Menu strony
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
Szkoła Podstawowa

Foto galeria


Kontakt

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

Zapraszamy

Kalendarz
Administrator

janbankowski@wp.pl

Download > Statut Szkoła Podstawowa

Sortuj wg:   data dodania    tutuł  

Znak: SPNL-0111-1/2013

 

 

 

STATUT

 

 

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

W NOWYM LUBLIŃCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Nowym Lublińcu przekształcona została
w 6-letnią Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym
01 września 1999 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr 9/II/1999 z dnia 24 marca 1999 roku.

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

WSTĘP

 

DZIAŁ I. NAZWA SZKOŁY

 

DZIAŁ II. INNE INFORMACJE O SZKOLE

 

DZIAŁ III. CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

DZIAŁ IV. ORGANY SZKOŁY

 • Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe
 • Rozdział 2. Dyrektor Szkoły
 • Rozdział 3. Inne stanowiska kierownicze
 • Rozdział 4. Rada Pedagogiczna
 • Rozdział 5. Rada Rodziców
 • Rozdział 6. Rada Szkoły
 • Rozdział 7. Samorząd Uczniowski

 

DZIAŁ V. ORGANIZACJA SZKOŁY

 • Rozdział 1. Planowanie działalności Szkoły
 • Rozdział 2. Formy prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej
 • Rozdział 3. Biblioteka szkolna

 

DZIAŁ VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe
 • Rozdział 2. Zakres zadań nauczycieli
 • Rozdział 3. Zakres zadań wychowawcy
 • Rozdział 4. Zakres zadań innych pracowników Szkoły

 

DZIAŁ VII. UCZNIOWIE SZKOŁY

 • Rozdział 1. Zasady rekrutacji uczniów i obowiązek szkolny
 • Rozdział 2. Prawa i obowiązki ucznia
 • Rozdział 3. Nagrody i kary

 

DZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załączniki do Statutu:

 • Załącznik Nr 1: Program wychowawczy Szkoły
 • Załącznik Nr 2: Wewnątrzszkolny system oceniania
 • Załącznik Nr 3: Program profilaktyki
 • Załącznik Nr 4: Schemat organizacyjny Szkoły

 

Regulaminy wydane na podstawie Statutu:

 • Regulamin pracy biblioteki szkolnej
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin Porządkowy Szkoły

WSTĘP

 

§ 1

 

 1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Nowym Lublińcu,

2)      Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. –
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

3)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej
w Nowym Lublińcu,

4)      Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego
i
Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu,

5)      uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

6)      wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu,

7)      organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Cieszanowie,

8)      organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

 

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora Szkoły w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

 

DZIAŁ I.

NAZWA SZKOŁY

 

§ 2

 

 1. Nazwa i adres szkoły:

Szkoła Podstawowa w Nowym Lublińcu

37 – 611 Cieszanów

Nowy Lubliniec 75

 1. Szkoła Podstawowa w Nowym Lublińcu jest szkołą publiczną o strukturze organizacyjnej klas I – VI z oddziałem przedszkolnym.
 2. Szkoła może posiadać własne imię, sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. Imię szkole może nadać organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły, zaś
  w przypadku jej braku na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

DZIAŁ II.

INNE INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 3

 

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Miejska w Cieszanowie, która zapewnia jej utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

§ 4

 

 1. Do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu należą uczniowie zamieszkali na terenie miejscowości Nowy Lubliniec i Stary Lubliniec, Osiedla Nowy Lubliniec oraz Osiedla Stary Lubliniec.
 2. W szkole podstawowej tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
 3. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej wynosi:

1)      oddział przedszkolny – jeden rok,

2)      szkoła podstawowa – sześć lat.

 

 

DZIAŁ III.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5

 

 1. Szkoła realizują cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych.
 2. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

Pobierz

 

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2014/2015

Publiczne Gimnazjum

Jemy zdrowo


Zobacz więcej

 

Nasza szkoła


Adres


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

Galeria


Linki

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 
 
Pogoda

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.2581
Zapytania SQL: 23
© Copyright 2014 Jan Bańkowski