Statut Publicznego Gimnazjum cz.4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu 

 Menu strony 
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
 Szkoła Podstawowa 

 Szkolnik 

  

Statut Szkoły Podstawowej

 Foto galeria 


 Kontakt 

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

 Zapraszamy 

 Kalendarz 
 Administrator 

janbankowski@wp.pl

  

Statut Publicznego Gimnazjum cz.4

Rozdział 6. Egzamin sprawdzający i klasyfikacyjny

Egzamin sprawdzający

§ 118

1.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4.    Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 3 1) przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt.1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 3 1) uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5.    W skład komisji wchodzą:
1)    w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b)    wychowawca klasy,
c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e)    przedstawiciel rady rodziców,
f)    pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole
g)    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.
6.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 117 ust. 1.
8.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)    skład komisji,
b)    termin sprawdzianu, o którym mowa ust. 3 pkt 1,
c)    zadania (pytania) sprawdzające,
d)    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)    skład komisji,
b)    termin posiedzenia komisji,
c)    wynik głosowania,
d)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9.    Pytania (ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący,
a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń praktycznych) powinien odpowiadać kryteriom wymagań edukacyjnych na stopień, o który ubiega się uczeń.
10.    Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
11.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
12.    Przepisy ust 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


Egzamin klasyfikacyjny

§ 119


1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
a)    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
b)    Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na swój wniosek lub wniosek rodziców może uzyskać zgodę rady pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny.
c)    Uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki zdaje egzamin klasyfikacyjny.
d)    Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdaje egzamin klasyfikacyjny. 
2.    Egzamin klasyfikacyjny może być wyznaczony dla ucznia tylko na jego pisemną prośbę lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Po uzgodnieniu z radą pedagogiczną dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu uzgodniony
z uczniem i jego rodzicami.
a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
3.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 119 pkt 1d, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych..
4.    Uczniowi, o którym mowa wyżej, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
5.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 119 pkt 1d, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2)    nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
6.    Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 1d, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
7.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie  pisemnej i ustnej.
8.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1a, b, c, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)    imiona nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 8,
a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1d – skład komisji,
b)    termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
d)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
12.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
13.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem  § 122.
14.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 118.
15.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowana” lub „nieklasyfikowany.


Rozdział 7. Projekt gimnazjalny

§ 120


1.    Uczniowie klas I-III gimnazjum, biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2.    Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnych metod.
3.    Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4.    Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
5.    Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i rodziców, prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
6.    Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego  oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
7.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego.


Rozdział 6. Egzamin sprawdzający i klasyfikacyjny

Egzamin sprawdzający1.    Dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli z rodzicami uczniów:
a)    kontakty bezpośrednie
-    zebranie ogólnoszkolne (IX, V)
-    zebranie klasowe (IX, XII, I, III, V)
-    indywidualne rozmowy (planowane i doraźne)
-    zapowiedziane wizyty w domu ucznia
b)    kontakty pośrednie
-    rozmowa telefoniczna
-    korespondencja listowna
-    adnotacja w zeszycie przedmiotowym
-    poczta elektroniczna w ramach e-dziennika.
2.    Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów
z rodzicami w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.
3.    a) Wychowawcy klas nie rzadziej niż raz na kwartał powiadamiają rodziców
o postępach uczniów swojej klasy i odnotowują ten fakt w stosownej dokumentacji (e-dziennik zakładka wywiadówki).
b) Wychowawca zobowiązany jest założyć zeszyt kontaktów z rodzicami, dostępny dla każdego nauczyciela, w którym będą odnotowywane kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicem ucznia potwierdzone podpisem rodzica
i opatrzone datą. 
4.    Rodzice mają prawo uzyskać w „każdym czasie” informację o:
a)    bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych dziecka
b)    szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne
c)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
d)    zasadach oceny zachowania
e)    Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami mogą być prowadzone
w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rozmowy, gdy zajdą w/w okoliczności).
Informacji takiej udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy.
5.    Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować w sposób skuteczny ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), w terminie trzech tygodni, a w przypadku ocen niedostatecznych jednego miesiąca
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania wraz z zakresem materiału do zaliczenia. Wskazanym jest, aby ta ostatnia informacja  do rodziców była przekazana w formie pisemnej i była przez nich potwierdzona.
6.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze lub w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Rozdział 9. Sposoby gromadzenia informacji o uczniach

