Menu strony
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
Dziennik elektroniczny

Kontakt

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. (16) 631 15 67
splubliniec@wp.pl 


Kalendarz

Administrator

wlabisz@op.pl

Statut szkoły podstawowej cz. 1

 

Znak: SPNL-0111-1/2017

 

 

 

STATUT

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

W NOWYM LUBLIŃCU

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa w Nowym Lublińcu jest publiczną szkołą podstawową.
 2. Siedziba szkoły: Nowy Lubliniec 75, 37-611 Cieszanów. 
 3. Pełna nazwa szkoły brzmi - Szkoła Podstawowa w Nowym Lublińcu i jest używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używanie skróconej nazwy -
  SP w Nowym Lublińcu.
 4. Szkołę prowadzi Gmina Cieszanów.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

§ 2

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

§ 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)      szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Nowym Lublińcu,

2)      statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu,

3)      nauczycielu - należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)      rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)      organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Cieszanów.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

§ 6

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)      szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2)      program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a)      treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

b)     treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu 
o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się 
  w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych

1)       pierwszy etap edukacyjny - klasy I-III szkoły podstawowej,

2)      drugi etap edukacyjny - klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

 1. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania  poprzez:

1)      prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2)      rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3)      rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej 
w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego 
i fizycznego,

4)      uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5)      rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6)      umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7)      rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8)      wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej 
i narodowej,

9)      kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10)  kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11)  zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12)  kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13)  kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14)  promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15)  poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16)  opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17)  poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18)  rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19)  rozwijanie umiejętności asertywnych,

20)  tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21)  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22)  uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23)  ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24)  kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania 
w życiu szkolnym i prywatnym,

25)  integrację uczniów niepełnosprawnych.

 

 

 

§ 7

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1)      integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego napierwszym etapie edukacyjnym,

2)      oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3)      prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4)      prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5)      pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6)      współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Lubaczowie, Sądem Rodzinnym w Lubaczowie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszanowie.

7)       i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

 

§ 8

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1)      zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły (szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami w świetlicy, pracowniach, klasach 
i innych pomieszczeniach szkolnych określają ich regulaminy opracowane na podstawie obowiązujących przepisów przez zainteresowanych nauczycieli oraz zatwierdzonych przez dyrektora),

2)       organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach - zasady i organizację wyżej wymienionych dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,

3)      omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4)      w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci 
w różnym wieku dla klas I-III oraz IV-VIII,

5)      zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,

6)      szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

7)      dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

8)      systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9)      zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego 
w stołówce szkolnej,

10)  utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk 
i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

11)  dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12)  kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

13)  nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14)   nauczyciel lub inny pracownik szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, lub kieruje tę osobę do dyrektora,

15)  nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2.      Wycieczki oraz wyjazdy organizowane poza teren szkoły odbywają się 
w oparciu o obowiązujące w tym względzie przepisy.

3.      Na każdy wyjazd lub wycieczkę organizowaną przez szkołę wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

4.      Każde wyjście klasy poza teren szkoły odbywające się w ramach zajęć szkolnych musi być zgłoszone dyrektorowi szkoły.

 1. Imprezy organizowane przez wychowawców klas w godzinach popołudniowych muszą zostać zatwierdzone przez dyrektora szkoły co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem.
 2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):

1)      Na 20 uczniów - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

2)      Na 15 uczniów - jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość,

3)      Na 10 uczniów - w czasie turystyki kwalifikowanej.

 1. Szkoła może zgłaszać Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.

8.      Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 9

 1. Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły,

2)      rada pedagogiczna,

3)      samorząd uczniowski,

4)      rada rodziców.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora 
  w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora 
  w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

 

§ 10

 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)      tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2)      podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,

3)      dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4)      zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)       wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7)      współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8)      odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9)      stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10)  występowanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11)  przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12)  wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych 
w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13)  wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14)  kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

15)  dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

16)  podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17)  zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18)  organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19)  ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21)  ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22)  realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1)      kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2)      decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3)      decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4)      występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5)      dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6)      sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7)      odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8)      tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10)  zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12)  organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13)  zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14)  zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15)  współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16)  administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 3. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz 
  w pokoju nauczycielskim.

 

§ 11

 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 3. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych 
w szkole,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, 
w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2)       projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych,

6)      wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

7)      zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,

8)      dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9)      zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

10)  przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

11)  ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,

12)  wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

 1. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian 
  i uchwala statut lub jego zmiany.
 3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela 
  z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 12

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym 
  i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły 
  w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, 
  a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej o nazwie „Szkolnik",

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 
(i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

 

§ 13

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4)      opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

5)      typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
 2. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 14

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 

§ 15

 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
  w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji.
 3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność,
  w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły 
  o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
 4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone 
  w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą - nie więcej niż 27.

