Menu strony
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
Dziennik elektroniczny

Kontakt

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. (16) 631 15 67
splubliniec@wp.pl 


Kalendarz

Administrator

wlabisz@op.pl

Statut szkoły podstawowej cz. 2

Rozdział 2. Formy prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej

§ 38

 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

 

§ 39

 1. W celu właściwego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska niepedagogiczne:

1)      stanowiska administracyjne:

a)   sekretarka,

2)      stanowiska obsługi:

a)   palacz c.o. - konserwator,

b)   sprzątaczka,

c)    kucharka,

d)  pomoc kuchenna,

e)   intendent.

 1. Liczba tworzonych stanowisk administracji i obsługi szkoły uzgodniona jest 
  z organem prowadzącym szkołę.
 2. Zakres zadań i obowiązków dla powyższych stanowisk regulują odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

§ 40

 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są obowiązani do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4)      informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

5)      rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

6)      zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego 
i pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

7)      pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

 

§ 41

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1)      na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2)      w przypadku złego samopoczucia, choroby lub innego ważnego powodu przez dyrektora po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

 1. W przypadku nieobecności dyrektora, na podanych wyżej warunkach, zwolnienia może dokonać wychowawca, a w przypadku jego nieobecności nauczyciel przedmiotu.

 

§ 42

 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1)      kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2)      porad pedagoga szkolnego,

3)      dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4)      występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5)      zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).

 1. Do obowiązków rodziców należy:

1)      wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2)      systematyczny kontakt z wychowawcą klasy (bezpośredni - osobisty 
i pośredni - telefoniczny, listowny, za pośrednictwem dziennika elektronicznego),

3)      współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.
 2. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 § 43

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

§ 44

 1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).
 2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje odpowiednio dostosowany strój.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
 4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe 
  o podeszwach niepozostawiającej śladów.
 5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

§ 45

 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:

1)      zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 
i stawianymi wymaganiami,

2)      kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku 
i osiągniętego rozwoju,

3)      organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania 
i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5)      korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8)      bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych 
i pozalekcyjnych, telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.

10)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11)  zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania 
i uzdolnienia,

12)  udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13)  do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

14)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

15)  wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16)  aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne 
i bierne prawo wyborcze),

17)  składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów.

 

 § 46

 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1)      wychowawcy klasy,

2)      dyrektora szkoły.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

 

 § 47

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły 
  i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1)      zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2)      wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie - 
w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3)      właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a)      zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b)     nie rozmawiać z innymi uczniami,

c)      zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4)      systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5)      uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6)      usprawiedliwiania w określonym terminie (tydzień od powrotu ucznia do szkoły) i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych - usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka - ostateczną decyzję 
o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,

7)       postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8)      dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9)      godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10)  dbania o piękno mowy ojczystej,

11)  okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12)  przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a)      okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b)     przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c)      szanować poglądy i przekonania innych,

d)     szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e)       zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13)  dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14)  nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15)  zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16)  troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz - za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice - rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

17)  nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. W sytuacjach wyjątkowych 
i uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela bądź pracownika szkoły. Za zgodą nauczyciela uczniowie mogą także korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów, dodatkowych zajęć edukacyjnych. Za zniszczenie lub zagubienie telefonu komórkowego, lub innego urządzenia multimedialnego przyniesionego przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

Procedury dotyczące postępowania wobec ucznia łamiącego zasady korzystania z telefonów na terenie szkoły, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.

a)      Dwukrotne naruszenie zakazu korzystania z telefonu skutkuje wezwaniem do szkoły rodziców / opiekunów ucznia.

b)     W przypadku ponownego złamania przez ucznia regulaminu dotyczącego używania telefonu zostaje on skonfiskowany oraz wzywany zostaje do szkoły rodzic/opiekun dziecka i ustala się 
z nim zasady dalszego postępowania.

c)      Używanie telefonu komórkowego i korzystanie z niego w celu zaszkodzenia drugiej osobie.

