Statut Publicznego Gimnazjum cz.3.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu 

 Menu strony 
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
 Szkoła Podstawowa 

 Szkolnik 

  

Statut Szkoły Podstawowej

 Foto galeria 


 Kontakt 

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

 Zapraszamy 

 Kalendarz 
 Administrator 

janbankowski@wp.pl

  

Statut Publicznego Gimnazjum cz.3

§ 89

1.    Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2.    Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także zakres oraz zakres uprawnień  i obowiązków członków komisji
w postępowaniu rekrutacyjnym określa Regulamin Rekrutacji zwany dalej „Regulaminem”.
3.    Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony
w regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.

§ 90

Tryb odbywania posiedzeń komisji rekrutacyjnej
1.    Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się w terminie rekrutacji, podawanym w każdym roku szkolnym do publicznej wiadomości.
2.    Przewodniczący komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.
3.     Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Komisji.
4.    Udział w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.
5.    Członkowie komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz
z załącznikami.
6.    Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków.
7.    Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzi sekretariat szkoły. 

§ 91

Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej
1.    Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)    dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz
z załącznikami;
2)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
3)    podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  wymogami art. 20zc ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wywieszonej w widocznym miejscu w siedzibie placówki, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej;
4)    podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, zgodnie z wymogami art. 20zc ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
5)    w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;
6)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
7)    sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna kandydata, uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;
8)    w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad, w przypadku wolnych miejsc w placówce.

2.    Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.


§ 92

Obowiązki członków komisji rekrutacyjnej
1.    Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:
1)    uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;
2)    czynny udział w pracach komisji;
3)    wykonywanie poleceń Przewodniczącego;
4)    zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki;
5)    ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów;

§ 93

Obowiązki przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
1.    Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy
w szczególności:
1)    zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do szkoły;
2)    opracowanie harmonogramu posiedzeń komisji oraz porządku zebrań;
3)    zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji;
4)    dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do szkoły, w oparciu o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;
5)    przewodniczenie zebraniu komisji;
6)    zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów; zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier;
7)    sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie;
8)    przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego, o których mowa w § 91 ust. 1 pkt 3 -5;
9)    sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.

§ 94

Porządek pracy Komisji Rekrutacyjnej
1.    Komisja Rekrutacyjnej pracuje według następującego porządku:
1)    prace przygotowawcze polegają na:
a)    sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków,
b)    w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego. Do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyć opis wskazujący na braki,
c)    ustaleniu liczby kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
a ubiegających się o przyjęcie do szkoły,
d)    ustaleniu listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych;
e)    sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej. Protokół powinien zawierać: liczbę wolnych miejsc w szkole, liczbę złożonych wniosków ogółem, wykaz  kandydatów do przyjęcia „z urzędu” tj. kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. Wykaz ten powinien być sporządzony w formie tabeli, zaś kandydaci zapisani w porządku alfabetycznym.
2)    I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie wniosków rodziców/opiekunów kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły
i polega na:
a)    przyjęciu „z urzędu” kandydatów z obwodu szkoły,
3)    II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy po przyjęciu wszystkich kandydatów z obwodu szkoła posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla zamieszkałych poza obwodem.
a)    ustala się listę kandydatów z największą liczbą punktów,
b)    przygotowuje się listę kandydatów przyjętych i nieprzyjęty oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,
4)    postępowanie uzupełniające prowadzi się w uzgodnieniu z organem prowadzącym po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
5)    Obowiązują takie same zasady postępowania uzupełniającego, jak opisane powyżej. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny.
§ 95

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§ 96

1.    Do gimnazjum przyjmuje się:
1)    z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zlokalizowanych w obwodzie gimnazjum,
2)    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zlokalizowanych poza obwodem gimnazjum – tylko w przypadku, gdy w gimnazjum są wolne miejsca.
2.    W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez Radę Pedagogiczną Szkoły
i zatwierdzoną przez Dyrektora Szkoły, uwzględniając oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Kryteria te podaje się do wiadomości kandydatów do końca marca każdego roku.
Rozdział 3. Prawa i obowiązki ucznia

