziane wizyty w domu ucznia
b)    kontakty pośrednie
-    rozmowa telefoniczna
-    korespondencja listowna
-    adnotacja w zeszycie przedmiotowym
-    poczta elektroniczna w ramach e-dziennika.
2.    Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów
z rodzicami w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.
3.    a) Wychowawcy klas nie rzadziej niż raz na kwartał powiadamiają rodziców
o postępach uczniów swojej klasy i odnotowują ten fakt w stosownej dokumentacji (e-dziennik zakładka wywiadówki).
b) Wychowawca zobowiązany jest założyć zeszyt kontaktów z rodzicami, dostępny dla każdego nauczyciela, w którym będą odnotowywane kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicem ucznia potwierdzone podpisem rodzica
 i opatrzone datą. 
4.    Rodzice mają prawo uzyskać w „każdym czasie” informację o:
a)    bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych dziecka
b)    szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne
c)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
d)    zasadach oceny zachowania
e)    Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami mogą być prowadzone
w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rozmowy, gdy zajdą w/w okoliczności).
Informacji takiej udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy.
5.    Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować w sposób skuteczny ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), w terminie trzech tygodni, a w przypadku ocen niedostatecznych jednego miesiąca
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania wraz z zakresem materiału do zaliczenia. Wskazanym jest, aby ta ostatnia informacja  do rodziców była przekazana w formie pisemnej i była przez nich potwierdzona.
6.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki
w semestrze lub w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.


Rozdział 9.

Sposoby gromadzenia informacji o uczniach

§ 125

1.   Gromadzenie informacji o uczniach obejmuje:
-    formy
-    częstotliwość
-    narzędzia
-    zasady
           Umożliwia to poznanie i wartościowanie:
-    czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi, czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności.
2. Formami gromadzenia informacji są:
-    pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna),
-    polecenia dawane uczniom, które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym/ćwiczeniach,
-    wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania jako prace klasowe,
-    sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych,
-    obserwacje uczniów w czasie zajęć edukacyjnych,
-    szacowania i wartościowania wytworów pracy uczniów,
-    testy i ćwiczenia sprawnościowe,
-    analizy notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.
4.    Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. równomiernie przez cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania) w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
5.    Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych i ich specyfiki, jednak w semestrze prowadzona powinna być nie rzadziej niż:
-    ustne wypowiedzi ucznia (obejmujące nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne) -
2 razy,
-    wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania klasowe - 1 raz
-    zadania domowe - 1 raz,
-    analiza notatek w zeszytach przedmiotowych (ortografia, charakter pisma, estetyka zeszytu) - 1 raz.
6.    Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek
i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje
i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
7.    Wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się na koniec roku szkolnego lub pod koniec pierwszego semestru.
8.    W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych, wprowadza się następujące ograniczenia:
-    zadania klasowe, wypracowania, sprawdziany i testy obejmujące dział programowy - nie częściej niż 2 razy w tygodniu,
-    dyktanda, niezapowiedziane testy oraz sprawdziany obejmujące maksymalnie do 3 tematów - nie częściej niż raz dziennie.
§ 125a

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.


Rozdział 10.

Ocena zachowania

§ 126

Postanowienia ogólne

1.    Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły
i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu mienia innych osób i szkolnego.
2.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali zawartej w § 127 pkt 5.
3.    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym  oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali zawartej w § 127 pkt 5.
4.    Celem oceniania zachowania ucznia jest:
a.    dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez ucznia postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, dbaniu
o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak też nie stwarzaniu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych oraz dotyczących funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i społecznym;
b.    motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności
za siebie i swoje decyzje.(dodano: 08-10-2016, odsłon: 494)

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2017/2018

Publiczne Gimnazjum

Statut Publicznego Gimnazjum

Nasza szkoła


Adres


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

Galeria


Linki

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
Pogoda

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0071
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2017 Jan Bańkowski