Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej cz.1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu 

 Menu strony 
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
 Szkoła Podstawowa 

 Szkolnik 

  

Statut Szkoły Podstawowej

 Foto galeria 


 Kontakt 

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

 Zapraszamy 

 Kalendarz 
 Administrator 

janbankowski@wp.pl

  

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej cz.1

 

Znak: SPNL- 4014- 1/2015

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W

NOWYM LUBLIŃCU

 

SPIS TREŚCI:

 I.          Założenia podstawowe Programu Wychowawczego.

II.          Misja szkoły.

III.          Wizja szkoły.

IV.          System wartości zawarty w Programie Wychowawczym.

V.          Naczelny cel wychowania.

VI.          Dziedziny działalności Szkoły Podstawowej.

VII.          Plan działań wychowawczych.

VIII.          Harmonogram stałych imprez i uroczystości szkolnych.

IX.          Podsumowanie.

 

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

1.    Każdy członek społeczności szkolnej, od dyrektora do nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż do pozostałych pracowników szkoły jest osobą, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie.

 

2.    Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie za sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory.

 

3.    Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami - wychowują swoją osobowością i zachowaniem.

 

4.    Zasadą wszystkich członków wspólnoty szkolnej winien być brak obojętności.

 

5.    Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka
i uczestniczenie w zajęciach.

 

6.    Szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym kraju. Wybory polityczne są sprawą osobistą uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

7.    Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.

 

8.    Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a zatem nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia. Oznacza to, że nauczyciele będą rozwijali osobowość ucznia, wykorzystując przede wszystkim zajęcia edukacyjne.

MISJA SZKOŁY

Odpowiedzialność, pracowitość, solidne wykształcenie i zaradność podstawą sukcesu życiowego naszych absolwentów.

Jesteśmy otwarci na potrzeby dziecka, rodziny i środowiska, oferujemy profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, gwarantujemy życzliwość i dyskrecję.

WIZJA SZKOŁY

1.   Dysponujemy wykwalifikowaną i wyspecjalizowana kadrą pracowników pedagogicznych.

2.   Kadrę cechuje dynamiczny profesjonalizm.

3.   Służymy pomocą pedagogiczną dziecku oraz doradczą rodzinie.

4.   Jesteśmy otwarci i tolerancyjni wobec potrzeb klientów szkoły.

5.   Zespołowo rozwiązujemy problemy.

6.   Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

7.   Wszyscy kreujemy pozytywny wizerunek szkoły.

8.   Modernizujemy bazę i warunki pracy.

9.   Ulepszamy organizację pracy i sposób administrowania szkołą.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców.

 

W oparciu o przyjętą wizję i misję szkoły program:      

1.   Rozwija osobowość naszych uczniów.

2.   Pomaga rozwijać ich talenty.

3.   Zapewnia atrakcyjne zajęcia.

4.   Daje poczucie sukcesu na miarę możliwości ucznia.

5.   Wychowuje w duchu miłości, mądrości, patriotyzmu, dyscypliny
i szacunku dla innych ludzi.

6.   Zapoznaje z historią Polski i Europy oraz historią, tradycjami
i obrzędami naszego regionu.

7.   Umożliwia zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności, pozwalających sprostać wymogom XXI wieku.

8.   Zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala reagować
i przeciwdziałać wszelkim formom agresji i wandalizmu.

 

Chcemy, aby nasza szkoła była najlepszą w gminie.

 

SYSTEM WARTOŚCI ZAWARTY

W PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM:

W naszej pracy zdecydowaliśmy się kłaść szczególny nacisk na wytworzenie u uczniów umiejętności pozwalających na:

 • Odkrywanie osobistych wartości i celów życiowych, poszukiwanie własnego miejsca w świecie.
 • Rozbudzanie potrzeby wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.
 • Rozwijanie w sobie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania , jak i całej edukacji na danym poziomie.
 • Dostrzeganie własnej godności i poszanowania godności innych.
 • Kształcenie umiejętności godzenia dobra własnego z dobrem innych.
 • Docenianie wartości przyrody i rzeczy nas otaczających.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za słowo.
 • Konstruowanie relacji z innymi, opartych na empatii, otwartości, gotowości do słuchania i rozumienia innych oraz wyrzeczeniu się agresji w każdej postaci.
 • Kształtowanie postaw miłości, przyjaźni i tolerancji.
 • Rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Kształtowanie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywanie się do życia w rodzinie,
  w społeczności lokalnej i w państwie w duchu patriotyzmu, wzbogacając swe doświadczenia o poznanie własnego dziedzictwa kulturowego.
 • Rozumienie i przeżywania dziedzictwa kultury i tradycji państwowej.

 

NACZELNY CEL WYCHOWANIA:

Wychowanie zgodnie z przyjętym wyższym systemem chrześcijańskich wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych.

 

CELE OGÓLNE:

1.   Budowanie rzetelnych podstaw wiedzy, rozbudzanie pasji poznawczych i zainteresowań.

2.   Wdrażanie do pracy nad własnym rozwojem (samowychowanie).

3.   Pomoc w zrozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

4.   Wychowanie ku wyższym wartościom (prawdy, dobra, piękna, miłości, sprawiedliwości, wolności).

5.   Pokazywanie wpływu codziennych decyzji, wyborów, stawianych celów i dróg ich osiągnięcia na zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu i społeczeństwie.

