Statut Publicznego Gimnazjum cz.1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu 

 Menu strony 
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
 Szkoła Podstawowa 

 Szkolnik 

  

Statut Szkoły Podstawowej

 Foto galeria 


 Kontakt 

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

 Zapraszamy 

 Kalendarz 
 Administrator 

janbankowski@wp.pl

  

Statut Publicznego Gimnazjum cz.1

Znak: PGNL-0111-1/2016STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
W NOWYM LUBLIŃCU

Publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu utworzone zostało
1 września 2003 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku.
Uchwałą Nr XXXVI/7/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 25 lutego 2013 r. Publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu
zostało przekazane do prowadzenia z dniem 1 września 2013 r.
Stowarzyszeniu CIESZANÓW.PL
z siedzibą w Cieszanowie przy ul. Kościuszki 6
zarejestrowanemu w KRS przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem 0000439642. 


SPIS TREŚCI:

WSTĘP

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

DZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY
    Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe
    Rozdział 2. Dyrektor Szkoły
    Rozdział 3. Inne stanowiska kierownicze
    Rozdział 4. Rada Pedagogiczna
    Rozdział 5. Rada Rodziców
    Rozdział 6. Rada Szkoły
    Rozdział 7. Samorząd Uczniowski

DZIAŁ IV. ORGANIZACJA SZKOŁY
    Rozdział 1. Planowanie działalności Szkoły
    Rozdział 2. Formy prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej
    Rozdział 3. Biblioteka szkolna

DZIAŁ V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
    Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe
    Rozdział 2. Zakres zadań nauczycieli
    Rozdział 3. Zakres zadań wychowawcy
    Rozdział 4. Zakres zadań innych pracowników Szkoły

DZIAŁ VI. UCZNIOWIE SZKOŁY
    Rozdział 1. Obowiązek szkolny
    Rozdział 2. Zasady rekrutacji
    Rozdział 3. Prawa i obowiązki ucznia
    Rozdział 4. Nagrody i kary

DZIAŁ VII. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

    Rozdział 1. Ogólne zasady oceniania
    Rozdział 2. Wymagania podstawy programowej
    Rozdział 3. Diagnoza potrzeb – oczekiwania względem wewnątrzszkolnego systemu oceniania
    Rozdział 4. Szczegółowe zasady oceniania – klasy I – III gimnazjum
    Rozdział 5. Egzamin poprawkowy
    Rozdział 6. Egzamin sprawdzający i klasyfikacyjny
    Rozdział 7. Projekt gimnazjalny
    Rozdział 8. Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami uczniów
    Rozdział 9. Sposoby gromadzenia informacji o uczniach
    Rozdział 10. Ocena zachowaniaDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulaminy wydane na podstawie Statutu:
    Regulamin pracy biblioteki szkolnej
    Regulamin Rady Pedagogicznej
    Regulamin Rady Rodziców
    Regulamin Samorządu Uczniowskiego
    Regulamin Porządkowy Publicznego Gimnazjum


WSTĘP

§ 1


1.    Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1)    Szkole – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu,
2)    Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. –
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),
3)    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Gimnazjum
w Nowym Lublińcu,
4)    Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego
i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Publicznym Gimnazjum w Nowym Lublińcu,
5)    uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
6)    wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Publicznym Gimnazjum w Nowym Lublińcu,
7)    organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie CIESZANÓW.PL z siedzibą w Cieszanowie ul. Kościuszki 6, zarejestrowane w KRS przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem 0000439642,
8)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
2.    Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora Szkoły w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
DZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2


1.    Nazwa i adres szkoły:
Publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu
37 – 611 Cieszanów
Nowy Lubliniec 75
2.    Publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu jest szkołą publiczną o strukturze organizacyjnej klas I – III.
3.    Szkoła może posiadać własne imię, sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. Imię szkole może nadać organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły, zaś w przypadku jej braku na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 3

1.    Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie CIESZANÓW.PL, które zapewnia jej utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych.
2.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§ 4

1.    Do obwodu szkolnego Publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu należą uczniowie zamieszkali na terenie miejscowości Nowy Lubliniec i Stary Lubliniec, Osiedla Nowy Lubliniec oraz Osiedla Stary Lubliniec.
2.    Czas trwania cyklu kształcenia w Publicznym Gimnazjum wynosi trzy lata.
3.   Za zgodą organu prowadzącego Szkołę dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej.
4.    Dostęp do dziennika elektronicznego dla rodziców (prawnych opiekunów)
i uczniów jest całkowicie bezpłatny.


