Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu .

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu 

 Menu strony 
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
 Szkoła Podstawowa 

 Szkolnik 

  

Statut Szkoły Podstawowej

 Foto galeria 


 Kontakt 

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

 Zapraszamy 

 Kalendarz 
 Administrator 

janbankowski@wp.pl

  

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu

 

Koncepcja
funkcjonowania i rozwoju
Publicznego Gimnazjum
w Nowym Lublińcu
na lata 2013 - 2018

 

Nowy Lubliniec, 2013 r.

Podstawa Prawna:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 560).

 

Niniejsza koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły obejmuje działania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz organizacji i zarządzania i jest ukierunkowana na spełnianie przez szkołę wymagań na coraz wyższym poziomie.

Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego całościowego i wszechstronnego rozwoju, powinna przygotowywać go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich. W naszej szkole każdy nauczyciel i wychowawca sam decyduje, o metodach, formach i środkach stosowanych w trakcie procesu dydaktycznego i realizacji zadań wychowawczych. Jednocześnie ponosi osobistą odpowiedzialność za osiągane efekty edukacyjne, za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci.

Podstawową płaszczyzną działania dla wszystkich pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych jest misja i wizja szkoły. Właściwie rozumiana i konsekwentnie realizowana wizja i misja, to podstawa osiągania znaczących efektów pracy i akceptacji Szkoły przez środowisko społeczne. Każdy z nauczycieli po zapoznaniu się z wizją i misją musi odpowiedzieć sobie na pytania, które z nich wynikają - czy rozumiem, czego ode mnie oczekują inni?, po co tu jestem?, jak pracuję i do czego zmierzam?

 

 

 

 

Misja szkoły

-          Odpowiedzialność, pracowitość, solidne wykształcenie i zaradność podstawą sukcesu życiowego naszych absolwentów.

-          Jesteśmy otwarci na potrzeby dziecka, rodziny i środowiska, oferujemy profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, gwarantujemy życzliwość
i dyskrecję.

 

Wizja szkoły

 

-          Dysponujemy wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrą pracowników pedagogicznych.

-          Kadrę cechuje dynamiczny profesjonalizm.

-          Służymy pomocą dydaktyczną dziecku oraz doradczą rodzinie.

-          Jesteśmy otwarci i tolerancyjni wobec potrzeb klientów szkoły.

-          Zespołowo rozwiązujemy problemy.

-          Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

-          Wszyscy kreujemy pozytywny wizerunek szkoły.

-          Modernizujemy bazę i warunki pracy.

-          Ulepszamy organizację pracy i sposób administrowania szkołą.

 

Aby misja i wizja stała się rzeczywistością nauczyciele naszej szkoły muszą dążyć do skrupulatnego realizowania zadań głównych oraz celów ogólnych i szczegółowych ustalanych przez Radę Pedagogiczną na poszczególne lata pracy.

 

Zadania główne na najbliższe lata

-          Integracja zespołów klasowych
                   nauczycieli
                   rodziców

-          Regionalizm

o   walory przyrodnicze ziemi rodzinnej

o   baza sportowa i rekreacyjna

o   kultura regionalna

o   historia ziemi rodzinnej

o   lokalne miejsca pamięci narodowej

o   zjawiska społeczne zachodzące w najbliższym regionie

-          Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły, frekwencja uczniów

-          Pozalekcyjne, stałe formy pracy nauczycieli, działalność organizacji szkolnych, kół zainteresowań dla uczniów.

 

Cele ogólne

-          Wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w oparciu o ich potencjał rozwojowy oraz kreowanie pozytywnych wzorców zachowań.

-          Udzielanie pomocy dziecku, rodzinie i szkole w przezwyciężaniu trudności w procesie uczenia się i wychowania.

-          Nawiązywanie efektywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym w tworzeniu spójnego programu wychowawczego.

 

Cele szczegółowe

 

-         Zapewnienie bardzo dobrych warunków bazowych i wyposażenia.

