Szkolny Program Profilaktyki Szkoła Podstawowa.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu 

 Menu strony 
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
 Szkoła Podstawowa 

 Szkolnik 

  

Statut Szkoły Podstawowej

 Foto galeria 


 Kontakt 

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

 Zapraszamy 

 Kalendarz 
 Administrator 

janbankowski@wp.pl

  

Szkolny Program Profilaktyki Szkoła Podstawowa

 

Znak: SPNL-4013-1/2015

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

W NOWYM LUBLIŃCU

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 

 

Motto:

„Największa satysfakcja w życiu, to świadomość,

że nikogo się nie skrzywdziło"

                                                                               Antyfanes

 

 

 

 

 

 

I. WSTĘP

 

1. Profilaktyka jest ciągłym procesem chronienia człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia.
Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne.

2. Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka
w umiejętność budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii.

3. Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.

 

II. Wykaz aktów prawnych zobowiązujących szkołę do prowadzenia działań profilaktycznych:

 

Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
  (Dz. U. Nr 78, poz. 483
  ze zm.)
 2. Konwencja o prawach dziecka

 Ustawy

1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

2.     Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity - Dz. U. z 2002r.Nr 147, poz. 1231; Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473).

3.     6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.
(Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami:
DZ. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48 ; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz.469;
Nr 120 po. 826 ).

4.     Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr110, poz.109 z późniejszymi zmianami).

5.     Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55
z późniejszymi zmianami).

6.     Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198).

 

Rozporządzenia

 

1.      Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. NR4, poz. 17).

2.     Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26 z 2003r., poz.226 ).

3.     Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).

4.     Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (.....).

 

Akty Szkolne

1.     Statut Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu.

2.     Program Wychowawczy  Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu.

 

III. Cele ogólne programu

1. Ochrona dziecka - ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają jego rozwój.

2. Zapobieganie patologiom, tj.: agresji, przemocy, uzależnieniom oraz właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie szkoły lub w środowisku lokalnym.

3. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

4. Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel - uczeń, nauczyciel-rodzic, uczeń - rodzic, uczeń - uczeń.

5. BEZPIECZEŃSTWO w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

 

IV. Cele szczegółowe

 

 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny,
 • wskazywanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania,
 • ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia,
 • wyrabianie umiejętności organizacji czasu wolnego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje
  i innych,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • wdrażanie do zrozumienia własnych pozytywnych i negatywnych emocji,

         radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 • wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra od zła,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania swoich wad i zalet,
 • kształtowanie postawy asertywnej,
 • ukazanie zgubnej roli agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do

          innych ludzi i za własne czyny,

 • ukazywanie destrukcyjnego wpływu palenia i picia alkoholu na zdrowie,
 • usuwanie lub minimalizowanie przyczyn agresji i używania wulgaryzmów.

 

V. Metody realizacji

 • Indywidualna praca z dzieckiem i rodziną.
 • Zajęcia warsztatowe, scenki sytuacyjne, burze mózgów, psychodramy....
 • Rozmowy o charakterze poradniczym, ostrzegawczym, terapeutycznym.
 • Realizacja programów profilaktycznych.
 • Imprezy klasowe, szkolne, środowiskowe.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Zajęcia kół zainteresowań, kół sportowych.
 • Kierowanie na badania pedagogiczne, psychologiczne.
 • Wnioski i pisma do różnych instytucji.
 • Szkoleniowe rady pedagogicznej.
 • Działania wspierające wychowawców w pracy z dzieckiem i rodziną.

 

VI. Identyfikacja problemu

 

     Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego oraz współpracy
z wychowawcami klas, zauwa
ża się następujące problemy:

 • problem przemocy i agresji ( zaczepki, wyzywanie, przezywanie,
  drobne bójki)
 • brak dyscypliny u niektórych uczniów
 • niska kultura języka
 • brak motywacji do nauki
 • ubóstwo materialne rodzin (brak środków finansowych na wycieczki, wyjazdy do kina, teatru itp.)
 • zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo- wychowawczych przez niektórych rodziców

 

VII. Psychospołeczna diagnoza środowiska szkolnego


Narzędzia badawcze oraz pełną diagnozę opracował powołany przez dyrektora zespół, który weryfikuje je poprzez:

 • rozmowy z uczniami, rodzicami , nauczycielami,
 • obserwację zachowania uczniów,
 • analizę frekwencji uczniów w dziennikach elektronicznych oraz frekwencji rodziców na zebraniach szkolnych i spotkaniach indywidualnych,
 • analizę informacji wychowawczej w dziennikach elektronicznych oraz
  w dokumentacji wychowawców klasowych.