DZIAŁ II.
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

1.    Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
1a.    System oświaty zapewnia w szczególności: możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
2.    Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w niej uczniów.
3.    Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniających indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.
4.    Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest:
1)    przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
2)    zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3)    kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne
i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
5.    Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w gimnazjum należą:
1)    czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.
6.    Szkoła organizuje środowisko wychowawcze poprzez realizację programu wychowawczego szkoły zapewniając wszechstronny rozwój ucznia.
7.    W celu zapobiegania zakłóceniu w rozwoju uczniów i przeciwdziałaniu uzależnieniom szkoła realizuje program profilaktyki.
8.    Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój psychiczny
i fizyczny, za co odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły.
9.    Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.
10.    Szkoła zapewnienia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
11.    Szkoła zapewnia zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. , poz. 811).
12.    Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
13.    Umożliwia absolwentom kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

§ 6

1.    Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą
w sprawach wychowywania oraz kształcenia dzieci i młodzieży.
2.    Formy tego współdziałania w szczególności uwzględniają prawo rodziców do:
1)    znajomości zadań dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie
i w szkole,
2)    znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów,
3)    uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowań, postępów i przyczyn trudności w nauce,
4)    uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5)    wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, opinii na temat pracy szkoły.
3.    Współdziałanie w sprawach wymienionych w ust. 1 odbywa się poprzez obowiązek:
1)    Indywidualnego kontaktu rodziców lub opiekunów prawnych
z wychowawcą,
2)    stawienia się rodziców lub prawnych opiekunów na każde wezwanie wystosowane przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,
3)     udziału w cyklicznych spotkaniach rodziców z wychowawcą.  Nieobecność rodziców lub prawnych opiekunów na spotkaniach
z wychowawcą nie zwalnia z odpowiedzialności za ucznia. Obowiązki rodziców określa ustawa o systemie oświaty art. 18.
4)    powołanie trójek klasowych  jako reprezentantów rodziców danego oddziału  wobec organów szkoły,
5)    cyklicznych spotkań Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły.
6)     regularnej kontroli osiągnięć ucznia przez rodzica (lub opiekuna prawnego) poprzez systematyczne logowanie się do dziennika elektronicznego.

§ 7

1.    Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2.    W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:
1)    kształtują  środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Ustawie i przepisach do niej wykonawczych,
w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów poprzez:
-    zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły;
-    systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
-    realizowanie Programu wychowawczego Szkoły,
2)    upowszechniają zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
3)    kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
4)    sprzyjają zachowaniom proekologicznym,
5)    umożliwiają uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego i szkolnego,
6)    szanują indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
7)    budzą szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i społeczności lokalnej,
8)    wdrażają do dyscypliny i punktualności.

§ 8

1.    W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Szkoła w szczególności:
1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencji) niezbędnych do kontynuowania nauki w kolejnym cyklu edukacyjnym,
2)    działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad
i konkursów przedmiotowych,
3)    zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych.
2.    Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla gimnazjum.
3.    Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.
4.    W Szkole obowiązuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