-         Efektywne kształcenie.

-         Poszerzanie dostępu do informacji.

-         Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

-         Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki.

-         Zdobywanie dodatkowych środków finansowych.

-         Zapewnienie uczniom prawidłowej opieki zdrowotnej i socjalnej.

 

Konieczne jest także elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w makrootoczeniu i otoczeniu szkoły. Nauczyciele nasi muszą podejmować takie działania, aby „klient" miał świadomość, że szkoła nasza „świadczy usługi" na poziomie conajmniej porównywalnym
z innymi szkołami, a w wielu aspektach są dla uczniów korzystniejsze. Szkoła nasza jako instytucja oświatowa musi wzbudzać publiczne zaufanie, a działania zatrudnionych w niej pracowników winny to zaufanie pogłębiać, a nigdy nie podważać. Poza działalnością samej szkoły ważne znaczenie dla realizacji celów wynikających z misji i wizji ma środowisko rodzinne ucznia, które nie zawsze sprzyja realizacji szczególnie ambitnych zamierzeń oświatowych szkoły. Dlatego też strategia naszej szkoły musi polegać na koncentrowaniu się, na wzmacnianiu pozycji i roli rodziny w procesie właściwego przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych, a potem motywowaniu go do osiągania wysokich wyników w nauce.

Ważnym elementem w tworzeniu koncepcji funkcjonowania naszej szkoły
w najbliższych latach jest ocena stanu istniejącego dzisiaj w szkole, ustalenie mocnych
i słabych stron jej działalności.

 

Słabe strony to:

-          zbyt niski poziom umiejętności uczniów w zakresie wymagającym logicznego myślenia

-          duża liczba uczniów słabo zmotywowanych do nauki i osiągania celów życiowych

-          nadmierna koncentracja wysiłku nauczycieli na działania dydaktyczne kosztem pracy wychowawczej

-          niewystarczający budżet szkoły na unowocześnienie pracowni

 

Mocne strony to:

-          doświadczeni pracownicy pedagogiczni, życzliwi dla uczniów i rodziców

-          dobra organizacja pracy, nauki i opieki nad uczniami

-          wystarczająca liczba pomieszczeń o estetycznym wystroju i klimacie

-          prawidłowa realizacja zadań statutowych

-          przyjazna i życzliwa atmosfera między pracownikami.

 

Znając słabe i mocne strony działalności szkoły w najbliższej przyszłości należy skupić działania szczególnie na opisanych w dalszej części obszarach.

 

I  Efektywne kształcenie

 

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Zadaniem szkoły winno być wyposażenie go w wiedzę i kompetencje, by stawał się odpowiedzialnym, kreatywnym i wrażliwym członkiem społeczności, w której funkcjonuje, aby potrafił dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. Efektywne kształcenie to jedno z najistotniejszych zadań wynikających z misji szkoły. W obecnym czasie jest to szczególnie ważne, bowiem funkcjonuje powszechny system zewnętrznych sprawdzianów po szkole podstawowej pozwalający na porównywanie  uzyskiwanych efektów kształcenia
z innymi szkołami. Należy zapewnić wysoki poziom procesu dydaktycznego, stwarzający każdemu uczniowi szansę rozwoju, umożliwiający osiąganie wysokich efektów dydaktycznych. Należy zadbać, aby procesy edukacyjne przebiegały w sposób planowy, były zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się z wykorzystaniem zalecanych warunków
i sposobów realizacji podstawy programowej. Należy inspirować nauczycieli do doskonalenia metod nauczania, dbania o to, aby były właściwie dobierane, zróżnicowane i skuteczne. Należy motywować nauczycieli do stosowania aktywnych metod nauczania, wykorzystywania technologii komputerowej, do prowadzenia zajęć w taki sposób, aby wydobyć i rozwijać talent ucznia, uczyć go samodzielnego myślenia i wiary we własne siły. Stosowane metody muszą prowadzić do zaspokajania potrzeb uczniów o różnych stylach uczenia się i oddziaływać na wszystkie rodzaje inteligencji (indywidualizacja nauczania - uczenia się).