Kiedy nauczyciele zauważą sytuację dotyczącą możliwości szkodzenia drugiej osobie, powinni:

a)      skonfiskować telefon,

b)     przekazać wychowawcy informację o możliwości popełnienia czynu karalnego.

Interwencja wychowawcy:

a)      zawiadomienie o zajściu rodzica, wezwanie go do szkoły,

b)     przejrzenie treści telefonu (w obecności ucznia - właściciela telefonu oraz jego rodzica),

c)      rozmowa z uczniami, biorącymi udział w zdarzeniu,

d)     w razie potrzeby skierowanie uczestników zajścia do pedagoga lub psychologa w celu zdiagnozowania dokładnej przyczyny zajścia,

e)      powiadomienie o wydarzeniu rodziców pozostałych uczniów biorących udział w zajściu,

f)       ustalenie kary dla właściciela telefonu/uczestników zajścia 
w porozumieniu z dyrekcją szkoły,

g)     w klasie, której agresor jest członkiem, przeprowadzenie lekcji na temat konsekwencji przemocy, sposobów agresji.

W sytuacji, gdy zdarzenie spowodowało poważne konsekwencje typu: uszczerbek na zdrowiu, podważyło dobre imię ofiary, szkoła powiadamia 
o zdarzeniu Policję. Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

W sytuacji zachowań polegających na powtarzającym się łamaniu procedury o używaniu telefonu komórkowego na terenie szkoły dyrektor po konsultacji z wychowawcą, pedagogiem, może uznać takie zachowanie za przejaw demoralizacji i obniżyć uczniowi ocenę z zachowania.

Skonfiskowany telefon przechowywany będzie (odpowiednio opisany) 
w sekretariacie szkoły. Po jego odbiór rodzice powinni zgłaszać się do wychowawcy dziecka, który razem z nimi uda się do sekretariatu 
i odbierze aparat.

 1. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

 § 48

 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1)      pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2)      pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3)      pochwałę ustną dyrektora szkoły,

4)      dyplom uznania,

5)      nagrodę rzeczową lub pieniężną na koniec roku szkolnego.

 1. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1)      szczególne osiągnięcia w nauce,

2)      aktywny udział w życiu szkoły,

3)      szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach 
i konkursach sportowych,

4)      wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.

3.      Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie 
z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

 

 § 49

 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
 2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
 3. Uczeń może ponieść następujące kary:

1)      upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,

2)      upomnienie ustne dyrektora szkoły z zawieszeniem prawa do udziału 
w zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach,

3)      pisemne upomnienie dyrektora szkoły z obniżeniem oceny  zachowania 
i zobowiązanie ucznia do poprawy,

4)       nagana dyrektora szkoły.

 

§ 50

 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:

1)      zastosowanie kar z § 49 ust. 3 p. 1-4 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,

2)      w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

 

§ 51

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 52

 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie 
  o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek 
  i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

§ 53

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne reguluje zasady oceniania, klasyfikowania 
  i promowania uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu.
 2. System wewnątrzszkolnego oceniania zapewnia:

1)      Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.

2)      Ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy.

3)      Wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny.

4)      Kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie 
i kierowanie się nimi we własnym działaniu.

5)      Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.

6)      Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, 
a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.

7)      Budowanie przez szkołę przy współpracy z rodzicami programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych możliwości ucznia.

 

4. Uczeń podlega klasyfikacji:

1)      śródrocznej i rocznej;

2)      końcowej.

      5. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego 
w  ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi,  nie później jednak niż do 31 stycznia.

      6. Pod pojęciem "rodzice" należy rozumieć także prawnych opiekunów ucznia.

      7. Zasady oceniania z religii/etyki określają odrębne przepisy.

      8. Ocenianie odbywa się poprzez dokonywanie wpisów w elektronicznym systemie  kontroli frekwencji i postępów w nauce eSzkoła24 (dziennik elektroniczny zwany dalej e-dziennikiem).

