Menu strony
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
Szkoła Podstawowa

Szkolnik

Statut Szkoły Podstawowej

Foto galeria


Kontakt

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

Zapraszamy

Kalendarz
Administrator

janbankowski@wp.pl

Statut Szkoły Podstawowej cz.3

Rozdział 3. Zakres zadań wychowawcy

§ 77

1.    Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danego oddziału, a w szczególności:
1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3)    rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,
4)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2.    Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1)    diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2)    wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
-    planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
-    ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
3)    zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania zachowania,
4)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając
z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo
z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
5)    utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów (w tym kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego), w celu:
a)    poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
b)    określenia i realizowania „Programu Wychowawczego Szkoły” oraz „Programu Profilaktyki”,
c)    włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
d)    informowania ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów swojego oddziału oraz przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym,
6)    wymaga od rodziców obowiązkowego usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby lub przyczyn od niego niezależnych w formie pisemnej w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do szkoły; wyjaśnienia przyczyn opuszczania zajęć szkolnych,
7)    współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
8)    udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itd.,
9)    kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
10)    prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki – w tym elektroniczne, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
3.    Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi w szkole.
4.    Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 78

1.    Realizując zadania wymienione w § 77 ust. 2 pkt 5, wychowawca
w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach lub podczas dyżurów nauczycielskich.
2.    O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor Szkoły, na wniosek wychowawcy.
3.    Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem jej odbycia.
4.    W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.
5.    Szczegółowe zasady informowania rodziców o postępach w nauce określa Statut.

Rozdział 4. Zakres zadań innych pracowników Szkoły

§ 79

1.    W Szkole może być, za zgodą organu prowadzącego, zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I – III lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczycieli lub wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania pod kierunkiem nauczyciela, do którego jest przydzielony.
2.    W Szkole może być utworzone stanowisko pracownika administracji – sekretarz Szkoły.
3.    W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników obsługi:
a)    palacz c.o. – konserwator,
b)    sprzątaczka,
c)    kucharz,
d)    pomoc kuchenna,
e)    intendent.
4.    Ilość etatów na poszczególnych stanowiskach wymienionych w pkt. 1 i 2 ustalana jest corocznie w arkuszu organizacyjnym Szkoły i uzależniona jest od jego możliwości finansowych.
5.    Szczegółowe zasady czynności dla zatrudnionych pracowników obsługi sporządza Dyrektor Szkoły, uwzględniając Kodeks Pracy oraz Regulamin pracy Szkoły.DZIAŁ VI.
UCZNIOWIE SZKOŁY

Rozdział 1. Obowiązek szkolny

§ 80


Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

§ 81

UCHYLONY


§ 82

UCHYLONY


§ 83

1.    Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy  6 lat.
2.  Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
        a)  korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym       rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
         b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
2.    Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione                      z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
      3.  SKREŚLONY
      4. SKREŚLONY

§ 84

Odroczenie obowiązku szkolnego.

1.    Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której zostało przyjęte dziecko.
      2.Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na    wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
       3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w roku kalendarzowym, w którym        dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
      4. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka
o odroczeniu przez niego spełniania obowiązku szkolnego.
5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 2, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.


§ 85


Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.
1.    Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 – 14 ustawy o systemie oświaty.
2.    Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
3.    Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 86

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 87


Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej.

§ 88

Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1.    dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2.    zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3.    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4.    informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.§ 89

1.    Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2.    Indywidualne nauczanie  organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców                       (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka.
3.    Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w placówce.  Zajęcia mogą być przydzielone najwyżej dwóm nauczycielom.
4.    W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki.
5.    Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
6.     W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,  dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:
1)    w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz
2)    przedszkole dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.
7.    W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.
8.    Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków,  w których zajęcia są realizowane.
9.     Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz na zasadach określonych w statucie przedszkola, formy i zakres pomocy psychologiczno –  pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego wychowania przedszkolnego.
10.     Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanego bezpośrednio z dzieckiem   wynosi  od 4 do 6 prowadzonych w co najmniej 2 dniach.
11.    Dokumentację indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się
w Dzienniku Indywidualnego nauczania, odrębnie prowadzonym dla każdego dziecka. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika Indywidualnego nauczania, a zgodę na odstąpienie treści nauczania potwierdza dyrektor własnoręcznym podpisem w dzienniku.
12.    Dzienniki indywidualnego przygotowania przedszkolnego zakłada się
i prowadzi dla każdego dziecka odrębnie.
13.     Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, dziecka, umożliwia  udział
w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach
i imprezach przedszkolnych.
14.     Zakończenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola.

