Menu strony
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
Szkoła Podstawowa

Szkolnik

Statut Szkoły Podstawowej

Foto galeria


Kontakt

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

Zapraszamy

Kalendarz
Administrator

janbankowski@wp.pl

Statut Szkoły Podstawowej cz.2

§ 43

W przypadku spełnienia warunków podanych w § 38 ust. 2, Dyrektor Szkoły przystępuje do organizacji Rady pierwszej kadencji. Członkowie Rady Szkoły wybierani są w następujący sposób:
1.    Rada Pedagogiczna ze swego grona typuje kilka osób do pracy w Radzie Szkoły. Każdy z nauczycieli ma też możliwość zgłoszenia swojej kandydatury. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się trzyosobową komisję skrutacyjną. Wybory mają charakter tajny. Po zakończeniu głosowania komisja podsumowuje wyniki i podaje je do wiadomości. Do pracy w Radzie Szkoły skierowanych zostaje trzech nauczycieli, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2.    Ogólne zebranie rodziców typuje ze swego grona kilka osób jako kandydatów do pracy w Radzie Szkoły. Każdy z rodziców ma też możliwość zgłoszenia swojej kandydatury. Do przeprowadzenia wyborów powołana zostaje trzyosobowa komisja skrutacyjna. Komisja wyjaśnia zasady głosowania
i przeprowadza wybory, które mają charakter tajny. Po zakończeniu głosowania komisja podsumowuje jego wyniki i podaje je do ogólnej wiadomości. Do pracy w Radzie Szkoły skierowanych zostaje trzech rodziców, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3.    Samorząd Uczniowski organizuje ogólne zebranie uczniów Szkoły. Uczniowie typują ze swego grona kilka osób jako kandydatów do pracy w Radzie Szkoły. Każdy uczeń ma też prawo zgłoszenia swojej kandydatury. Do przeprowadzenia wyborów powołana zostaje trzyosobowa komisja skrutacyjna, w skład której wchodzi opiekun Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyjaśnia zasady głosowania i przeprowadza wybory, które mają charakter tajny. Po zakończeniu głosowania komisja podsumowuje wyniki i podaje je do ogólnej wiadomości. Do pracy w Radzie Szkoły skierowanych zostaje trzech uczniów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 44

Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata, przy czym dopuszcza się możliwość dokonywania corocznej zmiany maksymalnie trzech jej członków.

§ 45

Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności i na jego podstawie wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne. Zebrania Rady są protokołowane.

§ 46

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu istotnych spraw Szkoły:
1.    Dokonuje zmian Statutu Szkoły.
2.    Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły i opiniuje plan finansowy Szkoły.
3.    Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.
4.    Opiniuje plany pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
5.    Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły lub placówki i występuje
z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej, w szczególności
w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
6.    Może opiniować i zabierać stanowisko we wszystkich sprawach istotnych dla Szkoły.

§ 47

Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł oraz odpowiednio nimi gospodarować, przy czym sposób wydatkowania funduszu Rady musi określać Regulamin jej działalności.

§ 48


W zebraniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły, jak również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady – za zgodą lub na wniosek członków Rady.


Rozdział 7. Samorząd Uczniowski

§ 49

Wszyscy uczniowie Szkoły z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.

§ 50

1.    Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
2.    Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1)    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
2)    Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
3)    Skarbnik Samorządu Uczniowskiego.
3.    Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego,
w szczególności wobec innych organów Szkoły.

§ 51

1.    Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2.    Dyrektor Szkoły zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami Szkoły i jej oddziałów.
3.    Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
4.    Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem.

§ 52

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

§ 53

1.    Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
1)    prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami systemu oceniania,
2)    prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych, szczegółowo określonego w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania, stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu,
3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4)    prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2.    Samorząd Uczniowski ponadto:
1)    może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
2)    współuczestniczy w tworzeniu:
-    Programu wychowawczego Szkoły,
-    Wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
-    Programu Profilaktyki.
3)    Występuje w sprawach określonych w Statucie.
Rozdział 8. Zasady współdziałania organów Szkoły

§ 53a

1.    Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.
1)    Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim i zapewnia pomiędzy tymi organami bieżącą wymianę informacji dotyczących podejmowania działań i decyzji.
2)    W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć
w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organu.
2.    Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.
3.    Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły – niezgodnych
z przepisami prawa – wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.
1)    Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do Dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści uchwały.
2)    W przypadku nierespektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników lub przez inne organy, dany organ może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora szkoły i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia.

