Menu strony
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
Szkoła Podstawowa

Szkolnik

Statut Szkoły Podstawowej

Foto galeria


Kontakt

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

Zapraszamy

Kalendarz
Administrator

janbankowski@wp.pl

Statut Publicznego Gimnazjum cz.2

§ 46

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu istotnych spraw Szkoły:
1.    Dokonuje zmian Statutu Szkoły.
2.    Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły i opiniuje plan finansowy Szkoły.
3.    Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.
4.    Opiniuje plany pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
5.    Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły lub placówki i występuje
z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej, w szczególności
w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
6.    Może opiniować i zabierać stanowisko we wszystkich sprawach istotnych dla Szkoły.

§ 47


Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł oraz odpowiednio nimi gospodarować, przy czym sposób wydatkowania funduszu Rady musi określać Regulamin jej działalności.

§ 48

W zebraniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły, jak również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady – za zgodą lub na wniosek członków Rady.Rozdział 7. Samorząd Uczniowski

§ 49


Wszyscy uczniowie Szkoły z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.

§ 50

1.    Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
2.    Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1)    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
2)    Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
3)    Skarbnik Samorządu Uczniowskiego.
3.    Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego,
w szczególności wobec innych organów Szkoły.

§ 51

1.    Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2.    Dyrektor Szkoły zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami Szkoły i jej oddziałów.
3.    Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
4.    Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem.

§ 52

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

§ 53

1.    Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
1)    prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami systemu oceniania,
2)    prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych, szczegółowo określonego w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania, stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu,
3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4)    prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2.    Samorząd Uczniowski ponadto:
1)    może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
2)    współuczestniczy w tworzeniu:
-    Programu wychowawczego Szkoły,
-    Wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
-    Programu Profilaktyki.
3)    Występuje w sprawach określonych w Statucie.


Rozdział 8. Zasady współdziałania organów Szkoły

§ 53a


1.    Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.
1)    Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim i zapewnia pomiędzy tymi organami bieżącą wymianę informacji dotyczących podejmowania działań i decyzji.
2)    W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć
w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organu.
2.    Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.
3.    Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły – niezgodnych
z przepisami prawa – wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.
1)    Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do Dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści uchwały.
2)    W przypadku nierespektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników lub przez inne organy, dany organ może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora szkoły i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia.

§ 53b

1.    W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) – Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć
l miesiąca od ich powstania.
2.    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenia sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
DZIAŁ IV.
ORGANIZACJA SZKOŁY


Rozdział 1. Planowanie działalności pracy Szkoły

§ 54


1.    Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest etap edukacyjny.
2.    Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym  dniu września, a kończą  w  najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę, zajęcia szkolne rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.
3.    Terminy rozpoczynania i kończenia przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
4.    Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia przed feriami zimowymi, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia.
5.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
6.    W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne trwające od 5 do 20 minut.
§ 55

1.    Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1)    Program Rozwoju Publicznego Gimnazjum,
2)    Arkusz organizacyjny Szkoły,
3)    Tygodniowy rozkład zajęć,
4)    Plany pracy wychowawców klasowych,
5)    Plan mierzenia jakości pracy szkoły na dany rok szkolny.
2.    Działalność edukacyjna Szkoły zostaje określana przez:
1)    Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
2)    Program Wychowawczy Szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
3)    Program Profilaktyki obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
3.    Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny tworzyć spójną całość
i obejmować okres etapu edukacyjnego. Program wychowawczy i Program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
a zatwierdza Rada Pedagogiczna po uwzględnieniu opinii Samorządu Uczniowskiego.


§ 56

1.    Plan mierzenia jakości pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej.
2.    Plan przygotowuje Dyrektor Szkoły we współpracy z Zastępcą Dyrektora Szkoły.
3.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
w sprawie ramowego planu nauczania – najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Szkołę najpóźniej do
30 maja danego roku.
4.    W Arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 57

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa Tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego Arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 58

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji Planu finansowego określają odrębne przepisy.