§ 122


1.   Gromadzenie informacji o uczniach obejmuje:
-    formy
-    częstotliwość
-    narzędzia
-    zasady
           Umożliwia to poznanie i wartościowanie:
-    czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi, czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności.
2. Formami gromadzenia informacji są:
-    pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna),
-    polecenia dawane uczniom, które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym/ćwiczeniach,
-    wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania jako prace klasowe,
-    sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych,
-    obserwacje uczniów w czasie zajęć edukacyjnych,
-    szacowania i wartościowania wytworów pracy uczniów,
-    testy i ćwiczenia sprawnościowe,
-    analizy notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.
4.    Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie,
tj. równomiernie przez cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania) w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
5.    Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych i ich specyfiki, jednak w semestrze prowadzona powinna być nie rzadziej niż:
-    ustne wypowiedzi ucznia (obejmujące nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne) -
2 razy,
-    wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania klasowe - 1 raz
-    zadania domowe - 1 raz,
-    analiza notatek w zeszytach przedmiotowych (ortografia, charakter pisma, estetyka zeszytu) - 1 raz.
6.    Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek
i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje
i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
7.    Wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się na koniec roku szkolnego lub pod koniec pierwszego semestru.
8.    W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych, wprowadza się następujące ograniczenia:
-    zadania klasowe, wypracowania, sprawdziany i testy obejmujące dział programowy - nie częściej niż 2 razy w tygodniu,
-    dyktanda, niezapowiedziane testy oraz sprawdziany obejmujące maksymalnie do 3 tematów – nie częściej niż raz dziennie.

§ 122a

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.


Rozdział 10. Ocena zachowania

§ 123


Postanowienia ogólne

1.    Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły
i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu mienia innych osób i szkolnego.
2.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali zawartej w § 124 pkt 5.
3.    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym  oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali zawartej w § 124 pkt 5.
4.    Celem oceniania zachowania ucznia jest:
a.    dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez ucznia postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, dbaniu
o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak też nie stwarzaniu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych oraz dotyczących funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i społecznym;
b.    motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności
za siebie i swoje decyzje.
§ 124

Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia


1.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
2.    Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach I – III gimnazjum.
3.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
4.    Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
5.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności
•    wywiązywanie się z obowiązków ucznia
•    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
•    dbałość o honor i tradycje szkoły
•    dbałość o piękno mowy ojczystej
•    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
•    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
•    okazywanie szacunku innym osobom
6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich   rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
7. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami.
8. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
9. Nauczyciele i wychowawca wpisują w zakładce Uwagi informacje o pozytywnych
i negatywnych zachowaniach ucznia bez podawania punktacji.
10. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny.
11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
12. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,  uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.
13. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem par. 124 ust. 1, 3/2, 5/2, 7, 8/2, 12.
14. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych sytuacjach zmienić ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę na inna w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów.
15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
 zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
-    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
-    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
z zastrzeżeniem ust. 17.
17. SKREŚLONY
18. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania.
19. O grożącej uczniowi ocenie nagannej uczeń i jego rodzice informowani są pisemnie
za potwierdzeniem na miesiąc przez radą klasyfikacyjną.
20. Jeśli uczeń, któremu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną nie ustalono oceny nagannej, dopuści się rażących czynów nagannych w okresie krótszym niż jeden miesiąc przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia oceny zachowania na naganną, informując o tym rodziców po podjęciu decyzji.
21. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

§ 125

Tryb odwoławczy i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania


1.    W przypadku, kiedy uczeń lub jego rodzice wystąpią z wnioskiem o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uruchamia się następującą procedurę:
a)    Wychowawca spisuje z uczniem kontrakt
b)    W kontrakcie wyszczególnione są warunki i działania, które uczeń musi podjąć celem poprawy oceny (dotyczy głównie zachowań, z których uczeń uzyskał najwięcej wpisów negatywnych w e-dzienniku)
c)    Kontrakt podpisuje wychowawca, uczeń i jego rodzic.
d)    Kontrakt musi być bezwzględnie przestrzegany.
e)    Wychowawca czuwa  nad realizacją kontraktu.
2.    W przypadku zastrzeżeń ucznia lub rodzica odnośnie uzyskanej przez ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania stosuje się przepisy par. 124 ust. 1, 3/2, 5/2, 7, 8/2, 12.


§ 126

Kryteria ocen

Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:

    jest wzorem do naśladowania,
    sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się
z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac
i zadań, można na nim polegać,
    bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych
i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
    godnie reprezentuje szkołę,
    wzorowo wykonuje obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły,
    nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
    ma nie więcej niż 2 spóźnienia w semestrze,
    dba o kulturę słowa w szkole i poza nią,
    jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
    jest uczynny, chętnie pomaga innym,
    nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności,
    dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
    zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
    respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
    nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne).

Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

    uczeń może być wzorem do naśladowania,
    wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły,
    angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału
w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
    godnie reprezentuje szkołę,
    ma nie więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwiony,
    ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze,
    dba o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią,
    jest uczynny, miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
    zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
    szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
    angażuje się w życie klasy,
    dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
    respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
    nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne).

Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

    podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
    przestrzega obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły;
    ma  nie więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,
    ma nie więcej niż pięć spóźnień w semestrze,
    zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
    nie używa wulgarnych słów,
    stosuje zwroty grzecznościowe,
    respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
    zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),
    wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
    stara się angażować w życie klasy w wybrany przez siebie sposób,
    dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
    nie przejawia agresji słownej i fizycznej.
    szanuje mienie własne, innych osób i szkolne,
    stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
    nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne).

Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:

    nie podejmuje dodatkowych działań pomimo motywowania ze strony nauczycieli i pedagoga,
    zdarza mu się nie przestrzegać obowiązków zapisanych w Statucie Szkoły,
    ma więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,
    ma więcej niż pięć spóźnień w semestrze
    pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela lub innego pracownika szkoły,
    wykazuje elementarną kulturę osobistą,
    zdarza mu się stosować agresję słowną i fizyczną wobec kolegów i koleżanek,
    sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
    jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,
    zdarza mu się zakłócać przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
    stosowane środki zaradcze nie zawsze przynoszą pozytywne rezultaty,
    nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne)
Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:

    systematycznie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych
w Statucie Szkoły,
    nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela i innych pracowników szkoły,
    nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
    ma negatywny wpływ na innych
    ma więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,
    ma więcej niż pięć spóźnień w semestrze
    przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
    używa wulgarnych słów,
    często zakłóca przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
    nie szanuje i niszczy mienie własne, kolegów i szkolne,
    stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,
    kłamie, oszukuje,
    celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,
    nie dba o własną godność osobistą,
    często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,
    stosuje szkodliwe używki typu papierosy, alkohol i inne.

Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który:

    rażąco nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły,
    jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
    ma więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,
    ma więcej niż pięć spóźnień w semestrze
    bez pozwolenia nauczyciela opuszcza teren szkoły w czasie zajęć szkolnych,
    nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
    często i świadomie używa wulgarnych słów i gestów,
    wpływa demoralizująco na innych uczniów (pali papierosy, pije alkohol, stosuje i rozprowadza narkotyki i inne środki odurzające)
    nakłania innych do nieodpowiednich zachowań,
    przebywa w miejscach nieprzeznaczonych dla młodzieży do lat 16-stu,
    kłamie, oszukuje,
    jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunku do innych osób,
    jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),
    odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
    celowo niszczy mienie kolegów i szkolne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
    swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
    wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc, narkotyki),
    przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.
    stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą pozytywnych rezultatów.

Uwagi
1.    W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego ocena z zachowania może ulec zmianie nawet w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych.
2.    Usprawiedliwienia nieobecności muszą nastąpić w terminie 14 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły w formie tradycyjnej pisemnej informacji lub indywidualnie ustnie przekazanej wychowawcy lub innemu nauczycielowi.

Dział VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 127


1.    Na zasadach określonych w art. 56 Ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
2.    Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

§ 128

1.    Szkoła jest samodzielną jednostką budżetową.
2.    W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.
3.    Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 129

1.    Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o następującej treści:
Publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu
Nowy Lubliniec 75
37 – 611 Cieszanów
3.    Pieczątka nagłówkowa może ponadto zawierać numer identyfikacji podatkowej, numer REGON lub numer telefonu.
4.    Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
5.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

§ 130

1.    Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
2.    Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

§ 131

1.    Organem uprawnionym do dokonywania zmian w Statucie jest Rada Szkoły,
a do momentu jej utworzenia Rada Pedagogiczna Szkoły.
2.    Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa Ustawa.
3.    Załączniki stanowią integralną część Statutu. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 132

Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Rozdział 6. Egzamin sprawdzający i klasyfikacyjny

Egzamin sprawdzającyStatut wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.


Nowy Lubliniec, 29.08.2016 r.

Samorząd Uczniowski                 Szkolna Rada               Rada Pedagogiczna
                                                          Rodziców(dodano: 07-10-2016, odsłon: 773)
  

  

  

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2019/2020

 Publiczne Gimnazjum 

  

Statut Publicznego Gimnazjum

 Nasza szkoła 


 Adres 


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

 Galeria 


 Linki 

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
 Pogoda 

 Konto użytkownika 
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0122
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2019 Jan Bańkowski