§ 9

1.    Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla III / IV etapu edukacyjnego zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.
2.    Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla zawodu. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
1)    uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
2)    są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów
i sposobu ich wyjaśniania;
3)    wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
3.    Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.
4.    Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny.
5.    Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego lub program kształcenia w danym zawodzie  opracowany samodzielnie lub we współpracy
z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian.
6.    Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" i  program kształcenia zawodowego w danym zawodzie, dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
7.    Program nauczania zawiera:
1)    szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
2)    treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej    kształcenia ogólnego, a w przypadku kształcenia zawodowego – treści nauczania   w formie efektów kształcenia dla danego zawodu;
3)    sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem   możliwości   indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany;
4)    opis założonych osiągnięć ucznia;
5)    propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
8.    Wniosek, o którym mowa w ust. 6 dla programów, które będą obowiązywały 
w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.
9.    Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania  
z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu.
W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane  w ust. 7, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.
10.    Opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego/zawodowego
i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.
11.     Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do
31 lipca.
12.    Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 6. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole
i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np. PGNL-15/2014. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.
13.    Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go
w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku.
14.    Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
15.    Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem  społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza dyrektor szkoły.
16.    Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
1)    z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub
2)    bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.
17.    Dyrektor szkoły, w przypadku realizowania przez nauczyciela z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny.
18.    Przepisy przejściowe, określone w ust. 16 dotyczą programów nauczania odpowiednio:
1)    w roku szkolnym 2015/2016 programów dla klas I gimnazjum;
2)    w roku szkolnym 2016/2017 programów dla klas II  gimnazjum;
3)    w roku szkolnym 2017/2018 programów dla klas I – III gimnazjum.
Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części programu.

§ 10

1.    Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.
2.    Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.
3.    Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
1)    jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
2)    jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych;
3)    jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do danych zajęć kształcenia w zawodzie;
4)    jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
4.    Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców:
1)    zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
2)    materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach
w danym roku szkolnym.
z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.
5.    Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.
6.    Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
7.    Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6.
8.    Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić  szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.
9.    Przepisy ust. 4  – 5  stosuje się odpowiednio.
Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie http://www.nowylubliniec.pl oraz na wejściowych drzwiach szkolnych.

§ 11

1.    Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości poprzez:
1)    umożliwienie spożywania posiłków;
2)    występowanie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
o sfinansowanie posiłków dzieci z rodzin niezamożnych i ubogich;
3)    prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
4)    prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
5)    prowadzenie zajęć logopedycznych;
6)    prowadzenie rewalidacji indywidualnej.
2.    Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzone są na podstawie stosownego orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz
w miarę posiadanych środków finansowych.
3.    Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
1)    ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
2)    sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami przez poinformowanie rodziców
o konieczności skierowania dziecka na badania psychologiczno – pedagogiczne oraz respektowanie i realizowanie zaleceń poradni,
3)    udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

§ 12

1.    Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:
1)    podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
2)    podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.
2.    Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora Szkoły, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

§ 13

1.    Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami w świetlicy, pracowniach, klasach i innych pomieszczeniach szkolnych określają ich regulaminy opracowane na podstawie obowiązujących przepisów przez zainteresowanych nauczycieli oraz zatwierdzonych przez Dyrektora.
2.    Plan dyżurów nauczycielskich na dany okres ustala Dyrektor Szkoły, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

§ 14

1.    Wycieczki oraz wyjazdy organizowane poza teren szkoły odbywają się
w oparciu o obowiązujące w tym względzie przepisy.
2.    Na każdy wyjazd lub wycieczkę organizowaną przez Szkołę wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
3.    Każde wyjście klasy poza teren Szkoły odbywające się w ramach zajęć szkolnych musi być zgłoszone Dyrektorowi Szkoły.
4.    Imprezy organizowane przez wychowawców klas w godzinach popołudniowych muszą zostać zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem.

§ 15

1.    Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na:
1)    udzielaniu w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy finansowej oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami do MGOPS,
2)    zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej,
3)    objęciu uczniów posiadających odpowiednie orzeczenie poradni zajęciami wyrównawczymi, korekcyjno – kompensacyjnymi, rewalidacyjnymi
i innymi,
4)    udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3.    Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 16

1.    Każdy oddział powierza się opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanego „wychowawcą”.
2.    W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez cały etap edukacyjny obejmujący klasy I – III gimnazjum.
3.    Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły.
4.    Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
1)    z urzędu wskutek długotrwałej nieobecności wychowawcy lub
z przyczyn organizacyjnych Szkoły,
2)    na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
3)    na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
5.    Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora Szkoły wiążące.
O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
6.    Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

DZIAŁ III.
ORGANY SZKOŁY

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

§ 17


1.    Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad nim nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
2.    Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie i w przepisach wykonawczych.