6.   Wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających:

-          zachowaniu zdrowia,

-          życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym
i społecznym (aktywny udział w życiu rodziny, grupy, klasy, szkoły, środowiska, kraju).

7.   Zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym miejscowości, regionu, kraju, Europy i świata.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

-          znajduje w szkole możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego,

-          wyrabia sobie motywacje do nauki oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

-          pracuje nad własnym rozwojem, budując swój własny  system wartości, oparty na wyższym systemie wartości, rozwija swoje pasje i zainteresowania,

-          akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,

-          stara się być twórczy i aktywny - potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanuje tych, którzy mają odmienne poglądy,

-          rozwija dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie,

-          uczy się rzetelnie pracować, wyrabia sobie szacunek do pracy, zaradność i odpowiedzialność,

-          potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji,

-          umie oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez masmedia,

-          zna i szanuje historię, kulturę i tradycje narodowa z jej regionalnym  bogactwem,

-          przygotowuje się do życia w rodzinie, w środowisku lokalnym,
w swojej Ojczyźnie i w społeczności europejskiej.

 

DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

1.   Zadania wychowawcze każdego nauczyciela.

2.   Rola i zadania wychowawców klasowych.

3.   Współpraca wychowawcza z rodzicami.

4.   Edukacja prozdrowotna.

5.   Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

6.   Kultywowanie obyczajów i zwyczajów szkolnych.

7.   Edukacja regionalna i europejska.

8.   Edukacja ekologiczna.

9.   Wychowanie do życia w rodzinie.

10.    Wychowanie medialne i czytelnicze.

11.    Cele wychowawcze samorządu uczniowskiego.

12.    Współpraca wychowawcza z organizacjami i instytucjami lokalnymi.           

 

1. ZADANIA WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA

1.       Stosowanie zróżnicowanych, inspirujących form i metod pracy.

2.       Kształtowanie nawyków dokonywania samooceny i samokontroli. Pomoc w poznawaniu siebie, w poszukiwaniu własnego "ja". Wspieranie przy tworzeniu przez młodego człowieka jego systemu wartości.

3.       Ukazywanie możliwości zastosowania nabytej wiedzy w życiu codziennym.

4.        Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy.

5.       Zachęcanie uczniów do bliższego poznawania samego siebie.

6.       Kształcenie umiejętności wyrabiania dyscypliny wewnętrznej ucznia, rzetelności i odpowiedzialności.

7.       Odpowiedni dobór treści programowych dla uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

8.       Wyzwalanie inicjatyw twórczych.

9.       Wzbudzanie zainteresowania słowem pisanym.

10.    Prowadzenie szkolnych konkursów przedmiotowych.

11.    Udzielanie uczniom pochwał, wręczanie nagród i dyplomów najlepszym jako czynnika mobilizującego do pracy.

12.    Ukazywanie najlepszych uczniów szkoły.

13.    Kierowanie się dobrem ucznia i uszanowanie jego godności osobistej.

14.    Reagowanie na zachowanie ucznia, również poza szkołą: dostrzeganie postawy pozytywnej i negatywnej.

15.    Dbanie o godność zawodową i dobre imię szkoły.

16.    Rzetelne wykonywanie obowiązków; stawianie wymagań nie tylko uczniom, ale również sobie.

17.    Wyzwalanie u uczniów postawy sumienności i odpowiedzialności za każde podjęte zobowiązanie.

18.    Troska o wychowawczy klimat szkoły (estetyka, poczucie prawdy).

19.    Kształtowanie postawy dialogu i tworzenie klimatu zaufania.

20.    Systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego.

 

 

2. ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

Wychowawca systematycznie pracuje nad wytworzeniem prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.

1.       Poznaje predyspozycje, zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dba o ich rozwój na terenie szkoły, współpracując z innymi nauczycielami.

2.       Integruje rodziców i angażuje ich do pracy na rzecz klasy i szkoły.

3.       Organizuje i współorganizuje imprezy klasowe: wycieczki, spotkania okolicznościowe, wyjazdy do instytucji kulturalnych. Dba o integrację zespołu klasowego poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości
i spotkań uzgodnionych z uczniami.

4.       Pomaga w organizacji form pomocy koleżeńskiej.

5.       Wskazuje i propaguje ciekawe formy spędzania wolnego czasu.

6.       Wprowadza właściwe stosunki interpersonalne: uczeń - wychowawca:

a)   jest do dyspozycji ucznia,

b)   zachowuje dyskrecję w sprawach dotyczących sytuacji rodzinnej
i życiowej ucznia.