9.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)      bieżące

2)      klasyfikacyjne:

a)      śródroczne i roczne

b)     końcowe

 

 

§ 54

 1. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
  i umiejętności w stosunku do:

1)      wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych 
i sprawdzających, których tryb i formy określa minister edukacji narodowej w stosownym rozporządzeniu,

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)      ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji 
o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 
o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze i nad jakimi elementami powinien jeszcze popracować, a w szczególności:

                   1) informowanie o poziomie jego osiągnięć  edukacyjnych, jego zachowaniu 
                       i postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)      dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się, zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej.

 1. System wewnątrzszkolnego oceniania zapewnia:
 1.  
  1. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.
  2. Ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy.
  3. Wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny.
  4. Kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie 
   i kierowanie się nimi we własnym działaniu.
  5. Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.
  6. Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, 
   a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.
  7. Budowanie przez szkołę przy współpracy z rodzicami programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych możliwości ucznia.

 

 

§ 55

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (ust. 25, 26, 27 par. 58) w terminie:

a)      uczniów - na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b)     rodziców - na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,

c)      uczniów i ich rodziców - po dokonaniu jakichkolwiek zmian 
w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio - na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

 1. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach 
  i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (ust. 16 par. 59) w terminie:

1)      uczniów - na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu 
i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2)      rodziców - na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

 1. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami 
  i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole 
  w wymienionym terminie - z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

 

§ 56

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej lub pisemnej jako komentarz do pracy ucznia.
 3. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego, tj. do 31 VIII. Po tym okresie są niszczone.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane każdorazowo uczniowi na lekcji, a jego rodzicom na ich prośbę.

 

§ 57

1.      Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą 
o systemie oświaty.

2.      Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 
w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

3.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

 

§ 58

 1. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się 
  w stopniach według następującej skali:

1)      stopień celujący      - 6

2)      stopień bardzo dobry - 5

3)      stopień dobry - 4

4)      stopień dostateczny - 3

5)      stopień dopuszczający - 2

6)      stopień niedostateczny - 1

 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 2 do 6. Negatywna ocena klasyfikacyjna jest ocena wyrażona stopniem 1.
 2. Osiągnięcia i postępy uczniów w klasach I-III ocenia się na bieżąco, stosując cyfry od 1 do 6, które oznaczają:

1 - źle

2 - słabo

3 - przeciętnie

4 - dobrze

5 - bardzo dobrze

6 - wzorowo 

W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, oprócz zajęć z religii i języka angielskiego, na których stosuje się skalę zawartą w ust. 1. Śródroczna ocena opisowa dla ucznia umieszczana jest 
w e-dzienniku, a ocena roczna także na świadectwie i w arkuszu ocen. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem.

 1. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:

+ (plus), poza stopniem celującym, lub - (minus), poza stopniem niedostatecznym, przyporządkowując im odpowiednie wartości w dzienniku elektronicznym według skali:

6       - 6,0

-6      - 5,75

+5     - 5,25

5       - 5,0

-5      - 4,75

+4     - 4,25

4       - 4,0

-4      - 3,75

+3     - 3,25

3       - 3,0

-3      - 2,75

+2     - 2,25

2       - 2,0

-2      - 1,75

+1     - 1,25

1       - 1,0

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. W dzienniku elektronicznym każdy nauczyciel ustala wg własnych kryteriów odpowiednie wagi w skali w skali od 1 do 10 dla poszczególnych ocen cząstkowych sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów i uwzględnia je 
  w PSO.
 3. Nauczyciel może odnotowywać w dzienniku elektronicznym w zakładce uwagi lub aktywności: nieprzygotowanie ucznia, brak zadania, brak stroju, brak odpowiedzi, odpowiedź poprawną, dodatkową pracę domowąInformacje te będą miały wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 4. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1)      stopień celujący (6) oznacza, że uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza ramy programu i:

a)      biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązać nowy problem,

b)     aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

c)      samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji, jest inicjatorem rozwiązywania problemów w pracy pozalekcyjnej,

d)     potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji 
i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę,

e)      potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych,

f)       wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją,

g)     posługuje się poprawną polszczyzną,

h)     uczestniczy w konkursach przedmiotowych i sprawnościowych co najmniej na poziomie powiatu;