§ 90

1.    Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2.    Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców                       (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.
3.     Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
4.     W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
5.     Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
6.     W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:
1)    w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz
2)    szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.
7.    W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego/zawodowego dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.
8.     Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych  ucznia oraz warunków,  w których zajęcia są realizowane.
9.     Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
10.    Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
11.     Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą
w wymiar godzin indywidualnego nauczania.
12.     Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania  realizowanego bezpośrednio z uczniem   wynosi:
1)    dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 prowadzonych
w co najmniej 2 dniach;
2)    dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 3 dniach;
3)    dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 prowadzonych w co najmniej 3 dniach;
4)    dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – od 12 do 16 prowadzonych w co najmniej 2 dniach.
13.    Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem 
i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia  udział w zajęciach rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.
14.     Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

Rozdział 2. Zasady rekrutacji

§ 91

1.    Do Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.
2.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3.    Kryteria naboru na wolne miejsca dla dzieci z poza obwodu dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do końca lutego.
4.    Na wolne miejsca w szkole, w przypadku określonym w ust. 2 rekrutację  przeprowadza się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów w oparciu o poniższe kryteria:
1)    I etap postępowania rekrutacyjnego:
a)    wielodzietność rodziny kandydata,
b)    niepełnosprawność kandydata,
c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde kryterium w I etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatowi przyznaje się po jednym  punkcie.
W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równorzędną liczbę punktów, a liczba kandydatów przewyższa liczbę wolnych miejsc przeprowadza  się II etap postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem poniższych kryteriów:

2)    II etap postępowania rekrutacyjnego:
a)    rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki;
b)    przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły, do której złożono wniosek;
c)    szkoła jest położona najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców;
d)    dziecko uczęszczało na zajęcia adaptacyjne w szkole;
e)    rodzic jest absolwentem szkoły;
f)    inna uzasadniona przez rodzica/opiekuna prawnego sytuacja rodzinna.

Za każde kryterium przyznaje się 10 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów z dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego i w sytuacji, gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych miejsc, o kolejności przyjęć decyduje data wniesienia wniosku.

5.    Terminy postępowania rekrutacyjnego:
1)    nabór uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej  prowadzony jest od  1 marca do 31 marca dla uczniów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą piąty rok życia;
2)    podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  –
31 maja;
3)    potwierdzenie przez rodziców  lub prawnych opiekunów uczęszczania kandydata do szkoły – do dnia 5 czerwca;
4)    podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych – do dnia
7 czerwca.
§ 92

Wymagane dokumenty na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.
1.    Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie musi zawierać:
1)    imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,
a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2)    imiona i nazwiska rodziców kandydata,
3)    adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,
4)    adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata –
o ile je posiadają.
2.    Do klasy pierwszej dzieci z poza obwodu przyjmowane są na podstawie wniosku zawierającego:
1)    imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,
a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2)    imiona i nazwiska rodziców kandydata,
3)    adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
4)    adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,
5)    wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,
6)    zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęć, zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie internetowej szkoły.
3.    Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa
w § 91 określa Regulamin Rekrutacji.

§ 93

1.    Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2.    Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także zakres oraz zakres uprawnień  i obowiązków członków komisji
w postępowaniu rekrutacyjnym określa Regulamin Rekrutacji  zwany dalej „Regulaminem”.
3.    Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony
w regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.

§ 94


Tryb odbywania posiedzeń komisji rekrutacyjnej
1.    Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się w terminie rekrutacji, podawanym w każdym roku szkolnym do publicznej wiadomości.
2.    Przewodniczący komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.
3.     Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Komisji.
4.    Udział w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.
5.    Członkowie komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz
z załącznikami.
6.    Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków.
7.    Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzi sekretariat szkoły. 

§ 95

Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej
1.    Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)    dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz
z załącznikami;
2)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
3)    podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  wymogami art. 20 zc ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wywieszonej w widocznym miejscu w siedzibie placówki, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej;
4)    podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, zgodnie z wymogami art. 20 zc ust.4 ustawy o systemie oświaty;
5)    w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;
6)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
7)    sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna kandydata, uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;
8)    w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad, w przypadku wolnych miejsc w placówce.

2.    Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.

