Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu 

 Menu strony 
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
 Szkoła Podstawowa 

 Szkolnik 

  

Statut Szkoły Podstawowej

 Foto galeria 


 Kontakt 

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

 Zapraszamy 

 Kalendarz 
 Administrator 

janbankowski@wp.pl

  

Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum

 

Znak: PGNL- 4014- 1/ 2015

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

PUBLICZNEGO

GIMNAZJUM

W

NOWYM LUBLIŃCU


 

 

                                                  „Kto nigdy nie tworzy. Kto nigdy z własnego

                                        Natchnienia samoistnego nie działa.

                                  Ten nie żyje. Ten nie zwycięża...

Z. Krasiński

SPIS TREŚCI:

 

 

 I.          Założenia podstawowe Programu Wychowawczego.

II.          Misja szkoły.

III.          Wizja szkoły.

IV.          System wartości zawarty w Programie Wychowawczym.

V.          Naczelny cel wychowania.

VI.          Dziedziny działalności Publicznego Gimnazjum.

VII.          Plan działań wychowawczych.

VIII.          Harmonogram stałych imprez i uroczystości szkolnych.

IX.          Podsumowanie.

 

 

I.        ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

 

1.    Każdy członek społeczności szkolnej, od dyrektora do nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż do pozostałych pracowników szkoły jest osobą, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie.

 

2.    Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie za sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory.

 

3.    Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami - wychowują swoją osobowością i zachowaniem.

 

4.    Zasadą wszystkich członków wspólnoty szkolnej winien być brak obojętności.

 

5.    Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach.

 

6.    Szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym kraju. Wybory polityczne są sprawą osobistą uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

7.    Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

8.    Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a zatem nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia. Oznacza to, że nauczyciele będą rozwijali osobowość ucznia, wykorzystując przede wszystkim zajęcia edukacyjne.

 

 

 

II.      MISJA SZKOŁY

 

 

Odpowiedzialność, pracowitość, solidne wykształcenie i zaradność podstawą sukcesu życiowego naszych absolwentów.

 

Jesteśmy otwarci na potrzeby dziecka, rodziny i środowiska, oferujemy profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, gwarantujemy życzliwość i dyskrecję.

 

 

 

III.   WIZJA SZKOŁY

 

 

1.   Dysponujemy wykwalifikowaną i wyspecjalizowana kadrą pracowników pedagogicznych.

2.   Kadrę cechuje dynamiczny profesjonalizm.

3.   Służymy pomocą pedagogiczną dziecku oraz doradczą rodzinie.

4.   Jesteśmy otwarci i tolerancyjni wobec potrzeb klientów szkoły.

5.   Zespołowo rozwiązujemy problemy.

6.   Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

7.   Wszyscy kreujemy pozytywny wizerunek szkoły.

8.   Modernizujemy bazę i warunki pracy.

9.   Ulepszamy organizację pracy i sposób administrowania szkołą.

 

Program wychowawczy publicznego gimnazjum został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców.

 

W oparciu o przyjętą wizję i misję szkoły program:      

1.   Rozwija osobowość naszych uczniów.

2.   Pomaga rozwijać ich talenty.

3.   Zapewnia atrakcyjne zajęcia.

4.   Daje poczucie sukcesu na miarę możliwości ucznia.

5.   Wychowuje w duchu miłości, mądrości, patriotyzmu, dyscypliny i szacunku dla innych ludzi.

6.   Zapoznaje z historią Polski i Europy oraz historią, tradycjami i obrzędami naszego regionu.

7.   Umożliwia zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności, pozwalających sprostać wymogom XXI wieku.

8.   Zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala reagować i przeciwdziałać wszelkim formom agresji i wandalizmu.