2)      stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń:

a)      w sposób zadawalający opanował wiedzę z danych zajęć edukacyjnych oraz sprawnie posługuje się nią w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,

b)     potrafi rozwiązywać zadania innego typu niż były przerabiane na lekcji,

c)      poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń, zjawisk charakterystycznych dla danego przedmiotu,

d)     postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny;

3)      stopień dobry (4) oznacza, że uczeń:

a)      poprawnie rozwiązuje typowe zadania z danych zajęć edukacyjnych dzięki swoim wiadomościom rozumie większość materiału,

b)     postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub 
w przypadku zadań trudniejszych pod kierunkiem nauczyciela,

c)      aktywnie uczestniczy w lekcji,

d)     systematycznie przygotowuje się do lekcji, przynosi potrzebne materiały;

4)      stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń:

a)      opanował podstawowe wiadomości z zajęć edukacyjnych,

b)     jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności,

c)      w czasie lekcji wykazuje się aktywnością,

d)     systematycznie prowadzi zeszyt;

5)      stopień dopuszczający (2) oznacza, że uczeń:

a)      ma poważne braki w wiedzy, ale nie przekreślają one możliwości dalszej nauki,

b)     polecenia na miarę swoich możliwości wykonuje chętnie,

c)      przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

d)     niesystematycznie przygotowuje się do lekcji,

e)      ma uzupełniony zeszyt i ćwiczenie;

6)      stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń:

a)      nie opanował podstawowych wiadomości z zajęć edukacyjnych, nie potrafi rozwiązywać prostych problemów nawet przy pomocy nauczyciela, jego zasób wiadomości, umiejętności i sprawności uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy,

b)     nie prowadzi zeszytu ani ćwiczeń lub ma braki w ich prowadzeniu.

 1. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się 
  w przedmiotowych zasadach oceniania.

10.  Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1)      praca klasowa (sprawdzian, test) - rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż 
z trzech lekcji;

2)      odpowiedzi pisemne, kartkówki do 20 minut obejmujące zakres wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału;

3)      odpowiedzi ustne, w tym recytacje;

4)      prace domowe;

5)      poprawa zeszytów i zeszytów ćwiczeń,

6)      referaty,

7)      prezentacje,

8)      umiejętności praktyczne (doświadczenia, obserwacje, prace plastyczne, sprawność fizyczną, praktyczne wykorzystanie wiedzy)

9)      notatki samodzielne w zeszytach i/lub ćwiczeniach,

10)  inne, uwzględnione w przedmiotowych systemach oceniania.

11.  Kryteria wystawiania ocen z prac pisemnych:

1)      ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone 
w kryteriach zajęć edukacyjnych,

2)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 100% - 90% maksymalnej liczby punktów,

3)       ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 89% - 70% maksymalnej liczby punktów,

4)      ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał od 69% - 50% maksymalnej liczby punktów,

5)      ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 49% - 30% maksymalnej liczby punktów,

6)      ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał mniej niż 30% maksymalnej liczby punktów.

12.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych ani średnią ważoną tych ocen.

13.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych  ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

14.  W przypadku wprowadzenia w tygodniowym rozkładzie zajęć zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.

15.  Oceny cząstkowe wpisywane są do dziennika elektronicznego według ustalonych kryteriów:

1)      sprawdzian, test - kolor czerwony,

2)      odpowiedź ustna - kolor niebieski,

3)      odpowiedź pisemna, kartkówka - kolor czarny,

4)      zadanie domowe - kolor fioletowy,

5)      inne - kolor zielony.

16.  W ciągu jednego tygodnia w danej klasie mogą być przeprowadzone maksymalnie 2 sprawdziany (zadania klasowe), a w ciągu jednego dnia - 1 sprawdzian (zadanie klasowe). Dopuszcza się odstępstwo od tych zasad za zgodą klasy.