7.       Rozwiązuje konflikty w zespole klasowym w sposób, który uzna za najbardziej odpowiedni.

8.       Reaguje i przeciwdziała wszelkim formom agresji i wandalizmu.

9.       Dba o rozwój życia klasowego, tworząc serdeczną atmosferę wśród uczniów sprzyjającą koleżeństwu i przyjaźniom.

10.    Czuwa nad postępami w nauce swoich wychowanków, analizuje frekwencję i zachowanie:

a)   współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie,

b)   pozostaje w kontakcie z rodzicami,

c)   zna sytuację domową, zdrowotną i pozaszkolną ucznia,

d)   udziela pochwał, wyróżnień, podpowiada kierunki poprawy,

e)   reaguje na sytuacje negatywne.

11.    Opracowuje w oparciu o "Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej" klasowy plan wychowawcy (w porozumieniu z uczniami
i rodzicami). Przygotowuje tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.

12.    Organizuje zebrania klasowe z rodzicami (zespołowe i indywidualne).

13.    Prowadzi prawidłowo i systematycznie dokumentację klasową.

14.    Współpracuje z wykwalifikowanymi osobami oraz odpowiednimi instytucjami w ramach profilaktyki uzależnień.

15.      Wdraża w życie takie pojęcia jak: koleżeństwo, przyjaźń, tolerancja, patriotyzm.

 

3. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI

1.       Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają w stosunku do swoich dzieci rodzice.

2.       Rodzice uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły podstawowej i ustosunkowują się do jego założeń.

3.       Organizowanie spotkań dyrektora i nauczycieli z rodzicami 3 - 4 razy
w roku szkolnym. Poruszone wówczas powinny być następujące tematy:

a)   o charakterze informującym np. dotyczące:

-          ocen,

-          zachowania,

-          podejmowanych zadań wychowawczych i edukacyjnych,

-          bieżących spraw szkoły,

b)   wnoszące wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa, np.:

-          rozporządzenia MEN, akty prawne z zakresu praw dziecka, bezpieczeństwa,

-          podstawowe prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku 6 - 13 roku życia,

-          przyczyny niepowodzeń szkolnych i sposoby radzenia sobie
z nimi,

-          przyczyny występujących obecnie zaburzeń w zachowaniu (agresja, uzależnienia, nerwice),

-          patologie społeczne (sekty, alkoholizm, narkomania),

c)   kształcące umiejętności wspierania rozwoju dziecka:

-          rozeznanie potrzeb uczniów,

-          poznanie sposobów zaspokajania potrzeb,

-          kierowanie procesem uczenia się,

-          organizacja czasu pracy i czasu wolnego,

-          umiejętność porozumiewania się z uczniem i osobami dorosłymi,

-          radzenie sobie z konfliktami i negatywizmem ucznia.

4.       Zapraszanie na rozmowy indywidualne rodziców, których dziecko przekroczyło statut szkoły (zachowanie dyskrecji).

5.       Włączanie rodziców w organizację czasu wolnego uczniów np. rodzice opiekunami na dyskotekach, wycieczkach itp.

6.       Organizowanie z udziałem rodziców spotkań opłatkowych lub wielkanocnych.

7.       Zapraszanie rodziców na szczególnie ważne dla szkoły uroczystości.

8.       Organizowanie wystaw prac uczniowskich i ukazanie rodzicom możliwości tkwiących w ich dzieciach.

9.       W razie potrzeby ogólne zwrócenie uwagi rodzicom na potrzebę dbania
o odpowiedni strój i wygląd ucznia.

10.    Wspieranie rodzica pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

11.    Okazjonalna współpraca wychowawców rodzicami np. przy organizowaniu spotkania pokoleń.

 

4. EDUKACJA PROZDROWOTNA

 

1.       Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem.

2.       Profilaktyka uzależnień - prelekcje, rozmowy itp. Ukazywanie zagrożeń ze strony nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii.

3.       Promowanie zdrowego stylu życia: spędzanie wolnego czasu na zabawach ruchowych, zdrowe odżywianie, dbanie o higienę. Ukazanie znaczenia ruchu i rekreacji dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

4.       Przekazanie wiadomości o sposobach zachowania się w przypadku zetknięcia się z przedmiotami niebezpiecznymi (np. materiały łatwopalne).

5.       Organizowanie konkursów międzyklasowych, klasowych czy wystaw plastycznych tematycznie związanych ze zdrowiem człowieka.

6.       Udzielanie informacji o stanie zdrowia uczniów Radzie Pedagogicznej.

7.       Ciągłe przypominanie o zasadach poruszania się uczniów po drogach publicznych.

8.       Uświadamianie znaczenia i nauczanie prawidłowej organizacji pracy
i gospodarowania czasem wolnym.

9.       Diagnozowanie środowiska wychowawczego w wyżej wymienionych treściach - ankiety, wywiady, rozmowy.

10.    Współpraca z przychodnią rejonową zdrowia w Cieszanowie.

11.    Utrzymanie ścisłego kontaktu z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
i Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

 

5. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

1.       Uświadamianie ogromnego znaczenia patriotyzmu i budzenie uczucia patriotyzmu.

2.       Podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, a także walorów, przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju oraz osiągnięć gospodarczych.