§ 96

Obowiązki członków komisji rekrutacyjnej
1.    Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:
1)    uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;
2)    czynny udział w pracach komisji;
3)    wykonywanie poleceń Przewodniczącego;
4)    zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki;
5)    ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów;

§ 97

Obowiązki przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
1.    Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy
w szczególności:
1)    zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do szkoły;
2)    opracowanie harmonogramu posiedzeń komisji oraz porządku zebrań;
3)    zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji;
4)    dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do szkoły, w oparciu o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;
5)    przewodniczenie zebraniu komisji;
6)    zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów; zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier;
7)    sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie;
8)    przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego, o których mowa w § 95 ust. 1 pkt 3 -5;
9)    sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.

§ 98

Porządek pracy Komisji Rekrutacyjnej
1.    Komisja Rekrutacyjnej pracuje według następującego porządku:
1)    prace przygotowawcze polegają na:
a)    sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków,
b)    w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego. Do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyć opis wskazujący na braki,
c)    ustaleniu liczby kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
a ubiegających się o przyjęcie do szkoły,
d)    ustaleniu listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych;
e)    sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej. Protokół powinien zawierać: liczbę wolnych miejsc w szkole, liczbę złożonych wniosków ogółem, wykaz  kandydatów do przyjęcia
„z urzędu” tj. kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. Wykaz ten powinien być sporządzony w formie tabeli, zaś kandydaci zapisani w porządku alfabetycznym.
2)    I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie wniosków rodziców/opiekunów kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły
i polega na:
a)    przyjęciu „z urzędu” kandydatów z obwodu szkoły,
3)    II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy po przyjęciu wszystkich kandydatów z obwodu szkoła posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla zamieszkałych poza obwodem.
a)    ustala się listę kandydatów z największą liczbą punktów,
b)    przygotowuje się listę kandydatów przyjętych i nieprzyjęty oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,
4)    postępowanie uzupełniające  prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Obowiązują takie same zasady postępowania uzupełniającego, jak opisane powyżej. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki ucznia

§ 99

1.    Uczeń ma w szczególności prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3)    korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
5)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości sposobów kontroli postępów i osiągnięć szkolnych, informacji o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z Wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
8)    pomocy w przypadku trudności w nauce,
9)    korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego
i zawodowego,
10)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
11)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole.
2.    Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1)    W przypadku, gdy uczeń uważa, iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego rodzice (opiekunowie prawni) złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
2)    Dyrektor w ciągu siedmiu dni od jego złożenia rozpatruje zażalenie.
W przypadku zasadności złożonego zażalenia wydaje decyzję o podjęciu stosownych działań przywracających możliwość korzystania
z określonych uprawnień. W przypadku, gdy naruszenie praw ucznia spowodowało niekorzystne następstwa dla ucznia podejmuje czynności likwidujące ich skutki.

§ 100

1.    Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1)    przestrzegania przepisów obowiązujących w Szkole,
2)    podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora Szkoły i innych nauczycieli,
3)    udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
4)    regularnego korzystania z dziennika elektronicznego,
5)    dbania o schludny wygląd,
6)    przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych na terenie szkoły,
7)    właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
8)    dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz prawidłowy rozwój,
9)    dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.
2.    Ucznia obowiązuje absolutny zakaz picia alkoholu, używania narkotyków
i palenia tytoniu.

§ 100a

1.    Każdy uczeń ma prawo w trakcie pobytu w szkole do korzystania z telefonu stacjonarnego znajdującego w sekretariacie szkoły.
2.    Uczeń ma również prawo do posiadania osobistego telefonu komórkowego.
3.    Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych w czasie pobytu w szkole.
4.    W sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela bądź pracownika szkoły.
5.    Za zgodą nauczyciela uczniowie mogą także korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów, dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6.    Za zniszczenie lub zagubienie telefonu komórkowego, lub innego urządzenia multimedialnego szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