 

IV.    SYSTEM WARTOŚCI ZAWARTY W PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM:

 

W naszej pracy zdecydowaliśmy się kłaść szczególny nacisk na wytworzenie u uczniów umiejętności pozwalających na:

 

 • Odkrywanie osobistych wartości i celów życiowych, poszukiwanie własnego miejsca w świecie.
 • Rozbudzanie potrzeby wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.
 • Rozwijanie w sobie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania , jak i całej edukacji na danym poziomie.
 • Dostrzeganie własnej godności i poszanowania godności innych.
 • Kształcenie umiejętności godzenia dobra własnego z dobrem innych.
 • Docenianie wartości przyrody i rzeczy nas otaczających.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za słowo.
 • Konstruowanie relacji z innymi, opartych na empatii, otwartości, gotowości do słuchania i rozumienia innych oraz wyrzeczeniu się agresji w każdej postaci.
 • Kształtowanie postaw miłości, przyjaźni i tolerancji.
 • Rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Kształtowanie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu patriotyzmu, wzbogacając swe doświadczenia o poznanie własnego dziedzictwa kulturowego.
 • Rozumienie i przeżywania dziedzictwa kultury i tradycji państwowej.

 

 

V.      NACZELNY CEL WYCHOWANIA:

 

 

Wychowanie zgodnie z przyjętym wyższym systemem chrześcijańskich wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych.

 

 

 

 

 

CELE OGÓLNE:

 

 

1.   Budowanie rzetelnych podstaw wiedzy, rozbudzanie pasji poznawczych i zainteresowań.

2.   Wdrażanie do pracy nad własnym rozwojem (samowychowanie).

3.   Pomoc w zrozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

4.   Wychowanie ku wyższym wartościom (prawdy, dobra, piękna, miłości, sprawiedliwości, wolności).

5.   Pokazywanie wpływu codziennych decyzji, wyborów, stawianych celów i dróg ich osiągnięcia na zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu i społeczeństwie.

6.   Wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających:

-          zachowaniu zdrowia,

-          życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym (aktywny udział w życiu rodziny, grupy, klasy, szkoły, środowiska, kraju).

7.   Zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym miejscowości, regionu, kraju, Europy i świata.

 

 

 

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 

Uczeń:

 

-          znajduje w szkole możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego,

-          wyrabia sobie motywacje do nauki oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

-          pracuje nad własnym rozwojem, budując swój własny  system wartości, oparty na wyższym systemie wartości, rozwija swoje pasje i zainteresowania,

-          akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,

-          stara się być twórczy i aktywny - potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanuje tych, którzy mają odmienne poglądy,

-          rozwija dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie,

-          uczy się rzetelnie pracować, wyrabia sobie szacunek do pracy, zaradność i odpowiedzialność,

-          potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji,

-          umie oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez masmedia,

-          zna i szanuje historię, kulturę i tradycje narodowa z jej regionalnym  bogactwem,

-          przygotowuje się do życia w rodzinie, w środowisku lokalnym, w swojej Ojczyźnie i w społeczności europejskiej.

 

 

VI.    DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI

GIMNAZJUM PUBLICZNEGO:

 

 

1.   Zadania wychowawcze każdego nauczyciela.

 

2.   Rola i zadania wychowawców klasowych.

 

3.   Współpraca wychowawcza z rodzicami.

 

4.   Rola i zadania pedagoga szkolnego.

 

5.   Edukacja prozdrowotna.

 

6.   Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

 

7.   Kultywowanie obyczajów i zwyczajów szkolnych.

 

8.   Edukacja regionalna i europejska.

 

9.   Edukacja ekologiczna.

 

10.    Wychowanie do życia w rodzinie.

 

11.    Wychowanie medialne i czytelnicze.

 

12.    Cele wychowawcze samorządu uczniowskiego.

 

13.    Współpraca wychowawcza z organizacjami i instytucjami lokalnymi.

 

14.    Preorientacja zawodowa.

 

 

 

1. ZADANIA WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA

 

1.       Stosowanie zróżnicowanych, inspirujących form i metod pracy.

2.       Kształtowanie nawyków dokonywania samooceny i samokontroli. Pomoc w poznawaniu siebie, w poszukiwaniu własnego "ja". Wspieranie przy tworzeniu przez młodego człowieka jego systemu wartości.

3.       Ukazywanie możliwości zastosowania nabytej wiedzy w życiu codziennym.

4.        Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy.