3.       Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

4.       Poszanowanie dla tradycji i historii.

5.       Kształtowanie postaw patriotycznych i aktywnej postawy obywatelskiej.

6.       Przygotowywanie uroczystości związanych ze świętami narodowymi, państwowymi, lokalnymi.

7.       Przybliżanie literatury i sztuki o charakterze historyczno - patriotycznym np. wspólne wyjazdy do kina na seanse o tematyce patriotycznej, wycieczki "przybliżające oblicza" ojczyzny.

8.       Uczenie szacunku dla symboli narodowych, religijnych, szkolnych.

9.       Uczenie trudnej sztuki tolerancji.

10.    Kształtowanie postaw szacunku dla innych narodów i kultur.

11.    Wyjaśnianie spraw związanych z wejściem Polski do struktur europejskich.

12.    Kształtowanie mentalności pokojowej (wyrabianie umiejętności zawierania kompromisów, wybaczania krzywd, zwalczania egoizmu).

13.    Kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość
i swój kraj.

14.    Kształcenie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc przy tym umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych.

15.    Wzmacnianie więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym, ochrona wspólnego dziedzictwa.

16.    Uczenie dostrzegania potrzeb i praw własnych oraz innych osób.

17.    Kształtowanie postaw proobronnych młodzieży.

 

6. KULTYWOWANIE ZWYCZAJÓW I OBYCZAJÓW SZKOLNYCH

1.       Każda akademia szkolna poświęcona uroczystościom państwowym rozpoczynana jest odśpiewaniem hymnu Polski "Mazurek Dąbrowskiego".

2.       Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

3.       Pasowanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

4.       Pożegnanie uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej

5.       Spotkania opłatkowe.

6.       Opłatkowe Spotkanie Pokoleń.

7.       Zabawa andrzejkowa, choinkowa, "święto pieczonego ziemniaka".

8.       Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

9.       Wycieczki rowerowe.

10.    Konkursy o różnej tematyce uczące tzw. "zdrowej" rywalizacji.

 

7. EDUKACJA REGIONALNA I EUROPEJSKA

1.       Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej przez:

a)   poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu (ślady przeszłości geologicznej, flora i fauna itp.);

b)   poznanie przeszłości rodziny (skąd przybywamy, nasze korzenie); wzbudzanie szacunku dla członków rodziny;

c)   zapoznanie z historią, tradycją i kulturą rodzinnej miejscowości, gminy, powiatu, regionu (m.in. przez udział w wycieczkach, spotkania z ciekawymi ludźmi);

d)   ukazywanie sylwetek ludzi wpływających na wizerunek naszego regionu, naszej miejscowości;

e)   zgłębianie wiedzy na temat zabytków naszego regionu;

f)    poznanie historii przydrożnych krzyży w rodzinnej miejscowości;

g)   prowadzenie kroniki szkolnej jako świadectwa dokonań szkoły.

2.       Przybliżanie kultury i tradycji innych narodów, nauka tolerancji i poczucia przynależności do tradycji europejskiej.

3.       Poznawanie historii integracji europejskiej.

4.       Przybliżanie kultury, historii i współczesnych problemów krajów europejskich.

5.       Zainteresowanie nauką języków obcych.

 

8. EDUKACJA EKOLOGICZNA

1.       Uświadamianie uczniom znaczenia środowiska naturalnego i konieczności dbania o jego zachowanie.

2.       Podejmowanie działań proekologicznych: codzienna dbałość o najbliższe otoczenie.

3.       Uczenie zachowań w kontaktach z przyrodą. Organizowanie wycieczek do obszarów chronionych prawnie w celu ukazania praw, którymi rządzi przyroda, jak również obszarów zagrożonych degradacją.

4.       Dokonywanie wraz z uczniami krytycznej analizy relacji pomiędzy działalnością człowieka, a stanem środowiska.

5.       Ukazywanie miejsc w najbliższym otoczeniu zagrożonych degradacją.

6.       Przekazanie wiadomości na temat możliwości i sposobów podejmowania działań proekologicznych na swoim terenie.

7.       Organizowanie wystaw, opracowywanie ciekawych gazetek o treści ekologicznej.

 

9. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

1.       Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.

2.       Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną opartych na miłości, zrozumieniu, akceptacji.

3.       Przygotowanie uczniów do okresu dojrzewania i pozytywnego przyjęcia jego przejawów fizycznych i psychicznych.

4.       Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości.

5.       Istota dojrzałości psychicznej moralnej i społecznej. Więcej mieć czy bardziej być?

6.       Przygotowywanie do świadomego założenia rodziny poprzez określanie roli i zadań członków rodziny oraz cech rodziny szczęśliwej. Pomoc wychowawcy, pedagoga lub innej kompetentnej osoby w kształtowaniu właściwej hierarchii wartości w zakresie funkcji opiekuńczej, emocjonalnej i prokreacyjnej rodziny.

7.        Rozmowy na temat miłości prawdziwej, ofiarnej, wiernej i czystej.

 

10. WYCHOWANIE MEDIALNE I CZYTELNICZE

1.       Uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów.

2.        Uczenie nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej.

3.        Uczenie krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych.

4.        Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej.

5.        Wyrabianie nawyku sięgania po książkę, jako unikalną formę kontaktu
z dorobkiem kultury, myśli i słowa, co jest ważne w dobie ekspansji mediów elektronicznych.