§ 100b

Procedury dotyczące postępowania wobec ucznia łamiącego zasady korzystania
z telefonów na terenie szkoły, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.
1.    Dwukrotne naruszenie zakazu korzystania z telefonu skutkuje wezwaniem do szkoły rodziców / opiekunów ucznia.
2.    W przypadku ponownego złamania przez ucznia regulaminu dotyczącego używania telefonu zostaje on skonfiskowany oraz wzywany zostaje do szkoły rodzic/opiekun dziecka i ustala się z nim zasady dalszego postępowania.
3.    Używanie telefonu komórkowego i korzystanie z niego w celu zaszkodzenia drugiej osobie.
Kiedy nauczyciele zauważą sytuację dotyczącą możliwości szkodzenia drugiej osobie, powinni:
1)    skonfiskować telefon,
2)    przekazać wychowawcy informację o możliwości popełnienia czynu karalnego.
Interwencja wychowawcy:
a)    zawiadomienie o zajściu rodzica, wezwanie go do szkoły,
b)    przejrzenie treści telefonu (w obecności ucznia - właściciela telefonu oraz jego rodzica),
c)    rozmowa z uczniami, biorącymi udział w zdarzeniu,
d)    w razie potrzeby skierowanie uczestników zajścia do pedagoga lub psychologa w celu zdiagnozowania dokładnej przyczyny zajścia,
e)    powiadomienie o wydarzeniu rodziców pozostałych uczniów biorących udział w zajściu,
f)    ustalenie kary dla właściciela telefonu/uczestników zajścia
w porozumieniu z dyrekcją szkoły,
g)    w klasie, której agresor jest członkiem, przeprowadzenie lekcji na temat konsekwencji przemocy, sposobów agresji.
4.    W sytuacji, gdy zdarzenie spowodowało poważne konsekwencje typu: uszczerbek na zdrowiu, podważyło dobre imię ofiary, szkoła powiadamia
o zdarzeniu Policję. Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.
5.    W sytuacji zachowań polegających na powtarzającym się łamaniu procedury
o używaniu telefonu komórkowego na terenie szkoły Dyrektor po konsultacji
z wychowawcą, pedagogiem, może uznać takie zachowanie za przejaw demoralizacji i obniżyć uczniowi ocenę z zachowania.
6.    Skonfiskowany telefon przechowywany będzie (odpowiednio opisany)
w sekretariacie szkoły. Po jego odbiór rodzice powinni zgłaszać się do wychowawcy dziecka, który razem z nimi uda się do sekretariatu i odbierze aparat.


Rozdział 4. Nagrody i kary

§ 101

1.    Ucznia można nagrodzić za:
1)    wybitne osiągnięcia w nauce,
2)    wzorową postawę uczniowską,
3)    reprezentowanie Szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach,
4)    działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego.
2.    Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
1)    pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
2)    pochwała wychowawcy lub Dyrektora Szkoły wobec uczniów Szkoły,
3)    list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów),
4)    nagroda rzeczowa lub pieniężna na koniec roku szkolnego.
3.    Wychowawca lub Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
4.    Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
5.    Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
6.    Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie.

§ 102

1.    Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 100, uczeń może zostać ukarany:
1)    upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy klasy (wpisane przez nauczyciela lub wychowawcę do dziennika elektronicznego
z wiadomością dla rodziców/prawnych opiekunów i Dyrektora Szkoły),
2)    naganą wychowawcy (wpisane przez wychowawcę do dziennika elektronicznego z wiadomością dla rodziców/prawnych opiekunów
i Dyrektora Szkoły),
3)    naganą udzieloną przez Dyrektora,
4)    przeniesienie do równoległej klasy,
5)    zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
6)    obniżeniem oceny z zachowania.
2.    Dyrektor Szkoły może również wystąpić do Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
3.    Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
4.    Kary z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, nakłada Dyrektor Szkoły.
5.    O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
6.    Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. Odwołanie może wnieść rodzic (opiekun prawny) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5.
7.    Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły jest ostateczne.
8.    Od kar nakładanych przez Dyrektora Szkoły przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
9.    Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków i postanowień Statutu.
10.    Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje w szczególności, jeżeli uczeń:
1)    umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie,
2)    dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia na terenie Szkoły,
3)    wszedł w kolizję z prawem,
4)    na terenie Szkoły używał narkotyków lub alkoholu,
5)    demoralizuje innych uczniów,
6)    dokonał ingerencji w dokumenty szkolne (dopuścił się fałszerstwa lub włamania do dziennika elektronicznego).
11.    Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9,
w okolicznościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.
12.    Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne przepisy.
13.    Rodzice uczniów świadomie niszczących sprzęt szkolny lub pomoce naukowe zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany sprzętu.
14.    Szczegółowe zasady korzystania z obiektów szkolnych, sprzętu oraz przebywania na terenie szkolnym w sposób zapewniający bezpieczeństwo określa Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.DZIAŁ VII.
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

1.    Ocenianie wewnątrzszkolne reguluje zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu i jest częścią Statutu Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu.
2.    Uczeń podlega klasyfikacji:
1)    śródrocznej i rocznej;
2)    końcowej.
3.    Ocenianiu podlegają:
1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)    zachowanie ucznia.
4.     Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikacja śródroczna odbywa się na koniec I semestru, który trwa do ostatniego dnia nauki przed feriami zimowymi, nie później jednak niż do 31 stycznia.