 

 

§ 17

 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

§ 18

 1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie
  w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

§ 19

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1)      kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2)      klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

§ 20

 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych 
  i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 21

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

§ 22

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 4. Szkoła używa dziennika elektronicznego (https://spnowylubliniec.eszkola24.pl) jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.

 

§ 23

 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.
 6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

7.      Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia 
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.  Dyrektor szkoły - jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów - może zwrócić się do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły.

8.      Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

§ 24

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie".
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie" nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci 
  w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie", mają zapewnioną opiekę 
  w świetlicy szkolnej.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 25

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie 
  z odrębnymi przepisami.

 

§ 26

 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1)      kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2)      stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 1. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki.
 2. Do zadań biblioteki należy:

1)      gromadzenie, opracowywanie zbiorów i ich wypożyczanie (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp., w tym podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, których zakupu dokonano z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej),

2)      prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3)      zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym

4)      doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

5)      udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości 
w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

6)      organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

7)      umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach 
w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 1. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1)      uczniami, poprzez:

a)      zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b)     tworzenie aktywu bibliotecznego,

c)      informowanie o aktywności czytelniczej,

d)     udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, 
a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

e)      umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2)      nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a)      sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,

b)     organizowanie wystawek tematycznych,

c)      informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d)     przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

e)      udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

f)       działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

g)     umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3)      rodzicami, poprzez:

a)      udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b)     umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c)      działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d)     udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,

e)      udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;

4)      innymi bibliotekami, poprzez:

a)      lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b)     udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c)      wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

 

§ 27

 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1)      w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

2)      w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

3)      pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 2. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 3. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę.
 5. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
 6. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej 
  i składają sprawozdania ze swojej działalności.
 7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas 
  w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

 

§ 28

 1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego potrzebujących.
 2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą 
  o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

§ 29

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie: zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć 
  o charakterze terapeutycznym.

 

§ 30

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1)      uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2)      udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci 
i młodzieży.

 1. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 31

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, 
  a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy 
  o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje 
  i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

 

§ 32

W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych lub w przypadku nieobecności dyrektora szkoły, szkołą kieruje wyznaczony przez niego nauczyciel szkoły.

 

§ 33

 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów 
w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)      różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)     ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając 
z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, 
a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami 
i niepowodzeniami),

4)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b)     współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)       włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5)      współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb 
i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1)      opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2)      zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3)      diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4)      kształtowanie osobowości ucznia,

5)      systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6)      udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej 
i socjalnej,

7)      wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8)      motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9)      dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10)  informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11)  troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy 
w organizacjach szkolnych,

12)  dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13)  wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,

14)  wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów - podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15)  ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16)  wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17)  informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach 
w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18)  rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły,

19)  opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji - we współpracy z zespołem wychowawczym - programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20)  współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

 1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 2. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły 
  w następujących przypadkach:

1)      na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy,

2)      w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 1. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy 
  z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
 2. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 34

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 
  i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości 
  i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane 
  z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:

1)      realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2)      efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3)      właściwie organizować proces nauczania,

4)      oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5)      dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6)      zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7)      kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8)      w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9)      indywidualizować proces nauczania,

10)  wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11)  troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

 

§ 35

 1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)      określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom 
z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5)      wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6)      planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8)      udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9)      współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10)  wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11)  organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12)  współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie 
i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13)  współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

§ 36

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania 
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4)      organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5)      udzielanie informacji bibliotecznych,

6)      poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7)      prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8)      inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

9)      informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

10)  organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

 1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1)      zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2)      organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3)      organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy 
z nauką,

4)      organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5)      rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6)      kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7)      upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8)      rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

 

§ 37

 1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1)      ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2)      opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3)      rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,

4)      opracowanie kalendarza imprez do 15 września danego roku szkolnego.

 1. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

 

 (dodano: 28-06-2018, odsłon: 1621)

Zdalne nauczanie

Nasza szkoła


Adres

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Nowym Lublińcu

Nowy Lubliniec 75

37-611 Cieszanów

tel. (16) 631 15 67

splubliniec@wp.pl 

Facebook

Linki

Urząd  Miasta i Gminy 
w Cieszanowie
 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie

 Ministerstwo Edukacji i Nauki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
w Krakowie

Miasto Lubaczów

  Powiat Lubaczowski

Pogoda

booked.net

Galeria


Wykaz podręczników 
na rok szkolny
 
2020/2021

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0043
Zapytania SQL: 14
© Copyright 2020