§ 53b

1.    W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) – Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć
l miesiąca od ich powstania.
2.    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenia sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.DZIAŁ IV.
ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 1. Planowanie działalności pracy Szkoły

§ 54


1.    Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest etap edukacyjny.
2.    Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym  dniu września, a kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę, zajęcia szkolne rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.
3.    Terminy rozpoczynania i kończenia przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
4.    Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia przed feriami zimowymi, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia.
5.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
6.    W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne trwające od 5 do 20 minut.

§ 55

1.    Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1)    Program Rozwoju Szkoły,
2)    Arkusz organizacyjny Szkoły,
3)    Tygodniowy rozkład zajęć,
4)    Plany pracy wychowawców klasowych,
5)    Plan mierzenia jakości pracy szkoły na dany rok szkolny.
2.    Działalność edukacyjna Szkoły zostaje określana przez:
1)    Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
2)    Program Wychowawczy Szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
3)    Program Profilaktyki obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym,
3.    Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny tworzyć spójną całość
i obejmować okres etapu edukacyjnego. Program wychowawczy Szkoły i Program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
a zatwierdza Rada Pedagogiczna po uwzględnieniu opinii Samorządu Uczniowskiego.§ 56


1.    Plan mierzenia jakości pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej.
2.    Plan przygotowuje Dyrektor Szkoły we współpracy z Zastępcą Dyrektora Szkoły.
3.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
w sprawie ramowego planu nauczania – najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Szkołę najpóźniej do
30 maja danego roku.
4.    W Arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 57

1.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa Tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego Arkusza organizacji Szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2.    Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.

§ 58

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji Planu finansowego określają odrębne przepisy.


Rozdział 2. Formy prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej

§ 59


1.    Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne; 
2)    dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a)    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b)    zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4)    zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
1a.    Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy (nauka religii), zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy (zajęcia związane
z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w trybie określonym w tych przepisach.
1b.    Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
2.    skreślony
3.    skreślony
4.    Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne.
5.    Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

§ 59a

       1.  Dyrektor Szkoły z Radą Pedagogiczną zatwierdza corocznie zajęcia i czynności wynikające               z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby     i zainteresowania uczniów.
1.    Zajęcia wymienione w ust. 1 mogą być prowadzone w formie:
1)    kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
2)    zajęć rekreacyjno - sportowych,
3)    zajęć artystycznych,
4)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
5)    zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
6)    organizacji szkolnych i młodzieżowych,
7)    innych zajęć doraźnych wynikających z potrzeb uczniów.
2.    Ustala się następujące zasady organizacji pozalekcyjnych zajęć dodatkowych:
1)    zajęcia dodatkowe odbywają się po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych,
2)    rodzaj, formę i harmonogram zajęć ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia w porozumieniu z uczniami oraz za zgodą dyrektora szkoły,
3)    nauczyciele organizujący zajęcia zobowiązani są do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom.
3.    Nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 59b