§ 97


1.    Uczeń ma w szczególności prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3)    korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
5)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości sposobów kontroli postępów i osiągnięć szkolnych, informacji o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z Wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
8)    pomocy w przypadku trudności w nauce,
9)    korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego
i zawodowego,
10)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
11)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole.
2.    Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1)    W przypadku, gdy uczeń uważa, iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego rodzice (opiekunowie prawni) złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
2)    Dyrektor w ciągu siedmiu dni od jego złożenia rozpatruje zażalenie.
W przypadku zasadności złożonego zażalenia wydaje decyzję o podjęciu stosownych działań przywracających możliwość korzystania
z określonych uprawnień. W przypadku, gdy naruszenie praw ucznia spowodowało niekorzystne następstwa dla ucznia podejmuje czynności likwidujące ich skutki.

§ 98

1.    Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1)    przestrzegania przepisów obowiązujących w Szkole,
2)    podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora Szkoły i innych nauczycieli,
3)    udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
4)    regularnego korzystania z dziennika elektronicznego,
5)    dbania o schludny wygląd,
6)    przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych na terenie szkoły,
7)    właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
8)    dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz prawidłowy rozwój,
9)    dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.
2.    Ucznia obowiązuje absolutny zakaz picia alkoholu, używania narkotyków
i palenia tytoniu.

§ 98a

1.    Każdy uczeń ma prawo w trakcie pobytu w szkole do korzystania z telefonu stacjonarnego znajdującego w sekretariacie szkoły.
2.    Uczeń ma również prawo do posiadania osobistego telefonu komórkowego.
3.    Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych w czasie pobytu w szkole.
4.    W sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela bądź pracownika szkoły.
5.    Za zgodą nauczyciela uczniowie mogą także korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów, dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6.    Za zniszczenie lub zagubienie telefonu komórkowego, lub innego urządzenia multimedialnego szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

§ 98b

Procedury dotyczące postępowania wobec ucznia łamiącego zasady korzystania
z telefonów na terenie szkoły, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.
1.    Dwukrotne naruszenie zakazu korzystania z telefonu skutkuje wezwaniem do szkoły rodziców / opiekunów ucznia.
2.    W przypadku ponownego złamania przez ucznia regulaminu dotyczącego używania telefonu zostaje on skonfiskowany oraz wzywany zostaje do szkoły rodzic/opiekun dziecka i ustala się z nim zasady dalszego postępowania.
3.    Używanie telefonu komórkowego i korzystanie z niego w celu zaszkodzenia drugiej osobie.
Kiedy nauczyciele zauważą sytuację dotyczącą możliwości szkodzenia drugiej osobie, powinni:
1)    skonfiskować telefon,
2)    przekazać wychowawcy informację o możliwości popełnienia czynu karalnego.
Interwencja wychowawcy:
a)    zawiadomienie o zajściu rodzica, wezwanie go do szkoły,
b)    przejrzenie treści telefonu (w obecności ucznia - właściciela telefonu oraz jego rodzica),
c)    rozmowa z uczniami, biorącymi udział w zdarzeniu,
d)    w razie potrzeby skierowanie uczestników zajścia do pedagoga lub psychologa w celu zdiagnozowania dokładnej przyczyny zajścia,
e)    powiadomienie o wydarzeniu rodziców pozostałych uczniów biorących udział w zajściu,
f)    ustalenie kary dla właściciela telefonu/uczestników zajścia
w porozumieniu z dyrekcją szkoły,
g)    w klasie, której agresor jest członkiem, przeprowadzenie lekcji na temat konsekwencji przemocy, sposobów agresji.
4.    W sytuacji, gdy zdarzenie spowodowało poważne konsekwencje typu: uszczerbek na zdrowiu, podważyło dobre imię ofiary, szkoła powiadamia
o zdarzeniu Policję. Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.
5.    W sytuacji zachowań polegających na powtarzającym się łamaniu procedury
o używaniu telefonu komórkowego na terenie szkoły Dyrektor po konsultacji
z wychowawcą, pedagogiem, może uznać takie zachowanie za przejaw demoralizacji i obniżyć uczniowi ocenę z zachowania.
6.    Skonfiskowany telefon przechowywany będzie (odpowiednio opisany)
w sekretariacie szkoły. Po jego odbiór rodzice powinni zgłaszać się do wychowawcy dziecka, który razem z nimi uda się do sekretariatu i odbierze aparat.