17.  O terminie pisemnej pracy sprawdzającej (oprócz kartkówek) nauczyciel informuje klasę z tygodniowym wyprzedzeniem oraz dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku elektronicznym.

18.  W przypadku nieobecności nauczyciela lub znacznej liczby uczniów danej klasy 
w dniu sprawdzianu (pracy klasowej) termin należy ponownie ustalić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie i nie obowiązuje limit dwóch sprawdzianów w tygodniu).

 1. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
 2. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.
 3. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka poprzez dziennik elektroniczny, a także podczas wywiadówek i zebrań, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 30 września, oraz spotkań indywidualnych 
  z wychowawcą lub nauczycielem.
 4. Warunki poprawiania ocen cząstkowych:

1)      uczeń ma prawo do poprawiania ocen, wyjątki od tej reguły powinny być ściśle określone w przedmiotowych systemach oceniania poszczególnych nauczycieli,

2)      poprawa ocen jest dobrowolna i powinna się odbywać z zasady poza lekcjami (zwłaszcza prac pisemnych), w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 
i ustalonym z uczniem. Uczeń pisze ją tylko raz a uzyskana ocena zostaje wpisana w dzienniku elektronicznym. Z poprawy uczeń może uzyskać każdy stopień ze skali ocen,

3)      dokumentowanie faktu poprawy oceny polega na wpisaniu oceny poprawionej w nowej kolumnie ocen z dopiskiem „poprawa",

4)      przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej uwzględniane są obie oceny,

5)      jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej (był nieobecny) w kolumnie ocen 
z danej pracy klasowej wpisuje mu się „nb".

6)      prace kontrolne są obowiązkowe, jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły. Jeżeli tego nie zrobi 
w wyznaczonym terminie pisze zaległą pracę na dowolnej godzinie po okresie dwóch tygodni, bez wcześniejszego zapowiadania jej przez nauczyciela.

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki 
  w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez udział w zajęciach wyrównawczych, spotkaniach z nauczycielem uczącym przedmiotu, korzystanie z pomocy koleżeńskiej.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

1) uczeń może ubiegać się o ocenę o 1 stopień wyższą od oceny proponowanej,

2) uczeń w okresie od uzyskania informacji o ocenie proponowanej do 2 dni przed  planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej uzyskuje z bieżących ocen przynajmniej taką ocenę, o jaką się stara,

3) uczeń w w/w terminie zaliczy materiał wyznaczony przez nauczyciela,

4) uczeń przestrzega zapisów w pkt. 22,

5) uczeń i/lub jego rodzice mają prawo do postępowania wg § 55.

      26. Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej mają prawo           wyboru formy poprawienia oceny z zastrzeżeniem pkt. 22 .

 Uczniom, o których mowa wyżej, nauczyciel może wydłużyć czas przygotowania się do poprawy.

     27.Przewidywana ocena śródroczna i roczna (powyżej niedostatecznej) może ulec zaniżeniu, jeżeli uczeń w okresie od momentu wystawienia proponowanej oceny do 2 dni do zebrania rady pedagogicznej rażąco będzie zaniedbywał obowiązki ucznia, tzn. ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych będzie otrzymywał oceny poniżej proponowanej, nie będzie przygotowywał się do zajęć, odrabiał prac domowych itp.

  28.Tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych kończy się na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

  29.Na dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika elektronicznego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

 

 

 

 (dodano: 28-06-2018, odsłon: 1511)

Zdalne nauczanie

Nasza szkoła


Adres

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Nowym Lublińcu

Nowy Lubliniec 75

37-611 Cieszanów

tel. (16) 631 15 67

splubliniec@wp.pl 

Facebook

Linki

Urząd  Miasta i Gminy 
w Cieszanowie
 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie

 Ministerstwo Edukacji i Nauki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
w Krakowie

Miasto Lubaczów

  Powiat Lubaczowski

Pogoda

booked.net

Galeria


Wykaz podręczników 
na rok szkolny
 
2020/2021

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0053
Zapytania SQL: 14
© Copyright 2020