6.       Wskazywanie pozytywnych możliwości korzystania z internetu, które ułatwiają dostęp do informacji rozwijających umiejętności w wielu dziedzinach, wzbogacenia zasobu wiedzy oraz zdobywania nowych doświadczeń.

7.       Ukazywanie zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z internetu, takich jak: uzależnienie od internetu, wirtualna agresja i przemoc, kradzież danych i oszustwa, pornografia, gry internetowe.

 

11. SAMORZĄDNOŚĆ  UCZNIOWSKA  JAKO  METODA  PRACY

WYCHOWAWCZEJ                   

Samorząd uczniowski :

1.       współdecyduje o wszystkich sprawach dotyczących wychowania
w szkole;

2.       współpracuje z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, samorządami klasowymi, ZHP i innymi organizacjami działającymi
w szkole;

3.       ma prawo organizować: apele, imprezy kulturalne i rozrywkowe (organizować czas wolny), konkursy, prowadzić dyżury, odbywać zebrania, organizować działalność propagandową pielęgnować tradycje szkoły;

4.       w procesie dydaktyczno - wychowawczym może organizować tzw. pogotowie uczniowskie (pomoc koleżeńską);

5.       w swojej pracy uwzględnia opinie i propozycje dyrekcji, Rady Pedagogicznej i całej społeczności uczniowskiej;

6.       ma prawo wybrać nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu;

7.       wdraża do samodzielnego myślenia i działania, uczestniczenia

w podejmowaniu decyzji i w ich wspólnej realizacji.                         

 

12. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI

1.       Spotkania młodzieży z przedstawicielami samorządu poświęcone aktualnym problemom środowiska.

2.       Rozwiązywanie problemów związanych z patologią, przy współudziale odpowiednich komisji lub organów czy instytucji tj. Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Zdrowia (doradztwo, profilaktyka), policja, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

3.       Przy realizacji zadań Szkoła współpracuje z:

a)   Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie;

b)   Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

c)   Gminną komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

d)   Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Lublińcu,

e)   Biblioteką i Wiejskim Domem Kultury w Starym Lublińcu;

f)    Ośrodkiem Zdrowia w Cieszanowie;

g)   Stowarzyszeniem „Kresy ...";

h)   Towarzystwem Przyjaciół Lublińca;

i)     Ludowym Klubem Sportowym „Zalew" Stary Lubliniec;

j)    Stowarzyszeniem Inicjatyw Oświatowych „Brusienka";

k)     innymi szkołami.

Plan działań wychowawczych został podzielony na cele wychowania i efekty wychowawcze w poszczególnych klasach.

 

I ETAP KSZTAŁCENIA (KLASY I - III)

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIERWSZEJ

Cel wychowania:

Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.   

                            

Oczekiwane efekty działań wychowawczych:

 • Ma poczucie przynależności do klasy jako ważnego jej ogniwa.
 • Chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej.
 • Współtworzy i respektuje normy grupowe.
 • Doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działanie grupy.

 

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.

Poznajemy się przez zabawę.

 

1. Gry i zabawy integrujące np.

 • Jak masz na imię?
 • Pozwólcie że się wam przedstawię.

2. Organizujemy i bierzemy udział w uroczystościach klasowych np.

 • urodziny, imieniny,
 • pasowania na ucznia,
 • mikołajki,
 • opłatek klasowy.

♠ wychowawca

♠ rodzice

♠ Rada rodziców

♠ katecheta

 

 

▪ Obserwacje:

-    wychowawcy,

-    rodziców.

 ▪ Rozmowy:

-    Wychowawca → rodzice.

▪ Metody projekcyjne -zdjęcia.   

 

2.

Tworzymy grupy zadaniowe.

 

1. Należymy do Klasowego klubów przyjaciół:

Kwiatów, Porządku, Gazetki, Biblioteki itp.

2. Ustalamy zakres  obowiązków.

3. Oceniamy swoja pracę w wykonywanych zadaniach.

♠ wychowawca

♠ uczniowie

♠ bibliotekarz

▪ Analiza dokumentów klasowych.

▪ Analiza wytworów pracy dzieci

 

3.

Prezentujemy się innym.

 

1. Ekspresja:

 • teatralna - dla społeczności szkolnej,
 • plastyczna - wystawy prac plastycznych,
 • muzyczna - koncerty kolęd, piosenki regionalne.

2. Wspólna ocena naszych działań i osiągnięć.

 

♠ wychowawca

♠ uczniowie

♠ rodzice

♠ katecheta

♠ Rada Rodziców

 

▪ Ankieta dla rodziców.

▪ Analiza wytworów dzieci.

▪ Rozmowy o przeżyciach dzieci podczas działań.                       

 

 

4.

Dbamy o higienę osobistą i higienę otoczenia.

 

1. Znamy i przestrzegamy zasady,  higieny osobistej.

2. Dbamy o higienę otoczenia - sali lekcyjnej, korytarz, podwórka szkolnego.

3. Uczestniczymy w akcji  „Sprzątanie Świata".

4. Zbieramy śmieci i sortujemy je.

5. Uczestniczymy w zbiórce makulatury i aluminium.

♠ wychowawca

♠ rodzice

♠ zespół klubu porządkowego

 

 

▪ Obserwacje wychowawcy.                                                     

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY DRUGIEJ

Cel wychowania:

Zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje.      