Rozdział 1. Ogólne zasady oceniania

§ 103

1.    Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (art. 44 zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2.    Pod pojęciem "rodzice" należy rozumieć także prawnych opiekunów ucznia.
3.    SKREŚLONY
4.    Zasady oceniania z religii/etyki określają odrębne przepisy.
5.    Ilekroć w danym dokumencie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów
w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego
i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. 
6.    W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny.

§ 104

1.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz formułowania ocen.
3.    Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze i nad jakimi elementami powinien jeszcze popracować, a w szczególności:
a)    informowanie o poziomie jego osiągnięć  edukacyjnych, jego zachowaniu
i postępach w tym zakresie,
b)    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d)    dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w uczeniu się, zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –wychowawczej.


§ 105

System wewnątrzszkolnego oceniania zapewnia:
1.    Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.
2.    Ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy.
3.    Wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny.
4.    Kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu.
5.    Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.
6.    Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.
7.    Budowanie przez szkołę przy współpracy z rodzicami programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych możliwości ucznia.

§ 106

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1.    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2.    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3.    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4.    przeprowadzenie egzaminów poprawkowych zgodnie z § 121;
5.    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 123;
6.    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania wg ustalonej skali w § 111 pkt 1 i § 127 pkt 5;
7.    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
8.    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
9.    Ocenianie odbywa się poprzez dokonywanie wpisów w elektronicznym systemie kontroli frekwencji i postępów w nauce eSzkoła24 (dziennik elektroniczny zwany dalej e-dziennikiem);
10.    Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1)    bieżące
2)    klasyfikacyjne:
a)    śródroczne i roczne
b)    końcowe
11.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
12.    Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.


Rozdział 2. Wymagania edukacyjne

§ 107

1.    Główny element wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowią  określone
w podstawie programowej wymagania edukacyjne, czyli oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na celowym, skutecznym i świadomym działaniu
w określonych sytuacjach, przełożone na poszczególne stopnie 
     szkolne dla odpowiednich zajęć edukacyjnych.
2.    Przy opracowywaniu  wymagań edukacyjnych, nauczyciele winni uwzględnić :
a)    podstawy programowe kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych,
b)    programy nauczania przyjęte przez radę pedagogiczną do wykorzystania w szkole,
3.    Nauczyciele przy formułowaniu wymagań edukacyjnych winni zawrzeć opisy wymagań, a także sposób przeliczania wymagań na poszczególne stopnie szkolne, kierując się zasadą opanowania przez ucznia treści nauczania i umiejętności według ich warstw :
-     koniecznej
-    podstawowej
-    rozszerzającej
-    dopełniającej
-    wykraczającej.
4.    Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują  nauczyciele poszczególnych przedmiotów (bloków zajęć edukacyjnych), uwzględniając
i przestrzegając powyższych ustaleń jak również kierując się zasadą przyrostu wiedzy i umiejętności i sprawności w ciągu roku, traktując wiadomości, umiejętności i sprawności zdiagnozowane  na początku etapu szkolnego jako stan wyjściowy.
Rozdział 3. Diagnoza potrzeb – oczekiwania względem oceniania wewnątrzszkolnego

§ 108

1.    Opracowany wg wyżej opisanych zasad wewnątrzszkolny system oceniania zapewnia:
a)    z punktu widzenia ucznia
-    takie same zasady na wszystkich przedmiotach
-    bezpieczeństwo
-    jasne i proste reguły
-    możliwość oceny własnych postępów
-    znajomość swoich osiągnięć w każdej chwili
-    możliwość porównania z innymi
-    motywację
-    dostrzeganie wszelkich postępów
-    dużą informacyjność
b)    z punktu widzenia nauczyciela
-    łatwość stosowania
-    dużą informacyjność
-    zgodność z wymaganiami podstawy programowej
-    bezpieczeństwo
c)    z punktu widzenia rodziców
-    pewność sukcesu dziecka
-    możliwość porównania osiągnięć dziecka z innymi
-    prostotę i łatwość zrozumienia
-    dużą informacyjność
d)    z punktu widzenia nadzoru
-    zgodność z wymaganiami podstawy programowej
-    porównywalność między szkołami
-    porównywalność między szkołami
-    zgodność z prawem(dodano: 08-10-2016, odsłon: 497)

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2017/2018

Publiczne Gimnazjum

Statut Publicznego Gimnazjum

Nasza szkoła


Adres


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

Galeria


Linki

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
Pogoda

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0116
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2017 Jan Bańkowski