Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu 

 Menu strony 
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
 Szkoła Podstawowa 

 Szkolnik 

  

Statut Szkoły Podstawowej

 Foto galeria 


 Kontakt 

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

 Zapraszamy 

 Kalendarz 
 Administrator 

janbankowski@wp.pl

  

Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum

 

Znak: PGNL-4013-1/2015

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

W NOWYM LUBLIŃCU

 

 

1.      Wstęp

 

Szkoła jest miejscem, gdzie kształtuje się osobowość młodego człowieka. Wspólne, przemyślane działania rodziców i nauczycieli pozwolą ukierunkować młodzież na dokonywanie właściwych wyborów życiowych. W tym celu stworzono program profilaktyki. Jest on adresowany do młodzieży, która żyje
w świecie pełnym zagrożeń, łatwo ulega wpływom grup rówieśniczych
i środowiska. Znajduje się ona w fazie dojrzewania, okresie buntu przeciwko dorosłym i w poszukiwaniu autorytetów wzoruje się na idolach, ukazywanych
w środkach masowego przekazu. Niejednokrotnie postępowanie pseudo-autorytetów wykracza poza normy etyczne i negatywnie wpływa na jakość życia człowieka.

Zaplanowano szereg działań, które ukażą młodzieży czyhające na nią zagrożenia i skutki, jakie one powodują. Kolejne działania to kształtowanie postaw asertywnych, rozwijanie własnej osobowości, umiejętność dokonywania właściwych wyborów. Ponadto program obejmuje działania zmierzające do ukazania najistotniejszych wartości, którymi są przede wszystkim: rodzina, miłość, przyjaźń, wiedza, autorytety, zdrowie.

Zredagowany Program Profilaktyki jest dostosowany do realiów środowiska i potrzeb młodzieży Gimnazjum w Nowym Lublińcu. Wychowanie jest ważnym i długotrwałym procesem, a czas spędzony w gimnazjum to jeden
z jego etapów. Zdobyta wtedy wiedza i umiejętności istotnie wpłyną na dalsze życie.

 

 

2.      Wykaz aktów prawnych zobowiązujących szkołę do prowadzenia działań profilaktycznych:

 

1.      Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

3.      Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

4.      Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231; Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)

5.      Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami:
Dz. U. z 2006 r. Nr 7, poz. 47 i 48 ; Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469;
Nr 120 poz. 826)

6.      Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz.109 z późniejszymi zmianami)

7.      Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55
z późniejszymi zmianami)

8.      Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. Nr 26 z 2003 r.
poz. 226)

9.      Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)

10.  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

3. Cele programu

 

Program profilaktyki szkoły ma na celu:

- uchronić uczniów przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój - zachowania ryzykowne.

- reagować na pojawiające się zagrożenia.

- dbać o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny uczniów, czuwać nad ich

bezpieczeństwem i zdrowiem.

- wzmacniać umiejętności życiowe (porozumiewanie się, asertywność, radzenie sobie z trudnościami życiowymi, stresem, lękami i niepokojami).

- uczyć umiejętności radzenia sobie z negatywnymi wpływami społecznymi np. radzenia sobie z namowami rówieśników, odmawianie, wolność jako wybór.

rozwijać wrażliwość społeczną.

- kształtować u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie oraz postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu (uczciwość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw, praca zespołowa).

- kształtować postawy patriotyczne, obywatelskie, społeczne, prorodzinne
i proekologiczne w toku edukacji szkolnej dzieci i młodzieży.

- oceniać osiągnięcia edukacyjne uczniów, w tym osiągnięcia edukacyjne uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych.

- planować karierę edukacyjno - zawodową ucznia

- podejmować kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji oraz kształtować postawy społeczne (poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, poszanowanie dla innych kultur i tradycji).

- ukazywać wartości rodziny w życiu osobistym człowieka, przygotowywać do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

- wyrównywać szanse edukacyjne uczniów (praca z uczniem zdolnym
i mającym trudności w nauce oraz rozwijanie zainteresowań uczniów).

zachęcać uczniów do czynnego udziału w programach profilaktycznych, realizowanych przez szkołę

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

-  Wskazuje zagrożenia i pułapki współczesnego świata oraz ich skutki.

- Dostrzega zależność między zdrowiem fizycznym, psychicznym, społecznym
  i duchowym.

- Ma poczucie własnej wartości.

- Potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach.

- Panuje nad swoimi emocjami.

- Dostrzega i docenia wartości w życiu człowieka.

- Umie dokonywać właściwych wyborów, jest asertywny.

- Szanuje człowieka niezależnie od jego poglądów, postaw, sytuacji materialnej  
  oraz poziomu intelektualnego.

- Stara się bezinteresownie pomagać innym.

- Stosuje zasady kulturalnego zachowania się.

- Dostrzega korzyści wynikające z właściwego zagospodarowania czasu  
  wolnego.

- Dba o własny rozwój.

- Uczeń zna wartość rodziny w życiu człowieka.

- Uczeń podnosi swoje wyniki nauczania, rozwija zdolności i zainteresowania.

-Uczeń zna postawy warunkujące prawidłowe funkcjonowanie
w społeczeństwie.

- Uczeń potrafi dokonać wyboru swojej dalszej drogi edukacyjno - zawodowej.

 

Cele programu profilaktycznego realizowanie są przez nauczycieli na

wszystkich przedmiotach, zajęciach pozalekcyjnych, np.: wycieczkach, kołach zainteresowań, a także uwzględniane są w zadaniach organizacji szkolnych.

 

5. Metody kształcenia

 

Nauczyciel to osoba wspierająca aktywność edukacyjną uczniów. Jest on organizatorem oraz osobą integrującą, kreującą, uczestniczącą i opiekunem. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez odpowiadanie na jego potrzeby i zainteresowania. Zaspokojenie tych potrzeb jest z kolei źródłem aktywności ucznia, co przejawia się czynnym udziałem w realizacji zadań.

W tym celu stosuje się liczne metody aktywizujące: burza mózgów, praca
w grupach, metoda projektu, dyskusja, drama, symulacje, drzewka decyzyjne, metoda niedokończonych zdań, metoda „za i przeciw", piramida priorytetów, wycieczki, inscenizacje.

 

6. Osiągnięcia uczniów

 

W wyniku edukacji profilaktycznej uczeń powinien wykazać się następującymi osiągnięciami:

 • Rozpoznawanie i prawidłowe reagowanie na zagrożenia współczesnego świata
 • Dostrzeganie roli wartości w życiu człowieka
 • Działanie na rzecz innych
 • Przyjmowanie różnych postaw asertywnych w różnych sytuacjach
 • Przyjmowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie
 • Wspieranie zdrowego stylu życia przez właściwą organizację czasu wolnego
 • Planowanie własnej kariery edukacyjno- zawodowej

 

 

7. Procedury osiągania celów

Osiągnięcie założonych w programie celów będzie możliwe poprzez aktywizowanie uczniów. W tym celu prowadzone będą:

 • zajęcia terenowe - wycieczki,
 • lekcje wychowawcze,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • konkursy,
 • inscenizacje,
 • apele,
 • akcje charytatywne,
 • projekty,
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
 • koła zainteresowań,
 • realizacja programów profilaktycznych.

 

 

Dział programu

Tematyka zajęć

Treści kształcenia

Formy realizacji

Wykonawcy

 

Bezpieczeństwo,

zagrożenia współczesnego świata, wzmacnianie poziomu bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą

1.Uzależnienia:

- nikotynizm

- alkoholizm

- narkomania

- lekomania

- dopalacze

Poszerzenie przez uczniów wiedzy na temat środków uzależniających

Pogadanki, dyskusje, spotkania z osobami zajmującymi się problematyką uzależnień, spektakle profilaktyczne,  konkursy,  program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie"

nauczyciele, wychowawcy,

rodzice

 

 

Kształtowanie postawy dystansu wobec osób nieznajomych

 

Rozwijanie u uczniów postawy zaufania w stosunku do rodziców i wychowawców, jako osób mogących udzielić im wsparcia

 

2. Ryzykowne zachowania przyczyną groźnych chorób:

- AIDS

- choroby przenoszone drogą płciową

Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

Spotkania ze specjalistami, spektakle profilaktyczne, konkursy, pogadanki, dyskusje, scenki, dramy.