5.       Zachęcanie uczniów do bliższego poznawania samego siebie.

6.       Kształcenie umiejętności wyrabiania dyscypliny wewnętrznej ucznia, rzetelności i odpowiedzialności.

7.       Odpowiedni dobór treści programowych dla uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

8.       Wyzwalanie inicjatyw twórczych.

9.       Wzbudzanie zainteresowania słowem pisanym.

10.    Prowadzenie szkolnych konkursów przedmiotowych.

11.    Udzielanie uczniom pochwał, wręczanie nagród i dyplomów najlepszym jako czynnika mobilizującego do pracy.

12.    Ukazywanie najlepszych uczniów szkoły.

13.    Kierowanie się dobrem ucznia i uszanowanie jego godności osobistej.

14.    Reagowanie na zachowanie ucznia, również poza szkołą: dostrzeganie postawy pozytywnej i negatywnej.

15.    Dbanie o godność zawodową i dobre imię szkoły.

16.    Rzetelne wykonywanie obowiązków; stawianie wymagań nie tylko uczniom, ale również sobie.

17.    Wyzwalanie u uczniów postawy sumienności i odpowiedzialności za każde podjęte zobowiązanie.

18.    Troska o wychowawczy klimat szkoły (estetyka, poczucie prawdy).

19.    Kształtowanie postawy dialogu i tworzenie klimatu zaufania.

20.    Systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego.

 

 

2. ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

 

Wychowawca systematycznie pracuje nad wytworzeniem prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.

 

1.       Poznaje predyspozycje, zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dba o ich rozwój na terenie szkoły, współpracując z innymi nauczycielami.

2.       Integruje rodziców i angażuje ich do pracy na rzecz klasy i szkoły.

3.       Organizuje i współorganizuje imprezy klasowe: wycieczki, spotkania okolicznościowe, wyjazdy do instytucji kulturalnych. Dba o integrację zespołu klasowego poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości i spotkań uzgodnionych z uczniami.

4.       Pomaga w organizacji form pomocy koleżeńskiej.

5.       Wskazuje i propaguje ciekawe formy spędzania wolnego czasu.

6.       Wprowadza właściwe stosunki interpersonalne: uczeń - wychowawca:

a)   jest do dyspozycji ucznia,

b)   zachowuje dyskrecję w sprawach dotyczących sytuacji rodzinnej i życiowej ucznia.

7.       Rozwiązuje konflikty w zespole klasowym w sposób, który uzna za najbardziej odpowiedni.

8.       Reaguje i przeciwdziała wszelkim formom agresji i wandalizmu.

9.       Dba o rozwój życia klasowego, tworząc serdeczną atmosferę wśród uczniów sprzyjającą koleżeństwu i przyjaźniom.

10.    Czuwa nad postępami w nauce swoich wychowanków, analizuje frekwencję i zachowanie:

a)   współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie,

b)   pozostaje w kontakcie z rodzicami,

c)   zna sytuację domową, zdrowotną i pozaszkolną ucznia,

d)   udziela pochwał, wyróżnień, podpowiada kierunki poprawy,

e)   reaguje na sytuacje negatywne.

11.    Opracowuje w oparciu o "Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum" klasowy plan wychowawcy (w porozumieniu z uczniami i rodzicami). Przygotowuje tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.

12.    Organizuje zebrania klasowe z rodzicami (zespołowe i indywidualne).

13.    Prowadzi prawidłowo i systematycznie dokumentację klasową.

14.    Współpracuje z wykwalifikowanymi osobami oraz odpowiednimi instytucjami w ramach profilaktyki uzależnień.

15.      Wdraża w życie takie pojęcia jak: koleżeństwo, przyjaźń, tolerancja, patriotyzm.

 

3. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI

 

1.       Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają w stosunku do swoich dzieci rodzice.

2.       Rodzice uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego zespołu szkół i ustosunkowują się do jego założeń.