§ 18

Organami Szkoły są:
1.    Dyrektor Szkoły.
2.    Rada Pedagogiczna Szkoły.
3.    Rada Rodziców.
4.    Rada Szkoły.
5.    Samorząd Uczniowski.

§ 19

Każdy z wymienionych organów w § 18 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 20

1.    Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły.
2.    W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły, Szkołą kieruje wyznaczony przez niego nauczyciel Szkoły.
§ 21

Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

§ 22

1.    Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
2.    Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor nie rzadziej niż raz w ciągu okresu, organizuje spotkania z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną.

§ 23

Uchwały podejmowane przez organy działające w Szkole nie mogą być sprzeczne
z przepisami prawa oraz Statutem Szkoły.

§ 24

Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora Szkoły, a w szczególności:
1.    rozstrzyganie spraw spornych wśród członków Rady Pedagogicznej;
2.    przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych;
3.    negocjowanie w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem (prawnym opiekunem);
4.    wydawanie zaleceń wszystkim statutowym organom;
5.    wstrzymywanie uchwał tych organów niezgodnych z prawem oświatowym.

§ 25

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
1.    odpowiedzialności dyscyplinarnej,
2.    odpowiedzialności porządkowej,
3.    sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.


Rozdział 2. Dyrektor Szkoły

§ 26


1.    Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza się i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
2.    Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 27

1.    Dyrektor Szkoły jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami szkoły.
2.    Dyrektor sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej szkoły.

§ 28

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a do jego właściwości należy w  szczególności:
1.    w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:
1)    przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
2)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
3)    występowanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
4)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli Szkoły i prowadzenie stosownej dokumentacji,
5)    realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz odbywającymi staż,
6)    kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego, wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
7)    organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach Dziecka,
8)    rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami Szkoły,
9)    kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
10)    prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
11)    realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,
12)    powierzanie stanowiska zastępcy dyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
13)    monitorowanie działalności nauczycieli i wychowawców, wynikające ze  
sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
14)    przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom Szkoły,
15)    tworzenie Rady Szkoły pierwszej kadencji,
16)    realizowanie pozostałych zadań wynikających z Ustawy Karta Nauczyciela,
17)    sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
18)    organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,
19)    współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
20)    stwarzanie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków, do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
21)    ustalanie na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz
w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:
a)    zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
b)    materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
22)    podanie corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
23)    ustalanie szczegółowych zasad korzystania przez uczniów
z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
24)    wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych
i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane
z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;
25)    ustalanie zasad gospodarowania zestawami podręczników lub materiałów edukacyjnych;
26)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
2.    w zakresie spraw organizacyjnych:
1)    zatwierdzenie przygotowanego przez zespół nauczycieli projektu Programu Rozwoju Publicznego Gimnazjum,
2)    opracowanie arkuszy organizacyjnych Szkoły,
3)    ustalenie Tygodniowego rozkładu zajęć,
4)    opracowanie wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5)    podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych
z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
3.    w zakresie spraw finansowych:
a)    opracowanie Planu finansowego Szkoły,
b)    przedstawienie Planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej
i Radzie Rodziców,
c)    realizowanie Planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,
d)    podejmowanie decyzji o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach,
4.    w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
a)    sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły,
b)    organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
c)    organizowanie i nadzorowanie pracy sekretariatu Szkoły,
d)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,
e)    organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,
f)    organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,
5.    w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
a)    zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)    egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego
w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkół,
c)    wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
§ 29