 

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

 

 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zachowań ryzykownych

 

Kształtowanie właściwych postaw w przypadkowych relacjach z ludźmi

 

3. Choroby wynikające z pogoni za modą:

- anoreksja

- bulimia

Kształtowanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami

Pogadanki, dyskusje, filmy, 

 

wychowawcy, nauczyciel biologii  

 

 

Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów oraz hierarchii wartości

 

Dostarczanie wiedzy na temat negatywnych skutków w/w chorób


4. Negatywny wpływ pornografii  na kształtowanie osobowości

Kształtowanie szacunku do ludzkiego ciała

Pogadanki, dyskusje, spotkania ze specjalistami

 wychowawcy, nauczyciele

 

Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań. Ukazywanie znaczenia odpowiedzialnego korzystania z mediów, Internet, TV, prasa

 

5. Być sobą w „supermarkecie" świata. Udział mediów w kreowaniu patologicznych zachowań u młodzieży (cyberprzemoc, stalking):

- telewizja

- prasa

- Internet

Kształtowanie umiejętności krytycznej oceny i selekcjonowania informacji.

Pogadanki, dyskusje, spotkania ze specjalistami

wychowawcy, nauczyciele

 

Kształtowanie umiejętności bycia asertywnym.

 

Kształtowanie umiejętności bycia wolnym.

 

Kształtowanie poczucia własnej godności.

 

6. Wpływ grup destrukcyjnych na młodzież

Kształtowanie właściwych postaw oraz ćwiczenia umiejętności zachowania w sytuacji stresu, frustracji oraz zagrożenia.

Pogadanki,  program profilaktyczny- „Znajdź właściwe rozwiązanie", filmy edukacyjne.

 wychowawcy,

Nauczyciele,

rodzice

 

Kształtowanie postawy dezaprobaty wobec negatywnych zachowań.

 

Kształtowanie umiejętności właściwych kontaktów międzyludzkich.


7. Rożne przejawy agresji w kontaktach rówieśniczych:

- przemoc fizyczna

- psychiczna

(wulgaryzmy,

ośmieszanie,

znęcanie, szantaż

emocjonalny,

wymieszanie,

izolowanie z

grupy rówieśniczej)

Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnych form przemocy.

Pogadanki, dyskusje, spotkania z policją, filmy edukacyjne, gazetki, konkursy.

wychowawcy, nauczyciele, zaproszeni goście.

 

Kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na zachowania agresywne

 

Kształtowanie tolerancji wobec innych

 

Wyposażenie w wiedzę na temat odpowiedzialności karnej na swoje czyny

 

8. Hałas jako czynnik tłumiący wrażliwość człowieka.

Wyposażenie w wiedzę na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.

Pogadanki, dyskusje

wychowawcy, nauczyciel biologii

 

Kształtowanie dbałości o miejsce pracy
i wypoczynku

 

Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody.

 

 


Kształtowanie postaw uczniów

Postawy:

- społeczne,

- obywatelskie,

- patriotyczne,

- prorodzinne,

- prozdrowotne,

- proekologiczne

Przyswajanie określonych pojęć, sądów. Kształtowa-nie przekonań o prawdziwości i słuszności twierdzeń.

Kształtowanie i utrwalanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu oraz postaw obywatelskich i patriotycznych.

Pogadanki i dyskusje, wycieczki, uroczystości okolicznościowe.

wychowawcy nauczyciele,

rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele historii, biologii, geografii

 

 

 

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Ukazanie wartości rodziny, społeczeństwa, ojczyzny, ekologii, profilaktyki w życiu osobistym człowieka oraz przygotowanie do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania

 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

1.Nadrabianie zaległości w nauce

Pomoc w nadrabianiu zaległości z różnych przedmiotów.

-Praca z uczniem mającym trudności w nauce oraz z uczniami o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych,

- praca z uczniami chcącymi rozwijać swoje zainteresowania i zdolności,

- stosowanie w ocenianiu

wspierającej i motywującej funkcji oceny.

 

nauczyciele.

 

2. Rozwijanie zdolności i umiejętności

Koła zainteresowań, oferta zajęć pozalekcyjnych,  

 

3.Działania szkoły na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dostosowanie pracy i wymagań wobec uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych, dostosowanie form i metod pracy, stosowanie oceniania wspierającego oraz kształtującego (ocena wkładu pracy, a nie tylko samego efektu)

 

Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej ucznia.

1. Predyspozycje zawodowe uczniów.

2. Zawody poszukiwane na rynku pracy.

 

3. Oferty szkół ponadgimnazjalnych.

4. „Kim chcę zostać w przyszłości"?