3.       Organizowanie spotkań dyrektora i nauczycieli z rodzicami 3 - 4 razy w roku szkolnym. Poruszone wówczas powinny być następujące tematy:

a)   o charakterze informującym np. dotyczące:

-          ocen,

-          zachowania,

-          podejmowanych zadań wychowawczych i edukacyjnych,

-          bieżących spraw szkoły,

b)   wnoszące wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa, np.:

-          rozporządzenia MEN, akty prawne z zakresu praw dziecka, bezpieczeństwa,

-          podstawowe prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku 12 - 16 roku życia,

-          przyczyny niepowodzeń szkolnych i sposoby radzenia sobie z nimi,

-          przyczyny występujących obecnie zaburzeń w zachowaniu (agresja, uzależnienia, nerwice),

-          patologie społeczne (sekty, alkoholizm, narkomania),

c)   kształcące umiejętności wspierania rozwoju dziecka:

-          rozeznanie potrzeb uczniów,

-          poznanie sposobów zaspokajania potrzeb,

-          kierowanie procesem uczenia się,

-          organizacja czasu pracy i czasu wolnego,

-          umiejętność porozumiewania się z uczniem i osobami dorosłymi,

-          radzenie sobie z konfliktami i negatywizmem ucznia.

4.       Zapraszanie na rozmowy indywidualne rodziców, których dziecko przekroczyło statut szkoły (zachowanie dyskrecji).

5.       Włączanie rodziców w organizację czasu wolnego uczniów np. rodzice opiekunami na dyskotekach, wycieczkach itp.

6.       Organizowanie z udziałem rodziców spotkań opłatkowych lub wielkanocnych.

7.       Zapraszanie rodziców na szczególnie ważne dla szkoły uroczystości.

8.       Organizowanie wystaw prac uczniowskich i ukazanie rodzicom możliwości tkwiących w ich dzieciach.

9.       W razie potrzeby ogólne zwrócenie uwagi rodzicom na potrzebę dbania o odpowiedni strój i wygląd ucznia.

10.    Wspieranie rodzica pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

11.    Okazjonalna współpraca wychowawców z rodzicami np. przy organizowaniu zabawy karnawałowej, spotkania pokoleń i innych uroczystości szkolnych.

 

 

 

4. ROLA I ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

1.  Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

 

5. EDUKACJA PROZDROWOTNA

 

1.       Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem.

2.       Profilaktyka uzależnień - prelekcje, rozmowy itp. Ukazywanie zagrożeń ze strony nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii.

3.       Promowanie zdrowego stylu życia: spędzanie wolnego czasu na zabawach ruchowych, zdrowe odżywianie, dbanie o higienę. Ukazanie znaczenia ruchu i rekreacji dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

4.       Przekazanie wiadomości o sposobach zachowania się w przypadku zetknięcia się z przedmiotami niebezpiecznymi (np. materiały łatwopalne).

5.       Organizowanie konkursów międzyklasowych, klasowych czy wystaw plastycznych tematycznie związanych ze zdrowiem człowieka.

6.       Udzielanie informacji o stanie zdrowia uczniów Radzie Pedagogicznej.

7.       Ciągłe przypominanie o zasadach poruszania się uczniów po drogach publicznych.

8.       Uświadamianie znaczenia i nauczanie prawidłowej organizacji pracy i gospodarowania czasem wolnym.

9.       Diagnozowanie środowiska wychowawczego w wyżej wymienionych treściach - ankiety, wywiady, rozmowy.

10.    Współpraca z przychodnią rejonową zdrowia w Cieszanowie.

11.    Utrzymanie ścisłego kontaktu z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

 

 

 

6. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

 

1.       Uświadamianie ogromnego znaczenia patriotyzmu i budzenie uczucia patriotyzmu.

2.       Podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, a także walorów, przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju oraz osiągnięć gospodarczych.

3.       Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

4.       Poszanowanie dla tradycji i historii.

5.       Kształtowanie postaw patriotycznych i aktywnej postawy obywatelskiej.

6.       Przygotowywanie uroczystości związanych ze świętami narodowymi, państwowymi, lokalnymi.

7.       Przybliżanie literatury i sztuki o charakterze historyczno - patriotycznym np. wspólne wyjazdy do kina na seanse o tematyce patriotycznej, wycieczki "przybliżające oblicza" ojczyzny.

8.       Uczenie szacunku dla symboli narodowych, religijnych, szkolnych.

9.       Uczenie trudnej sztuki tolerancji.

10.    Kształtowanie postaw szacunku dla innych narodów i kultur.

11.    Wyjaśnianie spraw związanych z wejściem Polski do struktur europejskich.

12.    Kształtowanie mentalności pokojowej (wyrabianie umiejętności zawierania kompromisów, wybaczania krzywd, zwalczania egoizmu).

