Statut Publicznego Gimnazjum cz.2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu 

 Menu strony 
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
 Szkoła Podstawowa 

 Szkolnik 

  

Statut Szkoły Podstawowej

 Foto galeria 


 Kontakt 

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

 Zapraszamy 

 Kalendarz 
 Administrator 

janbankowski@wp.pl

  

Statut Publicznego Gimnazjum cz.2

§ 46

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu istotnych spraw Szkoły:
1.    Dokonuje zmian Statutu Szkoły.
2.    Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły i opiniuje plan finansowy Szkoły.
3.    Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.
4.    Opiniuje plany pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
5.    Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły lub placówki i występuje
z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej, w szczególności
w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
6.    Może opiniować i zabierać stanowisko we wszystkich sprawach istotnych dla Szkoły.

§ 47


Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł oraz odpowiednio nimi gospodarować, przy czym sposób wydatkowania funduszu Rady musi określać Regulamin jej działalności.

§ 48

W zebraniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły, jak również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady – za zgodą lub na wniosek członków Rady.Rozdział 7. Samorząd Uczniowski

§ 49


Wszyscy uczniowie Szkoły z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.

§ 50

1.    Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
2.    Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1)    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
2)    Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
3)    Skarbnik Samorządu Uczniowskiego.
3.    Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego,
w szczególności wobec innych organów Szkoły.

§ 51

1.    Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2.    Dyrektor Szkoły zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami Szkoły i jej oddziałów.
3.    Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
4.    Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem.

§ 52

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

§ 53

1.    Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
1)    prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami systemu oceniania,
2)    prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych, szczegółowo określonego w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania, stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu,
3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4)    prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2.    Samorząd Uczniowski ponadto:
1)    może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
2)    współuczestniczy w tworzeniu:
-    Programu wychowawczego Szkoły,
-    Wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
-    Programu Profilaktyki.
3)    Występuje w sprawach określonych w Statucie.


Rozdział 8. Zasady współdziałania organów Szkoły

§ 53a


1.    Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.
1)    Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim i zapewnia pomiędzy tymi organami bieżącą wymianę informacji dotyczących podejmowania działań i decyzji.
2)    W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć
w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organu.
2.    Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.
3.    Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły – niezgodnych
z przepisami prawa – wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.
1)    Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do Dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści uchwały.
2)    W przypadku nierespektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników lub przez inne organy, dany organ może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora szkoły i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia.

§ 53b

1.    W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) – Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć
l miesiąca od ich powstania.
2.    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenia sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
DZIAŁ IV.
ORGANIZACJA SZKOŁY


Rozdział 1. Planowanie działalności pracy Szkoły

§ 54


1.    Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest etap edukacyjny.
2.    Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym  dniu września, a kończą  w  najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę, zajęcia szkolne rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.
3.    Terminy rozpoczynania i kończenia przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
4.    Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia przed feriami zimowymi, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia.
5.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
6.    W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne trwające od 5 do 20 minut.
§ 55

1.    Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1)    Program Rozwoju Publicznego Gimnazjum,
2)    Arkusz organizacyjny Szkoły,
3)    Tygodniowy rozkład zajęć,
4)    Plany pracy wychowawców klasowych,
5)    Plan mierzenia jakości pracy szkoły na dany rok szkolny.
2.    Działalność edukacyjna Szkoły zostaje określana przez:
1)    Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
2)    Program Wychowawczy Szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
3)    Program Profilaktyki obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
3.    Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny tworzyć spójną całość
i obejmować okres etapu edukacyjnego. Program wychowawczy i Program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
a zatwierdza Rada Pedagogiczna po uwzględnieniu opinii Samorządu Uczniowskiego.


§ 56

1.    Plan mierzenia jakości pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej.
2.    Plan przygotowuje Dyrektor Szkoły we współpracy z Zastępcą Dyrektora Szkoły.
3.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
w sprawie ramowego planu nauczania – najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Szkołę najpóźniej do
30 maja danego roku.
4.    W Arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 57

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa Tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego Arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 58

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji Planu finansowego określają odrębne przepisy.
(dodano: 07-10-2016, odsłon: 811)
  

  

  

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2019/2020

 Publiczne Gimnazjum 

  

Statut Publicznego Gimnazjum

 Nasza szkoła 


 Adres 


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

 Galeria 


 Linki 

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
 Pogoda 

 Konto użytkownika 
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0059
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2019 Jan Bańkowski