W pracy szkoły należy doskonalić stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania tak, aby dostarczał uczniom i ich rodzicom wiedzy na temat postępów
w nauce, motywował do nauki i stymulował ich rozwój. Aby umożliwić rodzicom bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat postępów w nauce, frekwencji i zachowania ich dzieci oraz zapewnić stały kontakt z rodzicami zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny.

Należy motywować nauczycieli do uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji metodycznych umożliwiających poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych.

Każdy z nauczycieli musi kontynuować badanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, a wnioski z przeprowadzonych analiz wykorzystywać do poprawy efektów kształcenia.

Szkoła będzie realizatorem projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" w latach 2013 - 2015, którego beneficjentem jest Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
a partnerem Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

 Wspierając proces dydaktyczny będziemy organizować:

-                     wycieczki do muzeum, teatru i kina uczniów wszystkich klas

-                     wycieczki turystyczno - krajoznawcze po okolicy i kraju w zależności od wieku uczniów

Wszyscy nauczyciele muszą stwarzać warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły. Należy kontynuować organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w formie kół przedmiotowych, artystycznych
i sportowych, z uwzględnieniem uzdolnień i oczekiwań uczniów i ich rodziców. Aby zwiększyć u uczniów motywację do nauki należy wspólnie:

-          analizować i modyfikować szkolny system oceniania

-          nagradzać za wyniki w nauce i pracę na rzecz innych

-          nagradzać za wyniki uzyskiwane w konkursach przedmiotowych, artystycznych, ekologicznych, zawodach sportowych i innych

-          typować uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

-          publikować informacje o sukcesach uczniów w szkolnej gazetce „Szkolnik" oraz zamieszczać na stronie internetowej szkoły za zgodą rodziców.

W trosce o poszerzenie dostępu do informacji należy doskonalić bazę materialną szkoły i formy przekazu wiedzy, w tym doskonalenie bazy bibliotecznej oraz umożliwienie powszechnego dostępu do informacji przekazywanej drogą elektroniczną poprzez Internet.

 

 

II  Wychowanie i opieka

 

Wychowanie to dziedzina, która do tej pory była mocną stroną Szkoły w Nowym Lublińcu. Nauczyciele, wychowawcy i rodzice coraz bardziej obawiają się złego wpływu na dzieci mediów elektronicznych, ale i środowiska. Dobrze prowadzona praca wychowawcza - może więc chronić je przed często zgubnym i gorszącym wpływem otaczającej ich rzeczywistości. Naszym dążeniem w zakresie wychowania i opieki będzie stworzenie szkoły jeszcze bardziej przyjaznej, samorządnej, szkoły w której uczeń jest bezpieczny i czuje się dobrze, jest jej współtwórcą i współgospodarzem. Niżej wymienione działania będą ukierunkowane na wychowanie ucznia, który ma być człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych, który akceptuje siebie, ma poczucie własnej wartości i jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje.

 

Wychowanie patriotyczne

-          prawidłowa realizacja treści wynikających z podstawy programowej
w zakresie wychowania patriotycznego i patriotycznej edukacji regionalnej

-          organizowanie uroczystości w związku z obchodami świąt państwowych
i ważnych rocznic

-          organizowanie uroczystości i imprez lokalnych o charakterze patriotycznym

-          zaproszenie na spotkania ludzi zasłużonych dla Polski.

 

Profilaktyka nieprawidłowych postaw i niedostosowania społecznego

-          organizowanie zajęć pozalekcyjnych (chór, zespół taneczny, zajęcia rekreacyjno - sportowe i inne)

-          rozpoznawanie środowiska domowego uczniów, współpraca z rodziną ucznia

-          otaczanie szczególną opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo

-          realizacja programów profilaktycznych o w/w tematyce.