Rozdział 3. Nagrody i kary

§ 99


1.    Ucznia można nagrodzić za:
1)    wybitne osiągnięcia w nauce,
2)    wzorową postawę uczniowską,
3)    reprezentowanie Szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach,
4)    działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego.
2.    Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
1)    pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
2)    pochwała wychowawcy lub Dyrektora Szkoły wobec uczniów Szkoły,
3)    list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów),
4)    nagroda rzeczowa lub pieniężna na koniec roku szkolnego.
3.    Wychowawca lub Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
4.    Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
5.    Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
6.    Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie.

§ 100

1.    Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 98, uczeń może zostać ukarany:
1)    upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy klasy (wpisane przez nauczyciela lub wychowawcę do dziennika elektronicznego
z wiadomością dla rodziców/prawnych opiekunów i Dyrektora Szkoły),
2)    naganą wychowawcy (wpisane przez wychowawcę do dziennika elektronicznego z wiadomością dla rodziców/prawnych opiekunów
i Dyrektora Szkoły),
3)    naganą udzieloną przez Dyrektora,
4)    przeniesienie do równoległej klasy,
5)    zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
6)    obniżeniem oceny z zachowania.
2.    Dyrektor Szkoły może również wystąpić do Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
3.    Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
4.    Kary z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, nakłada Dyrektor Szkoły.
5.    O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
6.    Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. Odwołanie może wnieść rodzic (opiekun prawny) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5.
7.    Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły jest ostateczne.
8.    Od kar nakładanych przez Dyrektora Szkoły przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
9.    Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków i postanowień Statutu.
10.    Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje w szczególności, jeżeli uczeń:
1)    umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie,
2)    dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia na terenie Szkoły,
3)    wszedł w kolizję z prawem,
4)    na terenie Szkoły używał narkotyków lub alkoholu,
5)    demoralizuje innych uczniów,
6)    dokonał ingerencji w dokumenty szkolne (dopuścił się fałszerstwa lub włamania do dziennika elektronicznego).
11.    Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9,
w okolicznościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.
12.    Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne przepisy.
13.    Rodzice uczniów świadomie niszczących sprzęt szkolny lub pomoce naukowe zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany sprzętu.
14.    Szczegółowe zasady korzystania z obiektów szkolnych, sprzętu oraz przebywania na terenie szkolnym w sposób zapewniający bezpieczeństwo określa Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

DZIAŁ VII.
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE


1.    Ocenianie wewnątrzszkolne reguluje zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu i jest częścią Statutu Publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu.
2.    Uczeń podlega klasyfikacji:
1)    śródrocznej i rocznej,
2)    końcowej.
3.    Ocenianiu podlegają:
1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2)    Zachowanie ucznia.
4.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikacja śródroczna odbywa się na koniec I semestru, który trwa do ostatniego dnia nauki przed feriami zimowymi, nie później jednak niż do 31 stycznia.


Rozdział 1. Ogólne zasady oceniania

§ 101


1.    Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2.    Pod pojęciem "rodzice" należy rozumieć także prawnych opiekunów ucznia.
3.    Skreślony.
4.    Zasady oceniania z religii/etyki określają odrębne przepisy.
5.    Ilekroć w danym dokumencie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów
w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego
i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. 
6.    W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny.

§ 102

1.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz formułowania ocen.
3.    Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze i nad jakimi elementami powinien jeszcze popracować, a w szczególności:
a)    informowanie o poziomie jego osiągnięć  edukacyjnych, jego zachowaniu
i postępach w tym zakresie,
b)    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d)    dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w uczeniu się, zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –wychowawczej.