Poszerzanie uczniom wiedzy na temat:

- rodzaju i ofert szkół ponadgimnazjalnych w, powiecie i województwie

- zawodów poszukiwanych na rynku pracy

- ich predyspozycji zawodowych

 

 

 

Zajęcia o charakterze doradztwa zawodowego, spotkania z przedstawicielami szkół, wyjazdy
na dni otwarte,

ankiety predyspozycji zawodowych

Doradca zawodowy,  wychowawca,

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka zagrożeń

1. Chcę być wolny i szczęśliwy. Asertywność jako sztuka odmawiania.

Kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych.

Pogadanki, dyskusje, scenki rodzajowe, filmy edukacyjne.

wychowawcy,

nauczyciele

 

Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie

 

2. Kultura osobista i kultura słowa w relacjach międzyludzkich

Kształtowanie postaw kulturalnego zachowania.

Pogadanki, dyskusje, filmy edukacyjne

wychowawcy,

nauczyciele

 

Kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się.

 

Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji innych.


3. Sytuacje problemowe a umiejętność ich rozwiązywania

Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi emocjami.

Pogadanki, dyskusje, scenki rodzajowe.

wychowawcy,

nauczyciele

 

Kształtowanie umiejętności negocjacji, rozwiązywania konfliktów.

 

4. Higiena ciała i umysłu warunkiem dobrego samopoczucia i sukcesu.

Kształtowanie nawyków dbania o higienę osobistą. Higiena pracy umysłowej, odpoczynku i snu.

Pogadanki, dyskusje, filmy edukacyjne.

wychowawcy,

nauczyciele

 

Kształtowanie umiejętności organizacji miejsca pracy i wypoczynku. 


5. Czas wolny - wróg czy sprzymierzeniec

Kształtowanie umiejętności pożytecznego spędzania wolnego czasu

Pogadanki, dyskusje, prezentacje,  konkursy, zawody.

wychowawcy,

nauczyciele

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów.

 

6. Samorealizacja poprzez rozwijanie zdolności i umiejętności

Kształtowanie umiejętności samorealizacji

Pogadanki, dyskusje, prezentacje, apele, konkursy, zawody.

wychowawcy,

nauczyciele

 

Kształtowanie wiary we własne możliwości.

 

Pomoc przy odkrywaniu w sobie talentów. Określanie typów inteligencji.

 

Kształtowanie umiejętności

autoprezentacji

 

Dorastanie do wartości

1. Rodzina - rola rodziny w życiu człowieka

Uświadamianie roli rodziny w życiu każdego człowieka

Pogadanki, dyskusje, filmy edukacyjne.

wychowawcy,

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
2. Rola przyjaźni i miłości w życiu człowieka.

Wskazywanie wartości, jakie niosą ze sobą przyjaźń i miłość

Pogadanki, dyskusje, filmy edukacyjne.

wychowawcyKształtowanie postaw bezinteresownej miłości i przyjaźni


3. Rola nauki wiedzy i wykształcenia w życiu człowieka.

Uświadamianie roli kształcenia, rozwoju i samokształcenia w życiu.

Pogadanki, dyskusje, wycieczki edukacyjne.

wychowawcy4. Dostarczanie rodzicom informacji o zagrożeniach

czyhających na ich dzieci.

Zwrócenie uwagi na zmiany w zachowaniu dziecka (np.

jak rozpoznać czy dziecko sięga po środki uzależniające).

Pogadanki, prelekcje, ankiety,

spotkania ze specjalistami.

 

Dyrektor szkoły,

wychowawcy

 

Uświadamianie rodzicom ich roli w rozwoju psychofizycznym i społecznym dziecka.

 

Udostępnianie rodzicom wszelkiej pomocy
w kontakcie
z psychologiem, kuratorem sądowym, pomocą społeczną, lekarzami.

 

 

 

Nowy Lubliniec, 30.09.2015 r.

 

Samorząd Uczniowski                 Szkolna Rada               Rada Pedagogiczna

                                                          Rodziców                          

 

 (dodano: 08-10-2016, odsłon: 835)
  

  

  

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2019/2020

 Publiczne Gimnazjum 

  

Statut Publicznego Gimnazjum

 Nasza szkoła 


 Adres 


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

 Galeria 


 Linki 

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
 Pogoda 

 Konto użytkownika 
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0058
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2019 Jan Bańkowski