Rozdział 2. Formy prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej

§ 59

1.    Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia
w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne; 
2)    dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a)    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b)    zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4)    zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
1a.    Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy (nauka religii), zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy (zajęcia związane
z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w trybie określonym w tych przepisach.
1b.    Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
2.    SKREŚLONY
3.    SKREŚLONY
4.    Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne.
5.    Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
§ 59a

1.      Dyrektor Szkoły z Radą Pedagogiczną zatwierdza corocznie zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.
            Zajęcia  wymienione w ust. 1 mogą być prowadzone w formie:
1)    kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
2)    zajęć rekreacyjno - sportowych,
3)    zajęć artystycznych,
4)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
5)    zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
6)    organizacji szkolnych i młodzieżowych,
7)    innych zajęć doraźnych wynikających z potrzeb uczniów.
1.    Ustala się następujące zasady organizacji pozalekcyjnych zajęć dodatkowych:
1)    zajęcia dodatkowe odbywają się po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych,
2)    rodzaj, formę i harmonogram zajęć ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia w porozumieniu z uczniami oraz za zgodą dyrektora szkoły,
3)    nauczyciele organizujący zajęcia zobowiązani są do zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczniom.
2.    Nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 59b

1.    Zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza terenem szkoły w formie wycieczek, biwaków, rajdów i innych zajęć jednodniowych lub kilkudniowych.
2.    W przypadku organizowania zajęć obowiązkowych wynikających z planu nauczania i tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych poza terenem szkoły, których realizacja nie wymaga użycia przez uczniów środków transportu, nauczyciel zgłasza ten fakt Dyrektorowi szkoły w formie ustnej. Zajęcia mogą się odbyć tylko po uprzedniej akceptacji wyrażonej przez Dyrektora szkoły.
3.    Wszystkie inne zajęcia nie wymienione w pkt. 2 mogą być zorganizowane przez nauczyciela po uprzednim zatwierdzeniu karty wycieczki przez Dyrektora szkoły.
4.    Wycieczki szkolne i inne formy wyjazdowe organizowane są przez nauczyciela w trakcie odbywania się zajęć lekcyjnych, w dni powszednie, na czas nie dłuższy niż 5 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na inną organizację wyjazdu uczniów.
5.    Za bezpieczeństwo uczniów poza terenem szkoły podczas zajęć, o których mowa w pkt. 2, odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
6.    Za bezpieczeństwo uczniów poza terenem szkoły podczas zajęć, o których mowa w pkt. 3, a w szczególności w trakcie wycieczek, biwaków, rajdów i innych form wyjazdowych, odpowiadają osoby wymienione w karcie wycieczki zatwierdzonej przez Dyrektora szkoły.
7.    Karta wycieczki wraz z listą uczestników oraz pisemnymi zgodami rodziców uczniów uczestniczących w wycieczce musi być przekazana Dyrektorowi szkoły przez nauczyciela organizującego wyjazd najpóźniej na dzień przed jego rozpoczęciem.
8.    Organizacja zajęć, o których mowa w pkt. 3 wymaga pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w nich ich dzieci.

§ 60

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym
z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym
z zestawu programów dla danej klasy i danego typu, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2.    Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż:
1)    32 uczniów w gimnazjum.
3.    SKREŚLONY
4.    Dyrektor Szkoły corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddziałów na grupy.
5.    SKREŚLONY§ 61

1.    Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. informatyka, technika, fizyka, chemia, wychowanie fizyczne, zajęcia nadobowiązkowe, itp. mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów z zastrzeżeniem, że nie mogą zostać naruszone ustalenia zawarte w ramowych planach nauczania
w szkołach publicznych, określone odrębnymi przepisami.
2.    Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.
3.    Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości finansowych Szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa.
4.    Podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej, w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
5.    Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż
10 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
6.    Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.


§ 62

1.    Udział ucznia/dziecka w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.
2.    W przypadku, gdy uczniowie/rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia  dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki  religii i etyki w planie zajęć szkolnych.
3.    W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w ust. 1 wymienionych zajęciach szkoła zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.
4.    W szkole organizuje się nauczanie religii/etyki na życzenie rodziców/ustawowych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.  Życzenie uczestnictwa  w zajęciach religii i etyki  wyraża się  w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie woli rejestruje się w Dzienniku Wychowawcy wraz z podpisem rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy.
5.    Zajęcia z religii/etyki są organziowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.
6.    Zajęcia w szkole z religii/etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych,                                   
7.    W przypadkach,  gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki  zgłosi mniej niż 7 uczniów/dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych.
8.    W sytuacjach, jak w ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
9.    Ocena z religii/etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/etyki nie mają wpływu na promocję ucznia.
10.    W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę  z religii i ocenę z etyki (przy wyliczaniu średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane z obydwu tych przedmiotów).
11.    Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.
12.    Program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły na zasadach opisanych                          w § 9  statutu szkoły.