13.    Kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość i swój kraj.

14.    Kształcenie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc przy tym umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych.

15.    Wzmacnianie więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym, ochrona wspólnego dziedzictwa.

16.    Uczenie dostrzegania potrzeb i praw własnych oraz innych osób.

17.    Kształtowanie postaw proobronnych młodzieży.

7. KULTYWOWANIE ZWYCZAJÓW I OBYCZAJÓW SZKOLNYCH

 

1.       Każda akademia szkolna poświęcona uroczystościom państwowym rozpoczynana jest odśpiewaniem hymnu Polski "Mazurek Dąbrowskiego".

2.       Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

3.       Spotkanie opłatkowe.

4.       Spotkanie pokoleń.

5.       Zabawa andrzejkowa, choinkowa, "święto pieczonego ziemniaka".

6.       Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

7.       Wycieczki rowerowe.

8.       Konkursy o różnej tematyce uczące tzw. "zdrowej" rywalizacji.

 

 

 

 

8. EDUKACJA REGIONALNA I EUROPEJSKA

 

 

1.       Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej przez:

a)   poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu (ślady przeszłości geologicznej, flora i fauna itp.);

b)   poznanie przeszłości rodziny (skąd przybywamy, nasze korzenie); wzbudzanie szacunku dla członków rodziny;

c)   zapoznanie z historią, tradycją i kulturą rodzinnej miejscowości, gminy, powiatu, regionu (m.in. przez udział w wycieczkach, spotkania z ciekawymi ludźmi);

d)   ukazywanie sylwetek ludzi wpływających na wizerunek naszego regionu, naszej miejscowości;

e)   zgłębianie wiedzy na temat zabytków naszego regionu;

f)    poznanie historii przydrożnych krzyży w rodzinnej miejscowości;

g)   prowadzenie kroniki szkolnej jako świadectwa dokonań szkoły.

2.       Przybliżanie kultury i tradycji innych narodów, nauka tolerancji i poczucia przynależności do tradycji europejskiej.

3.       Poznawanie historii integracji europejskiej.

4.       Przybliżanie kultury, historii i współczesnych problemów krajów europejskich.

5.       Zainteresowanie nauką języków obcych.

 

 

 

9. EDUKACJA EKOLOGICZNA

 

1.       Uświadamianie uczniom znaczenia środowiska naturalnego i konieczności dbania o jego zachowanie.

2.       Podejmowanie działań proekologicznych: codzienna dbałość o najbliższe otoczenie.

3.       Uczenie zachowań w kontaktach z przyrodą. Organizowanie wycieczek do obszarów chronionych prawnie w celu ukazania praw, którymi rządzi przyroda, jak również obszarów zagrożonych degradacją.

4.       Dokonywanie wraz z uczniami krytycznej analizy relacji pomiędzy działalnością człowieka, a stanem środowiska.

5.       Ukazywanie miejsc w najbliższym otoczeniu zagrożonych degradacją.

6.       Przekazanie wiadomości na temat możliwości i sposobów podejmowania działań proekologicznych na swoim terenie.

7.       Organizowanie wystaw, opracowywanie ciekawych gazetek o treści ekologicznej.

 

 

 

 

10. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

1.       Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.

2.       Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną opartych na miłości, zrozumieniu, akceptacji.

3.       Przygotowanie uczniów do okresu dojrzewania i pozytywnego przyjęcia jego przejawów fizycznych i psychicznych.

4.       Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości.

5.       Istota dojrzałości psychicznej moralnej i społecznej. Więcej mieć czy bardziej być?

6.       Przygotowywanie do świadomego założenia rodziny poprzez określanie roli i zadań członków rodziny oraz cech rodziny szczęśliwej. Pomoc wychowawcy, pedagoga lub innej kompetentnej osoby w kształtowaniu właściwej hierarchii wartości w zakresie funkcji opiekuńczej, emocjonalnej i prokreacyjnej rodziny.

7.        Rozmowy na temat miłości prawdziwej, ofiarnej, wiernej i czystej.

 

 

11. WYCHOWANIE MEDIALNE I CZYTELNICZE

 

1.       Uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów.

2.        Uczenie nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej.

3.        Uczenie krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych.

4.        Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej.