§ 103

System wewnątrzszkolnego oceniania zapewnia:
1.    Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.
2.    Ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy.
3.    Wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny.
4.    Kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu.
5.    Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.
6.    Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.
7.    Budowanie przez szkołę przy współpracy z rodzicami programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych możliwości ucznia.

§ 104

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1.    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2.    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3.    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4.    przeprowadzenie egzaminów poprawkowych zgodnie z § 117;
5.    zasady realizacji projektu edukacyjnego;
6.    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 119;
7.    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania wg ustalonej skali w § 107 pkt 1 i § 124 pkt 5;
8.    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
9.    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce;
10.    ocenianie odbywa się poprzez dokonywanie wpisów w elektronicznym systemie kontroli frekwencji i postępów w nauce eSzkoła24 (dziennik elektroniczny zwany dalej e-dziennikiem);
11.    uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1)    bieżące
2)    klasyfikacyjne:
a)    śródroczne i roczne
b)    końcowe;
12.    oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców;
13.    ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej uczyć się.


Rozdział 2. Wymagania podstawy programowej

§ 105


1.    Główny element wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowią  określone
w podstawie programowej wymagania edukacyjne, czyli oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na celowym, skutecznym i świadomym działaniu
w określonych sytuacjach, przełożone na poszczególne stopnie 
     szkolne dla odpowiednich zajęć edukacyjnych.
2.    Przy opracowywaniu  wymagań edukacyjnych, nauczyciele winni uwzględnić :
a)    wymagania podstawy programowej ustalone przez Państwową Komisję Egzaminacyjną,
b)    podstawy programowe kształcenia ogólnego dla trzyletnich szkół gimnazjalnych,
c)    programy nauczania przyjęte przez radę pedagogiczną do wykorzystania w szkole,
3.    Nauczyciele przy formułowaniu wymagań edukacyjnych winni zawrzeć opisy wymagań, a także sposób przeliczania wymagań na poszczególne stopnie szkolne, kierując się zasadą opanowania przez ucznia treści nauczania i umiejętności według ich warstw :
-     koniecznej
-    podstawowej
-    rozszerzającej
-    dopełniającej
-    wykraczającej.
4.    Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują  nauczyciele poszczególnych przedmiotów (bloków zajęć edukacyjnych), uwzględniając
i przestrzegając powyższych ustaleń jak również kierując się zasadą przyrostu wiedzy i umiejętności i sprawności w ciągu roku, traktując wiadomości, umiejętności i sprawności zdiagnozowane  na początku etapu szkolnego jako stan wyjściowy.
Rozdział 3. Diagnoza potrzeb – oczekiwania względem oceniania wewnątrzszkolnego

§ 106

1.    Opracowany wg wyżej opisanych zasad wewnątrzszkolny system oceniania zapewnia:
a)    z punktu widzenia ucznia
-    takie same zasady na wszystkich przedmiotach
-    bezpieczeństwo
-    jasne i proste reguły
-    możliwość oceny własnych postępów
-    znajomość swoich osiągnięć w każdej chwili
-    możliwość porównania z innymi
-    motywację
-    dostrzeganie wszelkich postępów
-    dużą informacyjność
b)    z punktu widzenia nauczyciela
-    łatwość stosowania
-    dużą informacyjność
-    zgodność z wymaganiami podstawy programowej
-    bezpieczeństwo
c)    z punktu widzenia rodziców
-    pewność sukcesu dziecka
-    możliwość porównania osiągnięć dziecka z innymi
-    prostotę i łatwość zrozumienia
-    dużą informacyjność
d)    z punktu widzenia nadzoru
-    zgodność z wymaganiami podstawy programowej
-    porównywalność między szkołami
-    porównywalność między szkołami
-    zgodność z prawem