 

Przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych

-          angażowanie uczniów do pracy w organizacjach szkolnych, samorządzie uczniowskim, harcerstwie, zuchach, redagowanie audycji emitowanych przez radiowęzeł szkolny, redagowanie gazety szkolnej „Szkolnik", strony internetowej szkoły.

 

Wychowanie w duchu tolerancji, szacunku i pomocy innym ludziom

-          uwzględnianie treści związanych z tolerancją w klasowych programach wychowawczych

-          preferowanie pożądanych postaw i kreowanie pozytywnych wizerunków uczniowskich

-          udział w akcjach charytatywnych i humanitarnych organizowanych przez szkołę i inne organizacje

-          odwiedziny osób starych i niepełnosprawnych zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

Wiele uwagi należy poświęcić zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie szkoły. Budynek i teren szkoły powinny być zawsze bezpieczne dla przebywających w nim uczniów
i nauczycieli, a praca organizowana zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny, w tym zasadami pracy umysłowej. Bezpieczne warunki nauki i pracy to bezpieczna baza: budynki, sprzęt, urządzenia, właściwie urządzony i zabezpieczony teren rekreacyjny. Można to osiągnąć poprzez dokonywanie przeglądów oraz wykonywanie w odpowiednim czasie remontów. Nie mniej istotne jest zapewnienie uczniom nietykalności osobistej
i ochrony przed przemocą ze strony rówieśników. W małym środowisku jakim jest nasza szkoła, przy zachowaniu standardowych zasad postępowania w tej dziedzinie, łatwo taki stan osiągnąć. Do tej pory bezpieczeństwo było mocną stroną szkoły i nadal musi nią pozostać, aby być kolejnym argumentem przemawiającym na jej korzyść.

Aby zapewnić nietykalność osobistą i ochronę przed przemocą naszych uczniów należy w szczególności:

-          prawidłowo organizować dyżury nauczycielskie

-          egzekwować przestrzeganie regulaminu pełnienia dyżurów przez nauczycieli

-          wykazywać szczególną czujność na zagrażające zdrowiu i życiu zachowania uczniów, eliminować miejsca rzadko kontrolowane przez nauczycieli

-          nawiązywać ścisłą współpracę z rodzicami uczniów, policją, kuratorem sądowym, poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

W zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pod względem właściwego stanu technicznego budynków i urządzeń należy zabiegać o terminowe:

-          przeglądy budynku i urządzeń

-          przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej, kominiarskiej oraz kotłowni

-          wymiany zużytego lub naprawy uszkodzonego sprzętu, urządzeń i mebli

-          wnikliwe przeglądy przez nauczycieli dyżurnych szkolnej bazy rekreacyjnej
i wypoczynkowej, eliminowanie zauważonych zagrożeń lub zgłaszanie dyrektorowi szkoły.

Następnym zadaniem będzie prowadzenie prawidłowej opieki zdrowotnej. Wprowadzona przed kilku laty zmiana przepisów dotyczących opieki zdrowotnej nad uczniami doprowadziła do ograniczenia współpracy szkół i służby zdrowia. Jest to jednak zagadnienie bardzo ważne i w miarę istniejących możliwości szkoła nasza musi dbać
o zdrowie uczniów między innymi poprzez:

-          współpracę ze służbą zdrowia

-          udział uczniów w konkursach zdrowotnych i ekologicznych

-          prowadzenie edukacji zdrowotnej przez nauczycieli i pracowników służby zdrowia

-          prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć sportowych
w taki sposób, aby wdrażać uczniów do samodzielnego wykonywania w domu ćwiczeń fizycznych korygujących u nich wady postawy, dostarczać im stosownej wiedzy na powyższy temat.