5.        Wyrabianie nawyku sięgania po książkę, jako unikalną formę kontaktu z dorobkiem kultury, myśli i słowa, co jest ważne w dobie ekspansji mediów elektronicznych.

6.       Wskazywanie pozytywnych możliwości korzystania z Internetu, które ułatwiają dostęp do informacji rozwijających umiejętności w wielu dziedzinach, wzbogacenia zasobu wiedzy oraz zdobywania nowych doświadczeń.

7.       Ukazywanie zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z Internetu, takich jak: uzależnienie od Internetu, wirtualna agresja i przemoc, kradzież danych i oszustwa, pornografia, gry internetowe.

 

 

 

12. SAMORZĄDNOŚĆ  UCZNIOWSKA  JAKO  METODA  PRACY

WYCHOWAWCZEJ                   

 

Samorząd uczniowski :

1.       współdecyduje o wszystkich sprawach dotyczących wychowania w szkole;

2.       współpracuje z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, samorządami klasowymi, ZHP i innymi organizacjami działającymi w szkole;

3.       ma prawo organizować: apele, imprezy kulturalne i rozrywkowe (organizować czas wolny), konkursy, prowadzić dyżury, odbywać zebrania, organizować działalność propagandową pielęgnować tradycje szkoły;

4.       w procesie dydaktyczno - wychowawczym może organizować tzw. pogotowie uczniowskie (pomoc koleżeńską);

5.       w swojej pracy uwzględnia opinie i propozycje dyrekcji, Rady Pedagogicznej i całej społeczności uczniowskiej;

6.       ma prawo wybrać nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu;

7.       wdraża do samodzielnego myślenia i działania, uczestniczenia w podejmowaniu decyzji i w ich wspólnej realizacji.

                     

 

   

 

13. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI

 

1.       Spotkania młodzieży z przedstawicielami samorządu poświęcone aktualnym problemom środowiska.

2.       Rozwiązywanie problemów związanych z patologią, przy współudziale odpowiednich komisji lub organów czy instytucji tj. Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Zdrowia (doradztwo, profilaktyka), policja, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

3.       Przy realizacji zadań Szkoła współpracuje z:

a)   Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie;

b)   Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczna;

c)   Gminną komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

d)   Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Lublińcu,

e)   Biblioteką i Wiejskim Domem Kultury w Starym Lublińcu;

f)    Ośrodkiem Zdrowia w Cieszanowie;

g)   Stowarzyszeniem „Kresy ...";

h)   Towarzystwem Przyjaciół Lublińca;

i)     Ludowym Klubem Sportowym „Zalew" Stary Lubliniec;

j)    Stowarzyszeniem Inicjatyw Oświatowych „Brusienka";

k)     innymi szkołami.

 

 

14.PREORIENTACJA ZAWODOWA

 

1.        Pomoc w rozpoznaniu indywidualnych umiejętności ucznia i wyborze dalszego kierunku kształcenia (obserwacja i rozmowy z uczniem oraz jego rodzicami).

2.        Bieżąca informacja o kierunkach dalszego kształcenia, szansach zawodowych, rodzajach szkół i profilach klas (np. poprzez gazetki).

3.        Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

4.        Organizacja wycieczek do szkól ponadgimnazjalnych.

5.        Spotkania z pracownikami Urzędu Pracy na temat warunków otrzymania pracy i stanowisk pracy.

 

 

VII.    Plan działań wychowawczych został podzielony na cele wychowania i efekty wychowawcze w poszczególnych klasach.

VIII. III ETAP KSZTAŁCENIA

 PUBLICZNE GIMNAZJUM

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJALNEJ

 

Cel wychowania:

 

Uczeń interesuje się swoim ciałem i rozwojem.

 

 

Oczekiwane efekty działań wychowawczych:

 • Dostrzega i rozumie zmiany zachodzące w jego organizmie
 • Wykazuje właściwą postawę wobec zagrożeń ze strony nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii.
 • Docenia znaczenie i promuje zasady zdrowego stylu życia.

 

 

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.

Poznajemy zmiany zachodzące w życiu nastolatka.

Uczymy się pozytywnego przyjęcia objawów dojrzewania fizycznego i psychicznego.