Oczekiwane efekty oddziaływań wychowawczych:

 • Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu.
 • Nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe.
 • Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

 

 

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.

 

Mianowanie mistrzów kultury.

 

Ułożenie zakresu obowiązków „Mistrzów kultury".

Prowadzimy konkurs klasowy „Klasowy mistrz kultury" (wykazanie się każdego ucznia gotowością otrzymania tytułu).

 

 

♠ wychowawca

♠ indywidualnie    każdy uczeń

♠ rodzice

▪ Analiza dokumentów.

▪ Wychowawca

▪ Uczniowie

2.

 

Poznajemy regulaminy zachowania w  instytucjach publicznych i stosujemy się do nich.

 

1. Bierzemy udział w imprezach kulturalnych m.in.

 • spektakl teatralny,
 • seans filmowy,
 • wystawa muzeum.

2. Strojem i zachowaniem respektujemy ich regulaminy.

3. Korzystamy z biblioteki szkolnej i publicznej.

4. Poznajemy piękno naszej ojczyzny (wsi, regionu, kraju):

 • wycieczka krajoznawczo - turystyczna,
 • biwak.

5. Odpowiednio zachowujemy się w miejscach kultu religijnego.

 

♠ rodzice               ♠ dyrektor Szkoły      

♠ wychowawca

♠ bibliotekarz

♠ katecheta

 

▪ Obserwacja i ocena z zachowania - karty obserwacji,

▪ rodzice,

▪ wychowawca,

▪ pracownicy instytucji kulturalnych.

▪ Analiza dokumentów i obserwacja:

bibliotekarz,

wychowawca

rozmowy z rodzicami, wytwory plastyczne dzieci.

3.

Tworzymy i uczestniczymy w kultywowaniu tradycji szkoły, wsi, regionu i państwa.

 

1. Redagujemy „Kalendarium Ważnych Dat" - sporządzenie linii czasu z oznaczeniem ważnych dat i planowanych odnośnie tego działań klasowych, grupowych, indywidualnych.

2. Bierzemy udział w ważnych uroczystościach klasowych czy szkolnych.

♠ rodzice,               ♠ dziadkowie,

♠ wychowawca   

♠ dyrektor szkoły

♠ Rada Rodziców

 

▪ Analiza dokumentów szkoły.

▪ Dyrektor.

▪ Wychowawca.

▪ Rada Rodziców.

▪ Obserwacje dokonań uczniów,

ankiety dla rodziców.

4.

Znamy i stosujemy formy dobrego zachowania w miejscach  publicznych.

 

 

 

1. Jak się mamy zachować będąc w:

 • środkach komunikacji publicznej,
 • instytucjach użyteczności publicznej.

2. Wycieczki tematyczne np. na pocztę, do ośrodka zdrowia, do sklepu.

3. Odpowiednio zachowujemy się w miejscach kultu religijnego.

♠ wychowawca

♠ rodzice

♠ pracownicy instytucji

♠ katecheta

▪ Obserwacje wychowawcy, pracowników.

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY TRZECIEJ

Cel wychowania:

Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.

 

Oczekiwane efekty działań wychowawczych:

 • Zna i rozumie pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność.
 • Dostrzega różnice miedzy ludźmi i akceptuje je.
 • Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje.
 • Zna formy odmawiania innym osobom.
 • Jest świadome swoich praw.
 • Wie do kogo może zwrócić się o pomoc.

 

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.

Układamy naszą Konwencję Praw Dziecka.

1. Wymyślamy i zapisujemy ważne dla nas dzieci prawa - burza mózgów.

2. Wykonujemy gazetkę ścienną.

♠ wychowawca

♠ uczniowie

 

▪ Sondaż wśród dzieci dotyczący potrzeby informowania o prawach.

2.

Tworzymy Mapę Przyjaciół Dzieci.

 

1. Organizujemy spotkania z osobami i instytucjami wspomagającymi szkołę: pracownikiem poradni psychologiczno - pedagogicznej, higienistką, lekarzem, policjantem.

2. Przedstawiamy na gazetce osoby i instytucje pomagające dzieciom ich adresy, numery telefonów i sposoby dotarcia do nich.

♠ wychowawca

♠ rodzice

♠ dyrektor szkoły

♠ uczniowie

 

▪ Analiza dokumentów.

▪ Gazetka ścienna.

3.

 

Uczymy się egzekwować swoje prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prawidłowo oceniamy sytuacje, stosowanie gier dydaktycznych umożliwiających rozróżnienie dobra od zła w różnych sytuacjach życia codziennego.

2. Trenowanie różnych sposobów reakcji - symulacja, czyli odgrywanie ról zgodnie z ich realizacją w prawdziwym świecie.

 

♠ wychowawca

♠ katecheta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Rozmowy z rodzicami.

▪ Wychowawca

▪ Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Przekonujemy innych do Konwencji Praw Dziecka.