1.    Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2.    W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły w szczególności:
1)    decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, może się przy tym posiłkować się opinią Rady Rodziców oraz Rady Szkoły (o ile zostanie powołana),
2)    decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
3)    decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
4)    określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
5)    współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
a)    zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,
b)    ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi:
-    Regulaminy: pracy, przyznawania dodatków motywacyjnych, nagradzania pracowników Szkoły,
c)    ustala Plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami,
6)    administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie
z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.
3.    Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela, któremu powierzono stanowisko Dyrektora Szkoły wynosi:
-    10 godzin dla Szkoły liczącej od 5 do 6 oddziałów,
-    8 godzin dla Szkoły liczącej od 7 do 8 oddziałów,
-    5 godzin dla Szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów,
-    3 godziny dla Szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów.
4.    Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły (w przypadku szkół lub placówek, w których Rada nie została powołana) Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe
i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w wymiarze:
-    do 6 dni w Szkole Podstawowej,
-    do 8 dni w Gimnazjum.
1)    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
o których mowa w ust. 4 mogą być ustalone:
-    w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a)     skreslony
b)    egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum,
c)    egzamin maturalny,
d)    etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
-    w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
-    w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
2)    Dyrektor Szkoły lub placówki,  terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ust. 4.
3)    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4 pkt 1) Dyrektor Szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły lub placówki, a w przypadku Szkoły lub placówki, w której Rada Szkoły nie została powołana, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
4)    W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w pkt 3) Dyrektor Szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
5)    W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w pkt 1) i 3),  w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze – wychowawcze. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach formie komunikatu i na stronie internetowej Szkoły.
6)    Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli:
-    Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi          – 15°C lub jest niższa,
-    Wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów np. klęski żywiołowe, zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
7)    Zajęcia, o których mowa w pkt 6) podlegają odpracowaniu
w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
§ 30

Dyrektor Szkoły reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

§ 31


1.    Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2.   Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 32

1.    W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą Szkoły (o ile powstanie) i organami Samorządu Uczniowskiego.
2.    Dyrektor Szkoły – poza przypadkami szczególnymi – współdziałania
w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1,
w szczególności:
1)    przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,
2)    składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Publicznego Gimnazjum,
3)    udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły.


Rozdział 3. Inne stanowiska kierownicze

§ 33


1.    W Szkole tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora Szkoły, zgodnie z § 14 ramowego statutu publicznego gimnazjum.
2.    Stanowisko Zastępcy Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
3.    Do kompetencji Zastępcy Dyrektora Szkoły w szczególności należy:
1)    przyjęcie na siebie zadań Dyrektora Szkoły w czasie jego nieobecności,
z wyłączeniem spraw kadrowych i finansowych,
2)    opracowywanie Tygodniowego rozkładu zajęć Szkoły oraz Planów Dyżurów Nauczycieli,
3)    koordynowanie i monitorowanie obszaru działalności pedagogicznej pedagoga szkolnego, nauczycieli wskazanych przez Dyrektora Szkoły, wychowawców klas oraz wychowawcy świetlicy wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
4)    kontrolowanie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez pracowników, o których mowa w pkt. 3,
5)    współpraca poprzez pedagoga szkolnego z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz szkolną służbą zdrowia,
6)    prowadzenie i nadzorowanie czynności związanych z ewidencją
i znakowaniem sprzętu szkolnego,
7)    wykonywanie innych prac, zleconych przez Dyrektora Szkoły.
4.    Szczegółowy zakres kompetencji Zastępcy Dyrektora Szkoły określa Dyrektor Szkoły, powierzając to stanowisko.
5.    W sytuacji gdy Dyrektor Szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, organ prowadzący powołuje osobę pełniącą obowiązki dyrektora, której zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora Szkoły.
6.    Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela, któremu zostanie powierzone stanowisko Zastępcy Dyrektora Szkoły będzie wynosić:
-    9 godzin dla Szkoły liczącej od 12 do 16 oddziałów,
-    7 godzin dla Szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów.


Rozdział 4. Rada Pedagogiczna

§ 34

W Szkole działa Rada Pedagogiczna Szkoły.

§ 35

1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
2.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Szkole.
4.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5.    Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności Rady Pedagogicznej uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
1)    sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,
2)    wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
3)    kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
4)    zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Szkoły,
5)    zasady podejmowania prawomocnych uchwał i sposobu ich formułowania w charakterze aktu prawnego.