1.    Zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza terenem szkoły w formie wycieczek, biwaków, rajdów i innych zajęć jednodniowych lub kilkudniowych.
2.    W przypadku organizowania zajęć obowiązkowych wynikających z planu nauczania i tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych poza terenem szkoły, których realizacja nie wymaga użycia przez uczniów środków transportu, nauczyciel zgłasza ten fakt Dyrektorowi szkoły w formie ustnej. Zajęcia mogą się odbyć tylko po uprzedniej akceptacji wyrażonej przez Dyrektora szkoły.
3.    Wszystkie inne zajęcia nie wymienione w pkt. 2 mogą być zorganizowane przez nauczyciela po uprzednim zatwierdzeniu karty wycieczki przez Dyrektora szkoły.
4.    Wycieczki szkolne i inne formy wyjazdowe organizowane są przez nauczyciela w trakcie odbywania się zajęć lekcyjnych, w dni powszednie, na czas nie dłuższy niż 5 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na inną organizację wyjazdu uczniów.
5.    Za bezpieczeństwo uczniów poza terenem szkoły podczas zajęć, o których mowa w pkt. 2, odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
6.    Za bezpieczeństwo uczniów poza terenem szkoły podczas zajęć, o których mowa w pkt. 3, a w szczególności w trakcie wycieczek, biwaków, rajdów i innych form wyjazdowych, odpowiadają osoby wymienione w karcie wycieczki zatwierdzonej przez Dyrektora szkoły.
7.    Karta wycieczki wraz z listą uczestników oraz pisemnymi zgodami rodziców uczniów uczestniczących w wycieczce musi być przekazana Dyrektorowi szkoły przez nauczyciela organizującego wyjazd najpóźniej na dzień przed jego rozpoczęciem.
8.    Organizacja zajęć, o których mowa w pkt. 3 wymaga pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w nich ich dzieci.

§ 60

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym
z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym
z zestawu programów dla danej klasy i danego typu, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2.    Zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone
w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
2a.    W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest większa niż 25.
2b.    Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2a, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
2c.    Liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
2d.    Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 2b i 2c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze w tym oddziale.
2e.    Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 2b i 2c, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3.    skreślony
4.    Dyrektor Szkoły corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddziałów na grupy.
5.    skreślony

§ 61

1.    Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, fizyka, chemia, wychowanie fizyczne, zajęcia nadobowiązkowe, itp. mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów z zastrzeżeniem, że nie mogą zostać naruszone ustalenia zawarte w ramowych planach nauczania w szkołach publicznych, określone odrębnymi przepisami.
2.    Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.
3.    Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,
w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości finansowych Szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych warunków nauki
i bezpieczeństwa.
4.    Podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej, w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
5.    Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
6.    Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż
10 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
7.    Dyrektor Szkoły z Radą Pedagogiczną zatwierdza corocznie zajęcia i czynności prowadzone przez nauczycieli w ramach godzin określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela.
8.    Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 62

1.    Udział ucznia/dziecka w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.
2.    W przypadku, gdy uczniowie/rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia  dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki  religii i etyki w planie zajęć szkolnych.
3.    W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w ust. 1 wymienionych zajęciach szkoła zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.
4.    W szkole organizuje się nauczanie religii/etyki na życzenie rodziców/ustawowych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.  Życzenie uczestnictwa  w zajęciach religii i etyki  wyraża się  w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie woli rejestruje się w Dzienniku Wychowawcy wraz z podpisem rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy.
5.    Zajęcia z religii/etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.
6.    Zajęcia w szkole z religii/etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych,                                   
7.    W przypadkach,  gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki  zgłosi mniej niż 7 uczniów/dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych.
8.    W sytuacjach, jak w ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
9.    Ocena z religii/etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/etyki nie mają wpływu na promocję ucznia.
10.    Ocena z religii/etyki w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali stopni szkolnych.
11. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie i w                 arkuszu ocen umieszcza się ocenę  z religii i ocenę z etyki (przy wyliczaniu średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane z obydwu tych przedmiotów).

12.Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.
13. Program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły na zasadach opisanych w § 9  statutu szkoły.§ 63

1.    Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają dłużej
w szkole ze względu na:
1)    czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
2)    organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom.
2.    Liczba uczniów w grupie świetlicowej nie może przekroczyć 25 osób.
3.    Zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także ich możliwości psychofizycznych. Wyposażenie świetlicy oraz jej organizacja czasu pozwala na odrabianie lekcji oraz rozwój fizyczny uczniów.
4.    Świetlica służy zarówno uczniom szkoły podstawowej jak i gimnazjum.
5.    Uczniom przebywającym w świetlicy organizuje się zajęcia zgodne z planem pracy świetlicy opracowanym przez wychowawcę świetlicy i zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.
6.    Uwzględniając możliwości lokalowe, kadrowe i finansowe Szkoły, świetlica prowadzi:
1)    zajęcia plastyczno – techniczne,
2)    pracę z książką,
3)    pomoc uczniom w nauce.
7.    W świetlicy uczniowie mają możliwość korzystania ze środków audiowizualnych.
8.    Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości kadrowe i finansowe.
9.    Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa jej regulamin opracowany przez wychowawcę świetlicy a zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
 10.Zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy są dokumentowane w dzienniku zajęć      świetlicy w danym roku szkolnym.