 

1. Analizujemy zmiany fizyczne i psychiczne zachodzące w naszym organizmie.

2. Porównujemy swoją dyskusję z wypowiedziami psychologów.

3. Próbujemy rozwiązywać emocjonalne problemy  dojrzewania (m.in. stosujemy testy z  psychozabawy).

4. Uczymy się panować nad sobą.

5. Szukamy odpowiedzi czym jest godność dziewczyny i chłopaka we współczesnym świecie.

♠ wychowawca

♠ nauczyciel WOS

▪ Obserwacje ▪ literatura:

Konspekty Godzin Wychowa - wczych.

 

2.

Znam zagrożenia cywilizacyjne i potrafię się ich ustrzec.

 

Ukazywanie skutków nałogów poprzez:

 • prelekcje,
 • spotkania z pracownikiem poradni psychologiczno -pedagogicznej,
 • projekcje filmów,
 • konkursy z okazji obchodów np. Dnia bez papierosa.

♠ wychowawca

♠ nauczyciel biologii

♠ opiekun PCK

▪ Obserwacje

▪ Prezentacje prac

3.

 

Promujemy zdrowy styl życia.

 

1. Zachęcamy do zachowań służących zdrowiu poprzez:

Określanie zasad, którymi należy się kierować np.:

 • przy zakupach produktów żywnościowych - Czy wiesz, co jesz?
 • doborze składników pokarmowych w okresie dojrzewania,
 • organizowaniu wypoczynku - zwrócenie uwagi na znaczenie odpoczynku czynnego.

2. Włączamy się w organizację imprez szkolnych o charakterze rekreacyjno - sportowym.

3. Organizujemy spotkanie z pracownikiem służby zdrowia.

♠ wychowawca

♠ nauczyciel biologii

♠ nauczyciel wychowania fizycznego

♠ uczniowie

♠ rodzice

▪ Obserwacje

▪ Zapisy w dzienniku.

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJALNEJ

 

Cel wychowania:

 

Uczeń czuje się członkiem rodziny i społeczeństwa.

 

 

Oczekiwane efekty działań wychowawczych:

 • ma poczucie przynależności do rodziny, społeczności środowiskowej i kraju,
 • chce i wyraża gotowość uczestniczenia w życiu rodziny i społeczeństwa,
 • zna i respektuje zasady współżycia.

 

 

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.

Poznajemy przeszłość rodziny (nasze korzenie - skąd przybywamy).

 

1. Dyskusje, pogadanki inspirujące do dzielenia się tradycjami naszych rodzin.

2. Spotkania opłatkowe.

3. Sporządzanie drzewa genealogicznego.

4. Uczestniczenie w uroczystościach: m.in. rocznica wymordowania mieszkańców Rudki.

♠ wychowawca

♠ nauczyciele WOS, języka polskiego i plastyki

♠ rodzice

 

▪ Obserwacje

nauczycieli, dyrektora, członków rodzin.

▪ Zapisy w dokumentacji

 szkolnej, prace plastyczne.

2.

Wzmacniamy właściwe relacje z rodziną, oparte na miłości, zrozumieniu i akceptacji.

 

1. Dyskusje, rozważania na temat:

 • oczekiwań wobec rodziny,
 • od czego zależy szczęście w rodzinie,
 • jaki wpływ ma dziecko na rodzinę,
 • samotność w rodzinie.

2. Układanie Karty Praw Rodziny.

3. Spotkania z mamami - Jej portret - moja Mama.

♠ wychowawca

♠ rodzice i inni członkowie rodzin

 

▪ Obserwacje ▪ Analiza prac

3.

Uczymy się trudnej sztuki tolerancji, dostrzegamy potrzeby i prawa swoje i innych.

 

1. Prezentacja symulowanych sytuacji z życia codziennego, ukazujących brak tolerancji.

2. Dyskusje nad przyczynami:

 • konfliktów koleżeńskich,
 • braku zrozumienia ze strony rodziców,
 • trudnościami związanymi z zaaklimatyzowaniem się w nowym środowisku.

♠ wychowawca

♠ nauczyciele (zwłaszcza języka polskiego)

♠ katecheta

▪ Obserwacje wychowawcy.

▪ Analiza twórczości uczniów.

4.

Poznajemy najbliższe środowisko i historię rodzinnej miejscowości.