Rozdział 4. Szczegółowe zasady oceniania – klasy I – III gimnazjum

§ 107


1.    Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne, począwszy od klasy pierwszej, ustala się według następującej skali:
a)     stopień celujący                  -    6                        
b)     stopień bardzo dobry        -    5                            
c)     stopień dobry                      -   4
d)     stopień dostateczny           -    3
e)     stopień dopuszczający      -    2
f)     stopień niedostateczny      -    1
1a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 2 do 6.    
      Negatywna ocena klasyfikacyjna jest wyrażona stopniem 1.
2.    W dzienniku elektronicznym można ustalić wagę oceny cząstkowej w skali od 1 do 10. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów stosują wagę oceny cząstkowej wg własnych kryteriów.
3.    Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych mogą być rozszerzone o plusy (+) lub minusy  (-), które wynikają z zasad punktacji określonych przez nauczyciela, przyporządkowując im odpowiednie wartości w e-dzienniku według skali:

Ocena    6    -6    +5    5    -5    +4    4    -4    +3    3    -3    +2    2    -2    +1    1
wartość    6,0    5,75    5,25    5,0    4,75    4,25    4,0    3,75    3,25    3,0    2,75    2,25    2,0    1,75    1,25    1,0

4.    Nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku w zakładce aktywności nieprzygotowanie ucznia, brak zadania, brak stroju, brak odpowiedzi, odpowiedź poprawną, dodatkową pracę domową.
5.    Ocena wyrażać powinna:
a)    posiadaną wiedzę
b)    opanowanie umiejętności i aktywność
c)    przyrost wiedzy, umiejętności praktycznych i sprawności fizycznych.
6.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania
7.    Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
-     posiada wiedzę wykraczającą poza ramy programu
-    biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązać nowy problem
-    aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym
-    samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji, jest inicjatorem rozwiązywania problemów w pracy pozalekcyjnej
-    potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę
-    potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych
-    wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją
-    posługuje się poprawną polszczyzną
-    uczestniczy w konkursach przedmiotowych i sprawnościowych co najmniej na poziomie powiatu

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
-    w sposób zadawalający opanował wiedzę z danych zajęć edukacyjnych oraz  sprawnie posługuje się nią w samodzielnym rozwiązywaniu problemów
-    potrafi rozwiązywać zadania innego typu niż były przerabiane na lekcji
-    poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń, zjawisk charakterystycznych dla danego przedmiotu
-    postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
-    poprawnie rozwiązuje typowe zadania z danych zajęć edukacyjnych dzięki swoim wiadomościom rozumie większość materiału
-    postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań trudniejszych pod kierunkiem nauczyciela
-    aktywnie uczestniczy w lekcji
-    systematycznie przygotowuje się do lekcji, przynosi potrzebne materiały

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
-    opanował podstawowe wiadomości z zajęć edukacyjnych
-    jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności
-    w czasie lekcji wykazuje się aktywnością
-    systematycznie prowadzi zeszyt

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
-    ma poważne braki w wiedzy, ale nie przekreślają one możliwości dalszej nauki
-    polecenia na miarę swoich możliwości wykonuje chętnie
-    przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności
-    niesystematycznie przygotowuje się do lekcji
-    ma uzupełniony zeszyt i ćwiczenie

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
-    nie opanował podstawowych wiadomości z zajęć edukacyjnych, nie potrafi rozwiązywać prostych problemów nawet przy pomocy nauczyciela, jego zasób wiadomości, umiejętności i sprawności uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy
-    nie prowadzi zeszytu ani ćwiczeń lub ma braki w ich prowadzeniu.

§ 108

1.    Nauczyciele  na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
c)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2a) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa  w § 108  pkt. 1a) do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1)    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, uwzględniającym zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
2)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
3)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazujące na potrzeby takiego dostosowania – na podstawie tej opinii
4)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1)-3), który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanych przez nauczycieli i specjalistów (art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty)
5)    posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
2b) Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa § 108 pkt. 1a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,
o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2c) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2d) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
2e) Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania 
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących z uczniem zajęcia w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w pkt. 2d) może być wydana także uczniowi gimnazjum. Wniosek, o którym mowa, wraz  z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców.