 

VIII. Kryteria sukcesu-ewaluacja

 

      Ankiety przeprowadzane przed rozpoczęciem, trakcie i po zakończeniu programu, analiza dokumentów, notatki, wpisy w dziennikach, rozmowy
z rodzicami, uczniami wykażą czy w naszej szkole:

 

przestrzegane są zasady współżycia,

 

zmniejszyła się ilość używanych wulgaryzmów,

 

uczniowie radzą sobie w sytuacjach konfliktowych,

 

  mają poczucie własnej wartości i godności,

 

potrafią mówić „NIE" w sytuacjach zagrożenia,

 

rozpoznają sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu,

 

uczniowie, rodzice, nauczyciele korzystają z materiałów omawiających sposoby radzenia sobie z zagrożeniami,

 

poprawiło się samopoczucie uczniów, rodziców, nauczycieli w szkole.

 

IX. Działy programu

1. Profilaktyka uzależnień.

2. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

3. Eliminowanie przejawów agresji i przemocy w szkole.

4. Promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowania i zasad bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

5. Współpraca z rodzicami i instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

 

Program profilaktyki w szkole jest kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.

W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane :

-program MEN „WYPRAWKA SZKOLNA"

-program „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE"

-program „SZKLANKA MLEKA DLA KAŻDEGO"

-program ,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

-program ,,NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ"

 

 

DZIAŁ PROGRAMU

 

CELE

ZADANIA, SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN

 

ODPOWIEDZIALNI

 

I. Profilaktyka uzależnień.

 

1. Dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

 

2. Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania.

 

3. Nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw.

 

 

4. Informacje na temat zagrożenia uzależnieniami.

 

 

 

 

 

5. Przestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie szkoły.

 

6. Propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania z komputera.

-Realizacja wybranych tematów na zajęciach wychowawczych,

- Realizacja programów profilaktycznych

„Czyste powietrze wokół nas"

 

„Nie pal przy mnie proszę"

 

 

 

- Pogadanki i rozmowy na temat umiejętności odmawiania i podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach trudnych

 

- Wykonanie gazetek klasowych n/t szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu, rozmowy, pogadanki,

- projekcja filmów, referaty, prelekcje, plakaty.

 

-Dyżury nauczycieli na przerwach.

 

 

 

- Zorganizowanie wystawy książek i czasopism pod hasłem "Stop uzależnieniom".

cały rok

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

wychowawcy

 

 

 

 

wychowawca oddziału przedszkolnego,

wychowawcy

klas 1-3

wychowawcy

klas 4-6

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

cały personel szkoły

 

 

 

 

bibliotekarze,

 nauczyciele

 

 

 

II. Kształtowanie umiejętności interpersonal- nych.

 

1. Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

 

 

 

2. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej.

 

3. Ćwiczenia umiejętności wczuwania się w położenie innej osoby.

 

4. Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w szkole i w domu.

 

5. Wdrażanie do właściwego wykorzystania czasu wolnego

 

 

6. Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez ukazywanie

odpowiednich wzorców.

 

 

 

 

 

7. Kształtowanie poprawnej komunikacji.

-Pogadanki, dyskusje na godzinach do dyspozycji wychowawcy, zajęcia z pedagogiem,

 

- Zajęcia integrujące zespół klasowy,

-organizowanie pomocy koleżeńskiej,

- Koła

samopomocy uczniowskiej w klasach.

-Wspólne odrabianie lekcji w świetlicy, zajęcia dodatkowe.

- Organizowanie różnorodnych kół zainteresowań,

 

- Wyjazdy, wyjścia, wycieczki, biwaki, ogniska, imprezy szkolne i pozaszkolne.

 

- Integrowanie uczniów w czasie zajęć wychowawczych (np. „Zaufaj drugiej osobie", „Mówimy sobie miłe rzeczy" ),

- nagradzanie uczniów za wzorową postawę,

 

- Zajęcia z wychowawcami i pedagogiem  

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w miarę możliwości

 

 

 

 

zgodnie z planem

 

 

 

 

 

semestralnie

 

 

 

 

wg potrzeb

wychowawcy klas,  opiekunowie świetlicy

 

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele

 

 

 

 

opiekunowie świetlicy, nauczyciele  przedmiotu, wychowawcy

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie ZHP i drużyny zuchowej

 

 

wychowawcy,

rodzice i

uczniowie

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

III. Eliminowanie przejawów agresji i przemocy w szkole.

 

1. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne.

 

2. Przeciwdziałanie i redukowanie agresji (fizycznej, psychicznej) w szkole, domu i środowisku lokalnym.

 

3. Uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

 

4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

 

5. Pokazanie rodzicom właściwych sposobów radzenia z agresją u dzieci.

 

6. Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów

 

7. Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia.

8. Działania informacyjno - profilaktyczne na rzecz środowiska, szkoły i indywidualnych osób.

- Dyżury nauczycieli podczas przerw.

 

 

 

- Spotkania z policjantem

 na temat zjawiska agresji wśród uczniów.

 

 

 

 

- Pogadanki, rozmowy, lekcje,

 

- Pogadanki, dyskusje, scenki rodzajowe, plakaty,

- Spotkania przedstawiciela poradni psychologiczno - pedagogicznej z rodzicami na temat agresji w domu.