 

1. Zapoznanie dzieci i dorosłych z prawami dziecka - różne formy ekspresji:

 • teatralna - przedstawienie z okazji Dnia Dziecka,
 • plastyczna - plakaty,
 • muzyczna - piosenki.

2. Urządzamy Sejmik Koleżeński - odgrywanie ról rodziców, nauczycieli, uczniów przez nich samych.

♠ wychowawca

♠ nauczyciele

  przedmiotów    artystycznych

♠ rodzice

▪ Ankietowanie

rodziców i dzieci.

 

II ETAP KSZTAŁCENIA (KLASY IV - VI)

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY CZWARTEJ

Cel wychowawczy:

Dziecko wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.

 • Oczekiwane efekty oddziaływań wychowawczych:
 • Zna i w praktyce stosuje zasady aktywnego słuchania.
 • Potrafi jasno i konstruktywne formułować wypowiedzi.
 • Używa komunikatu JA jako zwrotu przedstawiającego odczucia nadawcy.
 • Potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje potrzeby, sądy
  i oczekiwania.

 

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.

Uczymy się aktywnie słuchać.

 

1. Poznajemy techniki ułatwiające aktywne słuchanie:

 • odzwierciedlanie uczuć,
 • dowartościowywanie,
 • objaśnianie.

2. Korzystanie z nagrań -dobór repertuaru i uzasadnienie trafności w drodze dyskusji.

♠ nauczyciele

♠ wychowawca

 

▪ Rozmowy z nauczycielami.

▪ Testy i sprawdziany rozumienia tekstów mówionych:

- wychowawca

- nauczyciele

- samokontrola    uczniów.

2.

 

Poznajemy zasady sprzyjające jasności wypowiedzi.

 

1. Poznajemy zasady komunikowania się i przyczyny zakłóceń:

 • Zabawy typu „Głuchy telefon" - analiza przyczyn błędów.
 • Określenie cech jasnego wypowiadania się: intonacja głosu, szybkość mówienia, język wypowiedzi itp.

2. Nagrywamy audycję radiowa na wybrany temat - praktyczne wykorzystanie poznanych zasad jasności wypowiedzi.

 

♠ nauczyciele

♠ wychowawca

 

▪ Rozmowa z uczniami:

- wychowawca

- nauczyciele

- rodzice.   

▪ Sondaż wśród uczniów  i nauczycieli                   (j. polskiego, muzyki).

3.

Uczymy się mówić to co czujemy i rozumieć uczucia innych.

 

1. Uczymy się używać komunikatu JA w sytuacjach trudnych:

 • Ja czuję... - wskazuje konkretne uczucie,
 • Kiedy ty... - przedstawienie konkretnego zachowania wywołującego daną emocję,
 • Ponieważ... - opisanie pojawienia się takich emocji u nadawcy.

2. Poznajemy sposoby odczytywania „mowy ciała"

 • Ćwiczenia typu „Co mówi ta twarz", „Co czuł, co myślał".

♠ nauczyciele

♠ wychowawca

▪ Obserwacje:

wychowawca,

nauczyciele,

rodzice.

4.

Uczymy się wyrażać prośby, sądy i oczekiwania.

 

Uczymy się wyrażać swoje zdanie;

 • symulacje sytuacji domowych, szkolnych, pomagające odegrać role asertywnych postaw, ćwiczenia w umiejętnym wyrażaniu i obronie własnych sadów, opinii i swoich praw.

♠ wychowawca

▪ Obserwacje:

wychowawca,

nauczyciele,

rodzice.

 

 

 

5.

 

Fundamentalne. elementy wychowania

(w skali regionu).

 

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, szacunku dla mniejszości narodowych, różnych wyznań, poszanowania dla przyrody i praw nią rządzących.

 

♠ wychowawca

♠ nauczyciele  poszczególnych przedmiotów

♠ rodzice

 

▪ Obserwacje:

wychowawca,

nauczyciele,

rodzice.

6.

Wdrażanie do pełnego we Mszy Świętej

 

1. Czytanie czytań i śpiewanie psalmów podczas Mszy Świętej.

2. Nagradzanie systematycznego uczestnictwa w nabożeństwach:

-          różańcowym,

-          wielkopostnych,

-          majowym.

 

♠ uczniowie

♠ katecheta

♠ rodzice

 

▪ Obserwacje:

katecheta, wychowawca,

nauczyciele,

rodzice, dyrektor szkoły.

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIĄTEJ

                         

Cel wychowania:

Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować.

 • Oczekiwane efekty działań wychowawczych:
 • Obserwuje własne zachowania w różnych sytuacjach.
 • Ma świadomość swoich zalet i wad.
 • Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej, potrafi to prawidłowo ocenić.
 • Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu
 • Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować.

 

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.

 

Obserwujemy swoje zachowanie w różnych sytuacjach.

 

1. Stosujemy metodę dramy, pokazując różne formy zachowań i uczuć, charakterystycznych dla każdego ucznia w konkretnej sytuacji życiowej np. "Tacy jesteśmy na niby...".