§ 63

1.    Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu
15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można organizować oddziały przysposabiające do pracy zawodowej. Oddziały takie organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego i w oparciu
o odrębne przepisy.
2.    Dyrektor Szkoły kieruje ucznia do oddziału, o którym mowa w ust. 1 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się
z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
3.    W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

§ 64

1.    Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności.
2.    Liczba uczniów w grupie świetlicowej nie może przekroczyć 25 osób.
3.    Zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także ich możliwości psychofizycznych. Wyposażenie świetlicy oraz jej organizacja czasu pozwala na odrabianie lekcji oraz rozwój fizyczny uczniów.
4.    Świetlica służy zarówno uczniom szkoły podstawowej jak i gimnazjum.
5.    Uczniom przebywającym w świetlicy organizuje się zajęcia zgodne z planem pracy świetlicy opracowanym przez wychowawcę świetlicy i zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.
6.    Uwzględniając możliwości lokalowe, kadrowe i finansowe Szkoły, świetlica prowadzi:
1)    zajęcia plastyczno – techniczne,
2)    pracę z książką,
3)    pomoc uczniom w nauce.
7.    W świetlicy uczniowie mają możliwość korzystania ze środków audiowizualnych.
8.    Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości kadrowe i finansowe.
9.    Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa jej regulamin opracowany przez wychowawcę świetlicy a zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
10.    Zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy są dokumentowane w dzienniku zajęć świetlicy w danym roku szkolnym.

§ 65

1.    Szkoła prowadzi stołówkę szkolną, w której zapewnia się uczniom Szkoły możliwość korzystania z dożywiania.
2.    Stołówka organizuje dożywianie w postaci obiadów oraz udostępnia uczniom gorące napoje.
3.    Z dożywiania mogą korzystać uczniowie Szkoły, pracownicy i członkowie ich rodzin oraz, w miarę wolnych miejsc osoby z zewnątrz.
4.    Odpłatność za posiłki ustala Dyrektor Szkoły na podstawie kalkulacji kosztów przygotowanych przez intendentkę szkolną.


Rozdział 3. Biblioteka szkolna

§ 66


1.    Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
2.    Z biblioteki mogą korzystać:
1)    uczniowie,
2)    nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,
3)    inne osoby – za zgodą Dyrektora Szkoły.
4.    Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
5.    Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§ 67

Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
1.    gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów,
2.    udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
3.    tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
4.    rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5.    organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną,
6.     prowadzenie katalogów książek,
7.    egzekwowanie zwrotu książek,
8.    współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych,
9.    nawiązywanie współpracy z biblioteką publiczną,
10.    propagowanie różnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczornice literackie),
11.    przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji i stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
12.    określenie godzin wypożyczania książek.

§ 68

1.    Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
2.    Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły, dostosowując je do Tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

§ 69

Zasady korzystania z biblioteki określa „Regulamin biblioteki”.

§ 70

1.    Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
2.    Ilekroć mowa o:
1)    podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
2)    materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
3)    materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości
i umiejętności.
3.    Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
4.    Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
5.     Biblioteka nieodpłatnie:
1)    wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;
2)    zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
3)    przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
6.    Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi wydawana jest karta biblioteczna.
7.    Przy odbiorze karty czytelniczej uczeń podpisuje zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu biblioteki. W przypadku czytelników do lat 15 wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego, którzy wraz
z podpisaniem zobowiązania ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.
8.    Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Publicznym Gimnazjum w Nowym Lublińcu.
9.    Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego  lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują rodzice / prawni opiekunowie. W roku szkolnym dopuszcza się, by po odbiór podręczników z biblioteki zgłaszali się uczniowie osobiście.
10.     Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/materiały edukacyjne  do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.
11.    W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
12.    Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
1)    czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych
i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
2)    czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków
i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
3)    podręczniki obkłada się w specjalnie przygotowane przeźroczyste foliowe oprawy;
4)    zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
5)    uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
6)    z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
7)    podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki
w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
13.    Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
1)    uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
2)    w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.
14.    Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
15.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa.
16.     Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
Rozdział 4. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi

§ 70a


1.    Szkoła aktywnie współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną między innymi przez korzystanie z konsultacji i doradztwa w zakresie:
1)    diagnozowania środowiska ucznia,
2)    rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
3)    podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
4)    wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
5)    wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa,
6)    udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zwłaszcza tych, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2.    Poradnie udzielają pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom w zakresie:
1)    wspomagania wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się,
2)    nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
3)    pomocy psychologicznej,
4)    profilaktyki uzależnień,
5)    terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
6)    edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
3.    Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
4.    Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydaje opinie między innymi w sprawach:
1)    dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
2)    indywidualnego programu lub toku nauki oraz innych sprawach określonych w przepisach odrębnych.
5.    Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły /na wniosek rodziców/ poradnia wydaje orzeczenie
o potrzebie kształcenia indywidualnego, dla dzieci z zaburzeniami lub odchyleniami rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji i metod pracy – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Rozdział 5. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

§ 70b


1.    Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
2.    Współpraca realizowana jest między innymi przez :
1)    zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie,
2)    zaznajamianie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych oraz zasadami ustalania oceny
z zachowania,
3)    opiniowanie przez rodziców programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,
4)    udzielanie rodzicom informacji o zachowaniu, ocenach, postępach i przyczynach niepowodzeń oraz trudnościach w nauce ich dziecka podczas zebrań z rodzicami, dyżurów konsultacyjnych, w umówionym czasie,
5)    uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dziecka,
6)    regularne spotkania z rodzicami.


DZIAŁ V.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe.

§ 71


1.    W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
i pracowników obsługi.
2.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.


§ 72

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.


Rozdział 2. Zakres zadań nauczycieli

§ 73


1.    Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej ucznia.
2.    Obowiązkiem każdego nauczyciela jest przestrzeganie przepisów oświatowych,
a w szczególności:
1)    bezstronne i obiektywne ocenianie według zapisów zawartych w Statucie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
2)    zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania, dopuszczonego do użytku szkolnego oraz sposobami sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów,
3)    stosowanie zasad oceniania zgodnych z przyjętymi przez Szkołę kryteriami,
4)    kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy,
5)    przestrzeganie zapisów statutowych,
6)    zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
7)    kontrolowanie obecności uczniów poprzez zaznaczenia każdej obecności
i nieobecności w dzienniku elektronicznym,
8)    pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
9)    przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
10)    dbanie o poprawność językową uczniów,
11)    podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
12)    aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
13)    wpisywanie w dzienniku elektronicznym tematów zajęć (co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć).

§ 74

1.    Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
2.    W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
1)    sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
2)    zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
-    realizację obowiązujących programów nauczania,
-    stosowanie właściwych metod nauczania,
-    systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
-    pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
-    właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji przebiegu nauczania,
3)    dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
4)    wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
5)    udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
w oparciu o rozpoznane ich potrzeby.
      3 Nauczyciele mogą realizować zajęcia w ramach projektów i programów
           finansowych z udziałem środków europejskich.

§ 75

1.    Wszyscy nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
2.    Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 Ustawy.

§ 76

1.    Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
1)    pracę własną,
2)    udział w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowo – problemowych,
3)    korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej, takich jak: kursy, warsztaty i konferencje metodyczne
i szkoleniowe.
2.    Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 77

1.    Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.
2.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
3.    Nauczyciele mogą też tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
4.    Pracą zespołu wymienionego w ust. 2 kieruje Przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
5.    Zespół pracuje według sporządzonego planu, obejmującego rozpatrywany obszar.


Rozdział 3. Zakres zadań wychowawcy

§ 78


1.    Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danego oddziału, a w szczególności:
1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3)    rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,
4)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2.    Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1)    diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2)    wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
-    planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
-    ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
3)    zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania zachowania,
4)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając
z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo
z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
5)    utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, w celu:
a)    poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
b)    określenia i realizowania „Programu Wychowawczego” Szkoły oraz „Programu Profilaktyki”,
c)    włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
d)    informowania ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów swojego oddziału oraz przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym,
6)    wymaga od rodziców obowiązkowego usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby lub przyczyn od niego niezależnych w formie pisemnej w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do szkoły; wyjaśnienia przyczyn opuszczania zajęć szkolnych,
7)    współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
8)    udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itd.,
9)    kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
10)    prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
3.    Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi w szkole.
4.    Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 79

1.    Realizując zadania wymienione w § 72 ust. 2 pkt 5, wychowawca
w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach lub podczas dyżurów nauczycielskich.
2.    O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor Szkoły, na wniosek wychowawcy.
3.    Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem jej odbycia.
4.    W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.
5.    Szczegółowe zasady informowania rodziców o postępach w nauce określa Wewnątrzszkolny system oceniania.
Rozdział 4. Zakres zadań innych pracowników Szkoły