§ 64

1.    Szkoła prowadzi stołówkę szkolną, w której zapewnia się uczniom Szkoły możliwość korzystania z dożywiania.
2.    Stołówka organizuje dożywianie w postaci obiadów oraz udostępnia uczniom gorące napoje.
3.    Z dożywiania mogą korzystać uczniowie Szkoły, pracownicy i członkowie ich rodzin oraz, w miarę wolnych miejsc osoby z zewnątrz.
4.    Odpłatność za posiłki ustala Dyrektor Szkoły na podstawie kalkulacji kosztów przygotowanych przez intendentkę szkolną.
Rozdział 3. Biblioteka szkolna

§ 65


1.    Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
2.    Z biblioteki mogą korzystać:
1)    uczniowie,
2)    nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,
3)    inne osoby – za zgodą Dyrektora Szkoły.
4.    Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
5.    Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§ 66

Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
1.    gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów,
2.    prowadzenie katalogów książek,
3.    rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury,
4.    egzekwowanie zwrotu książek,
5.    współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych,
6.    nawiązywanie współpracy z biblioteką publiczną,
7.    propagowanie różnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczornice literackie),
8.    przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji i stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
9.    prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,
10.    określenie godzin wypożyczania książek.

§ 67

1.    Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
2.    Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły, dostosowując je do Tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

§ 68

Zasady korzystania z biblioteki określa „Regulamin biblioteki”.

§ 69

1.    Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
2.    Ilekroć mowa o:
1)    podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
2)    materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
3)    materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości
i umiejętności.
3.    Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
4.    Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
5.     Biblioteka nieodpłatnie:
1)    wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;
2)    zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
3)    przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
6.    Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi wydawana jest karta biblioteczna.
7.    Przy odbiorze karty czytelniczej uczeń podpisuje zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu biblioteki. W przypadku czytelników do lat 15 wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego, którzy wraz
z podpisaniem zobowiązania ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.
8.    Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu.
9.    Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego  lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują rodzice/ prawni opiekunowie. W roku szkolnym dopuszcza się, by po odbiór podręczników z biblioteki zgłaszali się uczniowie osobiście.
10.     Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/materiały edukacyjne  do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.
11.    W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
12.    Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
1)    czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych
i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
2)    czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków
i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
3)    podręczniki obkłada się w specjalnie przygotowane przeźroczyste foliowe oprawy;
4)    zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
5)    uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
6)    z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
7)    podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki
w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
13.    Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
1)    uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
2)    w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.
14.    Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
15.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa.
16.    Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).


Rozdział 4. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi

§ 69a

1.    Szkoła aktywnie współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną między innymi przez korzystanie z konsultacji i doradztwa w zakresie:
1)    diagnozowania środowiska ucznia,
2)    rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
3)    podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
4)    wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
5)    wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa,
6)    udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zwłaszcza tych, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2.    Poradnie udzielają pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom w zakresie:
1)    wspomagania wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się,
2)    nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
3)    pomocy psychologicznej,
4)    profilaktyki uzależnień,
5)    terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
6)    edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
3.    Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
4.    Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydaje opinie między innymi w sprawach:
1)    dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
2)    indywidualnego programu lub toku nauki oraz innych sprawach określonych w przepisach odrębnych.
5.    Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły /na wniosek rodziców/ poradnia wydaje orzeczenie
o potrzebie kształcenia indywidualnego, dla dzieci z zaburzeniami lub odchyleniami rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji i metod pracy – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Rozdział 5. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

§ 69b


1.    Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
2.    Współpraca realizowana jest między innymi przez :
1)    zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie,
2)    zaznajamianie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych oraz zasadami ustalania oceny
z zachowania,
3)    opiniowanie przez rodziców programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,
4)    udzielanie rodzicom informacji o zachowaniu, ocenach, postępach i przyczynach niepowodzeń oraz trudnościach w nauce ich dziecka podczas zebrań z rodzicami, dyżurów konsultacyjnych, w umówionym czasie,
5)    uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dziecka,
6)    regularne spotkania z rodzicami.