 

Opieka socjalna to przede wszystkim organizacja żywienia dla uczniów w szkole, pozyskiwanie środków na ten cel ze źródeł pozabudżetowych, rozpoznawanie sytuacji materialnej oraz potrzeb uczniów w tym zakresie.

Pozostałe formy pomocy jak: wyprawki szkolne dla uczniów, zapomogi socjalne, stypendia przyznawane będą jak dotychczas przy współpracy z Organem Prowadzącym szkoły.

Podejmowane działania nauczyciele będę monitorować, poddawać ewaluacji
i modyfikować w oparciu o wyniki ewaluacji, diagnozę sytuacji wychowawczej oraz potrzeby uczniów. Powinniśmy dążyć do tego, aby zadania zawarte w szkolnych programach były realizowane w coraz szerszym współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii.

 

III Organizacja i zarządzanie

 

Funkcjonowanie szkoły musi być zgodne z obowiązującym prawem. Należy zadbać, aby przepisy wewnątrzszkolne były systematycznie aktualizowane, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Prawa wszystkich członków społeczności szkolnej muszą być respektowane, z jednoczesnym egzekwowaniem obowiązków i odpowiedzialności każdego
z nich. W organizacji pracy szkoły należy uwzględniać założenia polityki oświatowej państwa oraz Organu Prowadzącego szkołę, realizować uchwały Rady Miasta i Gminy i zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

W szkole powinna pracować kadra pedagogiczna, której kompetencje i rozwój zawodowy umożliwią pełną realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych poprzez zatrudnianie nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje, inspirowanie
i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, motywowanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, planowanie i prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia uwzględniającego potrzeby nauczycieli i szkoły.

W pracy szkoły należy dążyć do tego, aby szkoła stawała się coraz bardziej otwarta na kontakty ze środowiskiem lokalnym i realizowała jego oczekiwania na miarę swoich możliwości, by funkcjonowanie szkoły było pozytywnie postrzegane przez najbliższe jej otoczenie, a jej oddziaływanie zauważalne. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły to działania niezmiernie istotne z punktu widzenia pozycji szkoły na lokalnym rynku oświatowym. W warunkach ostrej konkurencji, przy reorganizacji sieci szkolnej, od dobrej promocji może zależeć los szkoły. Podkreślanie mocnych stron szkoły - dobra organizacja, wychowanie, opieka, znajomość problemów uczniów, nowoczesność metod i środków dydaktycznych będę realizowała poprzez:

-          przedstawianie sprawozdań i informacji z działalności szkoły na zebraniach Szkolnej Rady Rodziców

-          składanie informacji o pracy szkoły organowi prowadzącemu

-          dbałość o estetykę budynku szkolnego i terenu wokół szkoły

-          wydawanie gazety szkolnej

-          promocja szkoły poprzez stronę internetową.

Należy podejmować dalsze działania na rzecz modernizacji budynku i otoczenia szkoły. Niezbędne jest docieplenie i wykonanie elewacji budynku szkolnego. Należy również zadbać o teren przed szkołą - położenie kostki, wykonanie ogrodzenia, posadzenie roślinności. Modernizacji wymaga boisko szkolne oraz ogrodzenie wokół szkoły.

W dalszym ciągu należy wyposażać szkołę w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny, systematycznie wzbogacać księgozbiór biblioteki szkolnej w nowości czytelniczo - medialne.

 

IV Ewaluacja realizacji planowanych działań

 

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez:

- prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej

- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli

- sprawdzanie na bieżąco, czy realizowana jest podstawa programowa

- analiza sprawozdań z zespołów działających w szkole.

Do modyfikacji przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (dodano: 13-10-2016, odsłon: 979)
  

  

  

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2019/2020

 Publiczne Gimnazjum 

  

Statut Publicznego Gimnazjum

 Nasza szkoła 


 Adres 


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

 Galeria 


 Linki 

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
 Pogoda 

 Konto użytkownika 
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0091
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2019 Jan Bańkowski