 

- Prowadzenie klasowych zeszytów uwag i spostrzeżeń

 

 

- Zajęcia w kołach zainteresowań. Udział w konkursach recytatorskich, ortograficznych, polonistycznych,

 

- Umieszczenie na gazetce szkolnej i tablicy ogłoszeń, wykazu instytucji do których można się zwrócić z prośbą o pomoc.

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

cały czas

 

 

zgodnie

z planem

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

zgodnie z planem

 

 

 

 

 

zgodnie z planem

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

wychowawcy,

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, wychowawcy,

 

 

 

 

wychowawcy,

 

 

wychowawcy,

 

 

 

 

nauczyciele i wychowawcy klas

 

 

 

nauczyciele prowadzący zajęcia i przygotowujący do konkursów .

 

 

 

dyrektor, wychowawcy

 

 

IV. Promowanie zdrowego trybu życia oraz zachowania i zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach

 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach szczególnie zagrożonych (w szkole, domu i w drodze do i ze szkoły).

 

2.Rady na bezpieczne ferie i wakacje.

 

 

 

 

3. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Edukacja seksualna

 

 

 

5. Cyberprzemocy

mówię NIE

 

 

 

 

- Realizacja zasad bezpiecznej drogi do szkoły; spotkanie z policjantem, pogadanki, lekcje.

 

 

 

- Kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji oraz przerw świątecznych

 

-zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia, uświadomienie uczniom, że warto inwestować w swoje zdrowie. Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji w szkole w ramach programu „Szklanka mleka dla każdego" oraz „Owoce w szkole".

 

Zajęcia w ramach godzin Wychowania

do życia w rodzinie

 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych,

prezentacje multimedialne

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem

 

 

Zgodnie z planem

 

wychowawcy,

nauczyciele dyżurujący

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele, opiekun świetlicy

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele, opiekun świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel prowadzący zajęcia, nauczyciel przyrody

 

nauczyciele wychowawcy,

 

V.

Współpraca z

rodzicami i instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

1. Pogłębienie współpracy z rodzicami.

 

 

 

 

2. Objęcie uczniów programem „Wyprawka szkolna".

 

 

3.Korzystanie z obiadów refundowanych przez MOPS w Cieszanowie oraz indywidualnych sponsorów.

 

4.Przyznanie uczniom spełniającym warunki stypendium.

 

 

 

5.Dofinansowanie wycieczek i wyjazdów.

 

 

6.Współpraca z MOPS-em w Cieszanowie.

 

 

- Udział rodziców w prelekcjach dotyczących uzależnień, uroczystościach - imprezy szkolne.

 

Uczniowie I-III objęci są programem MEN „Wyprawka szkolna".

 

-Refundowanie posiłków dla uczniów przez oddział MOPS.

 

 

 

 

-Wsparcie finansowo-materialne dla

uczniów z rodzin o złej kondycji finansowej.

 

-Wsparcie finansowe dla dzieci wyjeżdżające na wycieczki szkolne.

 

-Stała współpraca z oddziałem MOPS-u w Cieszanowie.

 

zgodnie z planem

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele,

rodzice

 

 

 

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele,  

rodzice

 

 dyrektor,

wychowawcy,

 Rada Rodziców

 

 

 

 

 

dyrektor,

wychowawcy

 

 

 

 

 

dyrektor, Rada Rodziców

 

 

 

Dyrektor

nauczyciele,

 

 

 

 Praca profilaktyczna nie powinna być prowadzona jedynie w trybie doraźnych imprez i wyodrębnionych akcji, chociaż i to jest potrzebne
i pożyteczne, lecz powinna stanowić zwarty blok działań profilaktycznych, realizowanych systematycznie i planowo.

Niezwykle istotne jest dostrzeganie problemów, z jakimi borykają się nasi uczniowie. Stąd konieczność powtarzania badań po upływie rocznej realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu.

Za realizację programu profilaktycznego odpowiedzialni są nauczyciele, wychowawcy i rodzice.

Nadzór nad realizacją programu profilaktycznego sprawuje dyrektor szkoły.

Po roku realizacji programu przeprowadza się ewaluację .

Za ewaluację i sporządzenie raportu odpowiada zespół powołany przez dyrektora szkoły.

 

 

Nowy Lubliniec, 30.09.2015 r.

 

 

Samorząd Uczniowski                 Szkolna Rada               Rada Pedagogiczna

                                                          Rodziców                          

 

 (dodano: 09-10-2016, odsłon: 835)
  

  

  

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2019/2020

 Publiczne Gimnazjum 

  

Statut Publicznego Gimnazjum

 Nasza szkoła 


 Adres 


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

 Galeria 


 Linki 

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
 Pogoda 

 Konto użytkownika 
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0074
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2019 Jan Bańkowski