Rozdział 6. Oddział przedszkolny

§ 69c


1.    W szkole działa oddział przedszkolny w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim i młodszym rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty. Termin funkcjonowania oddziałów w roku szkolnym oraz ich organizację ustala corocznie organ prowadzący na wniosek dyrektora w arkuszu organizacyjnym.
2.    W oddziałach przedszkolnych realizowane są cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym
w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3.    Wychowanek ma w szczególności prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego
i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)    pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale przedszkolnym oraz podczas zajęć organizowanych poza szkołą;
3)    korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4)    życzliwego i podmiotowego traktowania;
5)    swobody wyrażania myśli i przekonań;
6)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7)    pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo – dydaktycznym;
8)    korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
4.    Celem wychowania przedszkolnego jest:
1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach
i w dalszej edukacji;
2)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4)    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne
w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
i intelektualnych;
6)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8)    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
11) Kształtowanie  u dzieci umiejętności czytania i przygotowania dzieci do nabywania     umiejętności pisania;
 12) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez        rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
 a) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
b) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 2 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
5.    Cele wychowania przedszkolnego osiągane są poprzez wspomaganie rozwoju, wychowywanie i kształcenie dzieci w następujących obszarach:
1)    kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się
z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2)    kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
3)    wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4)    wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5)    wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6)    wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7)    wychowanie przez sztukę:
a)    dziecko widzem i aktorem,
b)    muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
c)    różne formy plastyczne.
8)    wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
9)    pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
i w unikaniu zagrożeń.
10)    wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
11)    wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
12)    kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
13)    wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 69d

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w szkole oraz w czasie zajęć poza szkołą.
1.    Oddziały przedszkolne przyjmują dzieci sześcioletnie i młodsze w celu umożliwienia im odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego określonego przepisami prawa.
2.    Dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz inne, dla których dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, podjął decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu  7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat.
3.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
4.    Opiekę nad dziećmi w oddziale sprawuje jeden nauczyciel.
5.    Czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań ustalonych
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 5 godzin dziennie, 25 godzin w tygodniu.
6.    Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 7.50 do 13.00.
7.    Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
8.    Czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku 5 – 6 lat wynosi ok. 30 minut. Czas oraz formę zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości i potrzeb dzieci.
9.    Sposób dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy.
10.    W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane dodatkowe zajęcia ze środków organu prowadzącego. Liczbę godzin oraz rodzaj zajęć corocznie określa arkusz organizacji pracy szkoły.
11.    Zajęcia dodatkowe organizowane są po realizacji podstawy programowej.
12.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i nie powinien przekraczać 30 minut.
13.    Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
14.    Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji określa corocznie organ prowadzący Szkołę.
15.    Szkoła sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica (opiekuna) nauczycielowi do czasu odbioru dziecka z sali lub z boiska przez rodzica lub inną upoważnioną przez niego osobę.
16.    Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1)    opiekę nad dziećmi przebywającymi w oddziale przedszkolnym sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały;
2)    w razie nieobecności nauczycielki opiekę organizuje Dyrektor szkoły;
3)    w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom nauczycieli wspomagają wyznaczeni pracownicy niepedagogiczni;
4)    opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora; w razie potrzeby i za zgodą dyrektora opiekę podczas wycieczek sprawują dodatkowo inne osoby dorosłe,
w szczególności rodzice; wycieczki organizowane są zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem obowiązującym
w szkole;
5)    dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w szkole jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
6)    w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym lub szkole nauczyciel sprawujący nad nim opiekę zobowiązany jest:
a)    udzielić pierwszej pomocy, w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
b)    o zaistniałym zdarzeniu poinformować niezwłocznie Dyrektora Szkoły oraz rodziców dziecka,
c)    Dyrektor jest zobowiązany przygotować dokumentację zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7)    w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb dziecka;
8)    nauczyciel systematycznie kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale, szatnia, łazienka, stołówka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne pod kątem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
17.    Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniają dziecku pełne bezpieczeństwo.
18.    Dzieci przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego do godziny 7.50,
a odbierane do godziny 12.50.
19.    Dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w szkole po zajęciach wychowania przedszkolnego może korzystać z opieki w świetlicy szkolnej.
20.    Nauczyciel prowadzący zajęcia w grupie przedszkolnej po zakończonych zajęciach osobiście przekazuje dziecko pod opiekę nauczycieli świetlicy. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej sprawują wyznaczeni nauczyciele świetlicy.
21.    Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
22.    Dzieci mogą korzystać z dowozu do szkoły. Opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły, w drodze na przystanek i w trakcie oczekiwania na autobus szkolny, sprawują rodzice lub opiekunowie prawni. Sprawują oni także opiekę nad dziećmi w drodze powrotnej od momentu opuszczenia autobusu aż do domu.