§ 109

1.    Uczniowie oceniani są za :
a)    odpowiedzi ustne, w tym recytacje,
b)    odpowiedzi pisemne
-    klasówki (45 lub 90 min.) obejmujące pewien zakres materiału,
-    kartkówki do 15 min obejmujące zakres wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału,
-    sprawdziany (45 lub 90 min.) obejmujące pewien zakres materiału,
-    prace domowe,
-    testy,
-    notatki samodzielne w zeszytach lub ćwiczeniach,
-    referaty,
c)    umiejętności praktyczne
-    doświadczenia,
-    obserwacje,
-    prace plastyczne,
-    prezentacje multimedialne,
-    praktyczne wykorzystanie wiedzy,
-    wykonywanie pomocy naukowych
-    sprawność fizyczną,
-    prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
d)    umiejętności komunikatywne (prace grupowe)
e)    Każdy nauczyciel ustala odpowiednie wagi dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów i uwzględnia je w PSO.
2.    W procesie oceniania stosowane i wykorzystywane są różne metody i narzędzia pomiaru dydaktycznego. Są to testy wielopoziomowe, testy kreatywnego myślenia
i działania, wypracowania, referaty, prace domowe, wypowiedzi ustne lub inne po uprzednim uzgodnieniu z uczniami.
3.    Oceny cząstkowe wpisywane są do e-dziennika poszczególnymi kolorami według ustalonych kryteriów:
czerwony – sprawdziany, testy, dyktanda
niebieski – odpowiedzi ustne
czarny – odpowiedzi pisemne
zielony – referaty, udział w konkursie, dyktanda.
4.    W ciągu jednego tygodnia w danej klasie mogą być przeprowadzone maksymalnie
2 sprawdziany (zadania klasowe), a w ciągu jednego dnia – 1 sprawdzian (zadanie klasowe). Dopuszcza się odstępstwo od tych zasad za zgodą klasy.
5.    O terminie pisemnej pracy sprawdzającej (oprócz kartkówek) nauczyciel informuje klasę z tygodniowym wyprzedzeniem oraz dokonuje odpowiedniego wpisu
w e-dzienniku.
6.    W przypadku nieobecności nauczyciela lub znacznej liczby uczniów danej klasy
w dniu sprawdzianu, pracy klasowej termin należy ponownie ustalić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie i nie obowiązuje limit dwóch sprawdzianów w tygodniu).

§ 110

1.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę
w formie ustnej lub pisemnej jako komentarz do pracy ucznia. Sprawdzone
i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane każdorazowo uczniowi, a jego rodzicom na ich prośbę.
2.    SKREŚLONY
3.    Nauczyciel przechowuje prace pisemne do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia, po tym okresie są niszczone.
§ 111

1.    Częstotliwość oceniania:
-    odpowiedzi ustne i zadania domowe według konkretnych potrzeb i stopnia zaangażowania uczniów,
-    kartkówki z danego przedmiotu nie częściej niż jeden raz w tygodniu,
-    sprawdziany, testy, zadania klasowe - na zakończenie działu od 1 - 3 w semestrze (zapowiedziane tydzień wcześniej i uzgodnione z nauczycielami innych zajęć edukacyjnych poprzez odnotowanie tego faktu w e-dzienniku).
-     dłuższe prace domowe, wypracowania - od 3 do 6 w semestrze.

§ 112

1.    Kryteria wystawiania ocen z prac pisemnych :
-    ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone w kryteriach zajęć edukacyjnych,
-    ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 100% - 90% maksymalnej liczby punktów,
-    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 89% - 70% maksymalnej liczby punktów,
-    ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał od 69% - 50% maksymalnej liczby punktów,
-    ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał od 49% - 30% maksymalnej liczby punktów,
-    ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał mniej niż 30% maksymalnej liczby punktów.