§ 36

1.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)    SKREŚLONY
4)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;
5)    podejmowanie uchwały w sprawie skierowania ucznia gimnazjum do klasy przysposabiającej do zawodu, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
6)    uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności.
2.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)    powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,
2)    przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi Szkoły,
3)    powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,
4)    organizację pracy Szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
5)    projekt planu finansowego Szkoły lub placówki,
6)    wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
7)    propozycje Dyrektora Szkoły lub placówki w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
8)    propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
3.    Dyrektor Szkoły może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
4.    Rada Pedagogiczna ponadto:
1)    może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze
w Szkole,
2)    deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.
§ 37

1.    Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Szkoły – do czasu jej utworzenia w Szkole, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.
2.    Wykonując zadania nie utworzonej Rady Szkoły, Rada Pedagogiczna zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i władz Stowarzyszenia CIESZANÓW.PL przed znowelizowaniem Statutu.


Rozdział 5. Rada Rodziców

§ 38

1.    W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2.    Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
3.    W skład Rady Rodziców wchodzą: po 1 przedstawicielu Rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
4.    Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach – z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły, określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
5.    Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.
6.    Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 39

1.    Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,
a w szczególności:
1)    w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
2)    w sprawach określonych w Statucie.
2.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a)    Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b)    Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego szkoły lub Programu Profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną,
2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
4)    opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności
w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii
i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
3.    opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących
w danym roku szkolnym.

§ 40

1.    Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców
i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Pomocy Szkole).
2.    Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
3.    W miarę możliwości Dyrektor Szkoły udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.


Rozdział 6. Rada Szkoły

§ 41


1.    W Szkole może działać Rada Szkoły, która jest organem opiniodawczym
i wnioskodawczym w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły.
2.    Warunkiem powołania Rady Szkoły jest złożenie do Dyrektora Szkoły stosownego wniosku przez Radę Rodziców lub wspólnego wniosku Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 42

W skład Rady Szkoły wchodzi:
1.    Trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej Szkoły.
2.    Trzech przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły.
3.    Trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Szkoły.

§ 43

W przypadku spełnienia warunków podanych w § 38 ust. 2, Dyrektor Szkoły przystępuje do organizacji Rady pierwszej kadencji. Członkowie Rady Szkoły wybierani są w następujący sposób:
1.    Rada Pedagogiczna ze swego grona typuje kilka osób do pracy w Radzie Szkoły. Każdy z nauczycieli ma też możliwość zgłoszenia swojej kandydatury. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się trzyosobową komisję skrutacyjną. Wybory mają charakter tajny. Po zakończeniu głosowania komisja podsumowuje wyniki i podaje je do wiadomości. Do pracy w Radzie Szkoły skierowanych zostaje trzech nauczycieli, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2.    Ogólne zebranie rodziców typuje ze swego grona kilka osób jako kandydatów do pracy w Radzie Szkoły. Każdy z rodziców ma też możliwość zgłoszenia swojej kandydatury. Do przeprowadzenia wyborów powołana zostaje trzyosobowa komisja skrutacyjna. Komisja wyjaśnia zasady głosowania
i przeprowadza wybory, które mają charakter tajny. Po zakończeniu głosowania komisja podsumowuje jego wyniki i podaje je do ogólnej wiadomości. Do pracy w Radzie Szkoły skierowanych zostaje trzech rodziców, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3.    Samorząd Uczniowski organizuje ogólne zebranie uczniów Szkoły. Uczniowie typują ze swego grona kilka osób jako kandydatów do pracy w Radzie Szkoły. Każdy uczeń ma też prawo zgłoszenia swojej kandydatury. Do przeprowadzenia wyborów powołana zostaje trzyosobowa komisja skrutacyjna, w skład której wchodzi opiekun Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyjaśnia zasady głosowania i przeprowadza wybory, które mają charakter tajny

(dodano: 07-10-2016, odsłon: 887)

  

  

  

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2019/2020

 Publiczne Gimnazjum 

  

Statut Publicznego Gimnazjum

 Nasza szkoła 


 Adres 


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

 Galeria 


 Linki 

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
 Pogoda 

 Konto użytkownika 
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0412
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2019 Jan Bańkowski