§ 69e

W pozostałych kwestiach dotyczących oddziału przedszkolnego nieuregulowanych
w  § 69c i § 69d należy stosować odpowiednie paragrafy Statutu, a dotyczące uczniów szkoły podstawowej. 

DZIAŁ V.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe.

§ 70

1.    W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
i pracowników obsługi.
2.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

§ 71

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.Rozdział 2. Zakres zadań nauczycieli

§ 72


1.    Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej ucznia.
2.    Obowiązkiem każdego nauczyciela jest przestrzeganie przepisów oświatowych,
a w szczególności:
1)    bezstronne i obiektywne ocenianie według zapisów zawartych w Statucie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
2)    zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania, dopuszczonego do użytku szkolnego oraz sposobami sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów,
3)    stosowanie zasad oceniania zgodnych z przyjętymi przez Szkołę kryteriami,
4)    kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy,
5)    przestrzeganie zapisów statutowych,
6)    zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
7)    kontrolowanie obecności uczniów poprzez zaznaczenia każdej obecności
i nieobecności w dzienniku elektronicznym,
8)    pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
9)    przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
10)    dbanie o poprawność językową uczniów,
11)    podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
12)    aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
13)    wpisywanie w dzienniku elektronicznym tematów zajęć (co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć).

§ 73

1.    Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
2.    W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
1)    sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie
i bezpieczeństwo,
2)    zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
-    realizację obowiązujących programów nauczania,
-    stosowanie właściwych metod nauczania,
-    systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
-    pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
-    właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji przebiegu nauczania,
3)    dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
4)    wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
5)    udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
w oparciu o rozpoznane ich potrzeby.
3.Nauczyciele mogą realizować zajęcia w ramach projektów i programów finansowych z udziałem środków europejskich.

§ 74

1.    Wszyscy nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
2.    Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 Ustawy.

§ 75

1.    Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
1)    pracę własną,
2)    udział w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowo – problemowych,
3)    korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej, takich jak: kursy, warsztaty i konferencje metodyczne
i szkoleniowe.
2.    Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 76

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.
1.    Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.
2.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
3.    Nauczyciele mogą też tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
4.    Pracą zespołu wymienionego w ust. 2 kieruje Przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
5.    Zespół pracuje według sporządzonego planu, obejmującego rozpatrywany obszar.
6.    W szkole powołuje się doraźne zespoły nauczycieli, których zadaniem jest wybór podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na cykl edukacyjny. Ustaleń zespoły dokonują w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego.
7.    W skład osobowy zespołów, o których mowa w ust. 6 wchodzą:
1)    dla klas I – III wszyscy nauczyciele uczący w klasach I – III;
2)    pozostałe odrębne zespoły tworzą zatrudnieni w szkole nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
8.    Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 6 należy przygotowanie wspólnie propozycji:
1)    jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
2)    jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych;
3)    jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do danych zajęć kształcenia w zawodzie;
4)    jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.(dodano: 08-10-2016, odsłon: 502)

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2017/2018

Publiczne Gimnazjum

Statut Publicznego Gimnazjum

Nasza szkoła


Adres


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

Galeria


Linki

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
Pogoda

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0107
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2017 Jan Bańkowski