§ 113

1.    Warunki poprawiania  cząstkowych ocen  niedostatecznych:
a)    spośród ocen cząstkowych poprawia się tylko stopnie z prac kontrolnych pisanych w szkole,
b)    prace kontrolne są obowiązkowe, jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły. Jeżeli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie pisze zaległą pracę na dowolnej godzinie po okresie dwóch tygodni, bez wcześniejszego zapowiadania jej przez nauczyciela,
c)    poprawa prac kontrolnych jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami, w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ustalonym z uczniem. Uczeń pisze ją tylko raz a uzyskana ocena zostaje wpisana
w e-dzienniku. Z poprawy pracy kontrolnej uczeń może uzyskać każdy stopień ze skali ocen,
d)    dokumentowanie faktu poprawy oceny polega na wpisaniu oceny poprawionej
w nowej kolumnie ocen z dopiskiem „poprawa”,
e)    przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej uwzględniane są obie oceny,
f)    jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej (był nieobecny) w kolumnie ocen z danej pracy klasowej wpisuje mu się „nb”.
2.    Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych
a) uczeń może ubiegać się o ocenę o 1 stopień wyższą od oceny proponowanej,
b) uczeń w okresie od uzyskania informacji o ocenie proponowanej do 5 dni przed  planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej uzyskuje z bieżących ocen przynajmniej taką ocenę, o jaką się stara,
c) uczeń w w/w terminie zaliczy materiał wyznaczony przez nauczyciela,
d) uczeń przestrzega zapisów w pkt. 1,
e) uczeń ma prawo do postępowania wg par. 118.

§ 114

1.    Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mają prawo wyboru formy poprawienia oceny z zastrzeżeniem par. 113.
2.    Uczniom, o których mowa w pkt. 1, nauczyciel może wydłużyć czas przygotowania się do poprawy .
3.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 115

1.    Nauczyciel wychowania fizycznego na prośbę rodziców może zwolnić ucznia
z wykonywania ćwiczeń na jednostkowych lekcjach, a dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
4.    Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
5.    W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 4, posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
 przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

§ 116

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wg skali określonej w par. 107 pkt. 1.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na koniec I semestru.
3. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy pierwszej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen rocznych klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych  wg skali zawartej w par. 107 pkt. 1.
4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
6.Uczeń, który uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od  oceny niedostatecznej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem      § 117 pkt 9 i § 124 pkt 18.
7. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyska ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, także tych, których realizację zakończyło się w klasach programowo niższych, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpi do powszechnego
i obowiązkowego sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych odrębnymi przepisami z zastrzeżeniem § 124 pkt 18.
7a) Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
o której mowa w pkt. 7, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
7b) Uczniowi, który uczęszcza na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, której mowa w pkt. 7a), wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
7c) O ukończeniu gimnazjum przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami.
8. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Uzyskany wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.
9. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna roczna może być zmieniona tylko
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 117 pkt. 9 i § 118.
10. Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy.
11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
12. Począwszy od klasy I gimnazjum, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75  oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem (z zastrzeżeniem § 117
pkt. 7) .
13. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt. 12,  wlicza się także roczne oceny uzyskane
z tych zajęć;
1)  skreślony.
14. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.
15. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie  edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów,
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z  par. 116,
ust. 17.
16. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy I gimnazjum, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z  par. 116 ust. 17.
17. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
18. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
19. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
20. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 6, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem par. 117 pkt. 9.
21. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.


Rozdział 5. Egzamin poprawkowy

§ 117


1.    Począwszy od klasy I gimnazjum uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego,
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5.    Nauczyciel  egzaminujący wymieniony w punkcie 4b może być na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolniony
z udziału pracy komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
-    skład komisji
-    termin egzaminu poprawkowego
-    pytania egzaminacyjne
-    wynik egzaminu poprawkowego
-    ocenę ustaloną przez komisję
        Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
8.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 9.
9.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej  ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, będą realizowane w klasie programowo wyższej.(dodano: 07-10-2016, odsłon: 856)
  

  

  

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2019/2020

 Publiczne Gimnazjum 

  

Statut Publicznego Gimnazjum

 Nasza szkoła 


 Adres 


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

 Galeria 


 Linki 

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
 Pogoda 

 Konto użytkownika 
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0149
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2019 Jan Bańkowski