§ 80


1.    W Szkole może być utworzone stanowisko pracownika administracji – sekretarz Szkoły.
2.    W Szkole mogą być tworzone następujące stanowiska pracowników obsługi:
a)    palacz c.o. – konserwator,
b)    sprzątaczka,
c)    kucharz,
d)    pomoc kuchenna,
e)    intendent.
3.    Ilość etatów na poszczególnych stanowiskach wymienionych w pkt. 1 i 2 ustalana jest corocznie w arkuszu organizacyjnym Szkoły i uzależniona jest od jego możliwości finansowych.
4.    Szczegółowe zasady czynności dla zatrudnionych pracowników obsługi sporządza Dyrektor Szkoły, uwzględniając Kodeks Pracy oraz Regulamin pracy Szkoły.
5.    Zasady podległości w Szkole określa Schemat Organizacyjny Szkoły stanowiący załącznik Nr 4 do Statutu.

DZIAŁ VI.
UCZNIOWIE SZKOŁY

Rozdział 1. Obowiązek szkolny

§ 81


1.    Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2.    Dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy obejmuje się kształceniem specjalnym. Kształcenie to na wniosek rodziców może być prowadzone w formie nauki
w szkole ogólnodostępnej.

§ 82

Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.
1.    Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 – 14 ustawy o systemie oświaty.
2.    Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
3.    Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 83

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 84

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej.

§ 85

Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1.    dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2.    zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3.    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4.    informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

§ 86

1.    Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2.    Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców                       (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.
3.     Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
4.     W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
5.     Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
6.     W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:
1)    w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz
2)    szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.
7.    W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego/zawodowego dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.
8.     Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych  ucznia oraz warunków,  w których zajęcia są realizowane.
9.     Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
10.    Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
11.     Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą
w wymiar godzin indywidualnego nauczania.
12.     Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania  realizowanego bezpośrednio z uczniem   wynosi:
1)    dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 prowadzonych w co najmniej
3 dniach;
13.    Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem 
i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia  udział w zajęciach rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.
14.     Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

Rozdział 2. Zasady rekrutacji

§ 87


1.    Do Publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.
2.    Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3.    W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
4.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
5.    Kryteria naboru na wolne miejsca dla dzieci z poza obwodu dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do końca lutego.
6.    Na wolne miejsca w szkole, w przypadku określonym w ust. 2 rekrutację przeprowadza się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów w oparciu o poniższe kryteria:
1)    I etap postępowania rekrutacyjnego:
a)    wielodzietność rodziny kandydata,
b)    niepełnosprawność kandydata,
c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde kryterium w I etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatowi przyznaje się po jednym  punkcie.
W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równorzędną liczbę punktów, a liczba kandydatów przewyższa liczbę wolnych miejsc przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem poniższych kryteriów:

2)    II etap postępowania rekrutacyjnego:
a)    rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki;
b)    przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły, do której złożono wniosek;
c)    szkoła jest położona najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców;
d)    dziecko uczęszczało na zajęcia adaptacyjne w szkole;
e)    rodzic jest absolwentem szkoły;
f)    inna uzasadniona przez rodzica/opiekuna prawnego sytuacja rodzinna.

Za każde kryterium przyznaje się 10 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów z dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego i w sytuacji, gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych miejsc, o kolejności przyjęć decyduje data wniesienia wniosku.

7.    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz termin składania dokumentów określa kurator oświaty.

§ 88

Wymagane dokumenty na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.
1.    Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie musi zawierać:
1)    imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,
a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2)    imiona i nazwiska rodziców kandydata,
3)    adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,
4)    adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata –
o ile je posiadają.
2.    Do klasy pierwszej uczniowie z poza obwodu przyjmowani są na podstawie wniosku zawierającego:
1)    imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,
a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2)    imiona i nazwiska rodziców kandydata,
3)    adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
4)    adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,
5)    wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,
6)    zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęć, zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie internetowej szkoły.
3.    Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa
(dodano: 07-10-2016, odsłon: 471)

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2017/2018

Publiczne Gimnazjum

Statut Publicznego Gimnazjum

Nasza szkoła


Adres


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

Galeria


Linki

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
Pogoda

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0050
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2017 Jan Bańkowski