 

 

1. Przeprowadzamy wywiady z najstarszymi mieszkańcami naszej miejscowości.

2. Wyszukujemy informacji o walorach przyrodniczych naszego środowiska.

3. Wybieramy osobowości naszej gminy.

4. Uczestnictwo w wycieczkach historycznych i krajoznawczych.

 

 

♠ wychowawca

♠ nauczyciele: historii, geografii, biologii, informatyki

 

▪ Obserwacje

▪ opracowania tematyczne - gazetki, plakaty.

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJALNEJ

 

 

Cel wychowania:

Uczeń ocenia własne umiejętności i sprawności.

 

Oczekiwane efekty działań wychowawczych

 • Uczeń rozpoznaje swoje indywidualne umiejętności.
 • Ocenia swoją przydatność zawodową.
 • Zdobywa informacje o możliwościach dalszego kierunku kształcenia

 

 

Lp.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1.

Rozpoznajemy rozwijamy swoje indywidualne predyspozycje.

 

1. Zachęcanie do udziału w konkursach.

2. Nagradzanie osiągnięć.

3. Ukazywanie uczniom ich możliwości (słabe i mocne strony).

4. Przeprowadzenie ankiety „Moje plany zawodowe i szkolne".

5. Stosujemy ćwiczenia grupowe np. „Tworzymy idealny autoportret", „I ja mogę zostać Napoleonem".

 

 

 

♠ wychowawca

♠ wszyscy nauczyciele

♠ literatura: Polubić szkołę - Mariola Chomczyńska - Miliszkiewicz, Dorota Pankowska

 

▪ Dyplomy, wyróżnienia

▪ Obserwacje, analiza ankiety.

2.

Dostarczanie bieżącej informacji w zakresie dalszego kształcenia.

 

1. Prowadzenie aktualnej gazetki ściennej prezentującej informacje.

2. Współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną i urzędem pracy (organizowanie spotkania z pracownikiem poradni i urzędu pracy).

3. Organizowanie wycieczek do szkól ponadgimnazjalnych.

♠ wychowawca

▪ Gazetka

▪ Dokumen - tacja szkolna.

3.

 

Kompletujemy potrzebną dokumentację uczniowską.

 

 

♠ wychowawca

 

▪ Dokumen - tacja szkolna.

 

 

 

IX.    HARMONOGRAM STAŁYCH IMPREZ I OBCHODÓW SZKOLNYCH

 

Lp.

Rodzaj zadania

Termin

1.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Rocznica wybuchu II wojny światowej.

 

Wrzesień

3.

 

Pasowanie na ucznia.

 

Październik

4.

 

Dzień Papieski.

 

Październik

5.

Dzień Edukacji Narodowej

 

Październik

6.

 

11 Listopada - Święto Odzyskania Niepodległości.

 

Listopad

7.

 

Dyskoteka „andrzejkowa"

 

Listopad

8.

 

Spotkania opłatkowe. Jasełka.

 

Grudzień

9.

 

Zabawa noworoczna.

 

Styczeń

10.

 

Spotkanie opłatkowe pokoleń.

 

Styczeń

11.

 

Powitanie wiosny.

 

Marzec

12.

 

Święto Ziemi.

 

Kwiecień

13.

 

Rocznica Bitwy pod Kobylanką.

 

Maj

14.

 

Rocznica wymordowania mieszkańców Rudki.

 

Maj

15.

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Maj

16.

 

Dzień Dziecka.

 

Czerwiec

17.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

Czerwiec

 

 

X.     PODSUMOWANIE

 

Program pracy wychowawczej dla Publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu jest otwarty i jest uzupełniany w trakcie realizacji. Program ten podlega okresowej ewaluacji.

 

Nowy Lubliniec, 30.09.2015r.

 

 

 

Samorząd Uczniowski                 Szkolna Rada               Rada Pedagogiczna

                                                          Rodziców                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (dodano: 08-10-2016, odsłon: 824)
  

  

  

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2019/2020

 Publiczne Gimnazjum 

  

Statut Publicznego Gimnazjum

 Nasza szkoła 


 Adres 


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

 Galeria 


 Linki 

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
 Pogoda 

 Konto użytkownika 
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0105
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2019 Jan Bańkowski