2. Odgrywanie rzeczywistych sytuacji, ukazujących zachowania własne i kolegów np. „I co ja z sobą zrobię?".

 

♠ wychowawca

 

▪ Obserwacje

▪ wychowawca

▪ uczniowie

▪ Ankieta dla uczniów.

 

2.

 

Poznajemy siebie z własnego doświadczenia i opinii innych.

 

1. Jaki, jaka jestem?

Przeprowadzamy wywiady z osobami ważnymi; rodzicami, krewnymi, przyjaciółmi, itp.

2. Poznajemy swoje mocne i słabe strony, nad którymi należy pracować.

 

♠ wychowawca

♠ rodzice

♠ krewni

♠ uczniowie

 

 

▪ Kwestiona - riusze  do samooceny ucznia

▪ Obserwacje

▪ wychowawca

▪ test np. zdań niedokończo -nych.

3.

 

Dostrzegamy świat własnych potrzeb i zasób swoich możliwości.

 

1. Poznajemy własne  potrzeby.

2. Stawiamy sobie cele i obmyślamy etapy ich realizacji.

3. Piszemy  klasową Księgę Marzeń i Celów.

 

 

♠ wychowawca

♠ rodzice

♠ uczniowie

 

▪ Obserwacje:

wychowawcy,

rodziców.

▪ Księga Marzen i Celów.

4.

 

Potrafimy dokonać autoprezentacji.

 

Prezentujemy siebie w formie: słownej, plastycznej ze szczególnym uwzględnieniem  pozytywów.

 

♠ wychowawca

♠ uczniowie

 

▪ Obserwacje:

wychowawcy,

uczniów.

▪ Prace plastyczne.

5.

 

Fundamentalne zagadnienia wychowawcze

(w skali kraju).

 

1. Poznanie kultury i tradycji własnego narodu.

2. Ukazywanie walorów przyrodniczych kraju i wdrażanie nawyków   do odpowiedzialnego korzystania z ich zasobów.

3. Kształtowanie umiejętności dbania o higienę.

4. Ukazywanie zachowań zgodnych z zasadami moralnymi zawartymi w dekalogu.

 

♠ wychowawca

♠ nauczyciele przedmiotów

♠ katecheta

 

 

 

 

 

▪ Dokumen - tacja szkolna.

▪ Obserwacje: dyrektora, rodziców, Rady Rodziców.

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY SZÓSTEJ

Cel wychowania:

Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt.

Oczekiwane efekty działań wychowawczych:

 • Rozumie wagę wyznaczonych celów, potrafi je określić i dąży do ich osiągnięcia
 • Ma poczucie konsekwencji swoich czynów.
 • Analizuje swoje postępowanie i zmienia je, dostosowując do potrzeb.
 • Jest zdolny do samokontroli i samooceny

 

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.

Planujemy czas pracy.

 

1. Analizujemy własne możliwości, potrzeby i zainteresowania.

2. Wyznaczanie sobie czasu ich realizacji:

-          cele krótkoterminowe - na miesiąc,

-          cele długoterminowe - na semestr.

3. Ustalamy sposoby realizacji wybranych celów.

4. Ustalamy plan pracy (analiza podziału godzin).

♠ wychowawca

♠ nauczyciele

♠ rodzice

♠ opiekunowie zajęć pozalekcyjnych

▪ Obserwacje: wychowawcy, nauczycieli, rodziców.

2.

Planujemy swój wypoczynek.

 

1. Giełda pomysłów - ciekawe formy wypoczynku w naszej okolicy.

2. Planujemy klasowe wyjścia do instytucji kulturalnych: muzeum , kina, biblioteki.

3. Ustalamy formy i terminy klasowych imprez: wieczorków, dyskotek, kuligów itp.

4. Wycieczka klasowa. Planowanie trasy. Poszukiwanie informacji. Wyznaczenie terminu. Przewidujemy koszty.

♠ wychowawca

♠ dyrektor szkoły

♠ rodzice

♠ nauczyciele - opiekunowie imprezy

▪ Podsumo - wanie imprezy poprzez

ankiety dla:

uczniów, wychowawcy, rodziców.

3.

 

Kontroluję i oceniam swoją pracę.

 

Przedstawienie sposobów oceny pracy poprzez pytania:

-          Czego się uczę?

-          Co osiągam?

-          Czy dobrze mi idzie?

-          Jakie mam odczucia w związku z tym co robię?

-          Czy to pomaga mi w rozwoju?

 

♠ wychowawca

♠ uczniowie

♠ rodzice

 

▪ Obserwacje własnych dokonań: wychowawca, nauczyciele.

4.

 

Fundamentalne zagadnienia wychowawcze  (w skali globalnej).

 

1. Poszukiwanie naszego miejsca w kulturze europejskiej.

2. Poszanowanie różnorodności świata: ras,  kultur, religii, przyrody.

 

♠ wychowawca

♠ uczniowie

&

(dodano: 09-10-2016, odsłon: 1027)

  

  

  

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2019/2020

 Publiczne Gimnazjum 

  

Statut Publicznego Gimnazjum

 Nasza szkoła 


 Adres 


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

 Galeria 


 Linki 

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
 Pogoda 

 Konto użytkownika 
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0056
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2019 Jan Bańkowski